Hollennews - page 8

HOLLEN
ŽILINA
NAPREDOVANIE
V ŽILINE
NÁROKY
NA KVALITU
stále rastú – udržať trend je naša cesta
CO
NÁS ČEKALO A ČEKÁ
ve Frýdku-Místku
R
ok 2017 je pre HOLLEN KOŠICE dôle-
žitý hneď z niekoľkých dôvodov. Pre-
dovšetkým sú to výberové konania
u našich najväčších zákazníkov Getrag Ford
a MagnetiMarelli. Tento proces so sebou
v tomto roku prináša zároveň rastúce nároky
na zvyšovanie kvality našej práce a to nielen
v oblasti triedenia a kontroly, komunikáciu
nevynímajúc. Tieto svoje zručnosti a mnohé
iné, sa snažíme zdokonaľovať na školeniach,
ktoré organizuje naša spoločnosť.
Rastúce požiadavky našich zákazníkov nás
najnovšie „prinútili“ spoznať a učiť sa ná-
strojom logistiky.
Naplno sa to v letných mesiacoch prejavi-
lo u nášho nového zákazníka, talianskej
irmy BROVEDANI, kde zabezpečujeme vo
vlastnej réžii prevoz materiálu, skladova-
nie, evidenciu zásob, scrapu a baliaceho
materiálu.
V poslednej dobe sa ukazuje, že triedenie
materiálu nestačí len vizuálne, ale čoraz vo
väčšej miere pribúdajú požiadavky na pou-
žívanie meracích a zobrazovacích zariadení.
Záverom mi dovoľte všetkým sa vám poďa-
kovať za doterajšiu spoluprácu.
Ale ako sa vraví, nespíme na vavrínoch, sme
v strehu a ideme ďalej.
JAROSLAV
BANÍK
J
edním z hlavních úkolů je růst naší po-
bočky ve Frýdku-Místku. Letošní rok
2017 vnímáme jako rok naděje. Očeká-
váme oživení poptávky po našich službách
a to nejen v našem okolí. Již na přelomu
roku se nám podařilo zabojovat s konku-
rencí o našeho důležitého zákazníka Mobis
Automotive Czech. Tento úkol se nám po-
dařilo splnit výtečně a již dnes jsme jako
jeden z nejlepších dodavatelů služeb pro
výše uvedeného zákazníka.
Když chceme něco prodat, musíme se sna-
žit a s týmem skvělých pracovníků je dílo
na světě. Jsme tedy rádi, že se nám daří bo-
jovat s konkurencí o nové zákazníky.
Naší další velkou výzvou je nový velký zá-
kazník Mobis Automotive System Czech. Vy,
kteří pravidelně čtete náš magazín, jste se
již o této irmě mohli dočíst z předchozích
vydání. Firma Mobis Automotive System
Czech naplno spustila výrobu světlometů
ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Usilovně
pracujeme na tom stát se výhradním doda-
vatelem služeb pro tuto irmu.
MARTIN
PROKS
S
om veľmi rád, že pobočke sa darí
a mohli sme pristúpiť k zvýšeniu sa-
dzieb. Prvý polrok bol pre pobočku
úspešný, pretože sa nám darilo zvyšovať
objem prác nielen u stálych zákazníkov, ale
taktiež sa námpodarilo získať nové projekty.
Taktiež sa nám podarilo vyhrať tender na
kontrolu predných masiek (grilov) na Kia
Sportage v externej hale blízko MSK. V boji
s konkurenciou sme sa presadili na praco-
visku Belt&Buckle.
V Kechneci ešte stále čakáme na výsledky
tendra v MagnetiMarelli.
Chcem sa Vám všetkým poďakovať za odve-
denú prácu a vysoké pracovné nasadenie.
V druhej polovici roka si toto tempo musí-
me udržať, pretože nás čakajú nové výzvy,
pri ktorých chceme byť lepší ako naši kon-
kurenti.
Čaká nás rozbeh nového modelu Ceed v Ži-
line, výberové konanie v spoločnosti Magna
Kechnec a rozbeh výroby svetiel v Mobise
Mošnov.
Pevne verím, že sa nám spoločným úsilím
podarí presadiť a zvýšiť tak objem prác na
pobočke.
MATEJ
DŽUŇA
Začali sme pracovať pre
Hyundai Dymos v Žiline, ktorý
dodáva sedačky do KMS.
Obdobie odstávok sa skončilo a verím, že všetci sme načerpali sily
do druhej polovice roka.
Vstoupili jsme do nového roku, ve kterémnás opět čekala
a čeká hodně náročná práce a řada velmi zásadních výzev a úkolů.
8
DECEMBER 2017
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...24
Powered by FlippingBook