Hollennews - page 3

né z technikov, QS pracovníkov a admi-
nistratívnych pracovníkov, vytvárali zák-
ladný dokument FMEA našej spoločnosti
HOLLEN, ktorý slúži na to, aby sme vedeli
profesionálne pomenovať potenciálne
riziká, ktoré v realizácii zákazky môžu na-
stať a popísať opatrenia, ktoré bude nevy-
hnutné zaviesť v prípade, že sa tieto riziká
začnú napĺňať. Druhou sekciou bola sekcia
HINT, kde riaditeľ pre ICT Branislav Kram-
pl spolu s Borisom Krivým demonštrovali
vývoj nového informačného systému HINT
(HOLLEN Intranet) a ďalšie očakávané vý-
vojové míľniky. V tretej sekcii pod vedením
riaditeľky pre inancie Martiny Mózovej
sme diskutovali o spolupráci pracovníkov
vo inančných a administratívnych odde-
leniach v celej našej irme. V rámci tejto
sekcie sme si ujasnili iremné súvislosti vo
inančnej oblasti, v zmysle dodania kvalit-
ných služieb naším zákazníkom, od objed-
návky až po zinkasovanie peňazí za odve-
dené služby. Štvrtá sekcia bola určená na
prezentáciu nových meracích technológií,
do ktorých naša irma investovala nemalé
inančné prostriedky, aby sme mohli roz-
šíriť portfólio štandardných ponúkaných
služieb aj o služby v oblasti soistikované-
ho merania. Taktiež súčasťou tejto sekcie
bola prezentácia nových projektov v divízii
Oldtimer.
Počas STUPAVY X. sme zaviedli novinku
sli.do, t.j. systém, ktorý umožňuje priamu
okamžitú interakciu publika s prezentujú-
cim, buď vo forme otázok, ktoré sa publi-
kum pýta, až po rýchle prieskumy, ktoré
všetkým umožnia zistiť odpoveď na nie-
ktoré odborné otázky.
TOMÁŠ
OSUSKÝ
10 rokov vo iremnom svete je dlhé obdobie a 10. výročie je
pekne okrúhle. A práve 22. 4. 2017 sa konala STUPAVA X., 10. ročník
špeciálneho celodenného a celoiremného školenia riadiacich
a administratívnych pracovníkov irmy HOLLEN.
STUPAVA
X.
V
roku 2017 sme sa rozhodli inves-
tovať viac času a inancií do vzde-
lávania našich riadiacich a admi-
nistratívnych pracovníkov v oblasti QS,
manažérskych zručností, prevádzkovo-lo-
gistických znalostí, jazykových schopností
a STUPAVA je v tomto vzdelávacom systé-
me jedným z kľúčových elementov.
Stupava X.
je celodenné
školenie
určené pre riadiacich a administratívnych
pracovníkov našej spoločnosti, t.j. vede-
nie spoločnosti, technikov, koordinátorov,
dispečing, administratívu a pracovníkov
inančných oddelení. Na jednej strane toto
stretnutie slúži na to, aby sme sa všetci nie-
čo dozvedeli o trendoch v automobilovom
priemysle, o tom, čo robí naša spoločnosť
pre svojich zákazníkov a takisto, aby sme
mali možnosť prediskutovať svoje problé-
my a hľadať riešenia so svojimi kolegami
z iných pobočiek.
STUPAVA X. sa tradične konala v Kongre-
sovom centre SÚZA v Bratislave. Úvodné
prezentácie sa niesli v znamení hlavných
trendov v automobilovom priemysle, v ob-
lasti vývoja nových high-tech materiálov
v automobilovom priemysle, ale aj o tom,
ako naša spoločnosť HOLLEN prispieva
k rozvoju sociálnej spoločnosti. Prof. Vla-
dimír Krčméry a jeho tím z Univerzity sv.
Alžbety nám povedal o domácich a za-
hraničných projektoch, ktoré sponzoruje
naša irma a ktoré prispievajú k riešeniu
rôznych problémov na celom svete. Naša
irma HOLLEN podporuje humanitárne
projekty v Afrike a Indii, pomáha osame-
lým matkám v núdzi na Slovensku, ako aj
slovenským rómskym spoluobčanom pri
stavbe svojich obydlí a podporuje nadané
rómske deti pri štúdiu a integrácii do spo-
ločnosti. Takéto aktivity sa nazývajú „CSR
Corporate Social Responsibility“ a je to náš
záväzok voči spoločnosti za to, že sa našej
irme a našim zamestnancom a poskytova-
teľom v tomto období darí. A môžeme byť
hrdí na to, že naša irma je jedna z najzod-
povednejších iriem na Slovensku v tejto
CSR oblasti.
Ďalšou veľmi zaujímavou
a môžem konštatovať, že aj veselou pre-
zentáciou bola prezentácia Doc. Františka
Simančíka zo SAV (Slovenská akadémia
vied) o najnovších materiáloch v automo-
bilovom priemysle, ktoré vyvinul v SAV
a v súčasnosti sa presadzujú pri výrobe
automobilov. Dozvedeli sme sa humornou
cestou, ako všetko pri výrobe automobi-
lov, od spotreby, výkonu motora, cez emis-
né kvóty až po výrobu elektrickej energie
nakoniec závisí od vývoja nových mate-
riálov, ktoré sú konštrukčne pevné, záro-
veň hmotnostne ľahké a inančne cenovo
dostupné. Poobede nasledovala spoločná
práca v 4 paralelných sekciách.
Prvá bola sekcia prípravy dokumentu
FMEA, kde pod vedením QS manažéra
Milana Ďuračku, 4 pracovné tímy, zlože-
KONCERN
HOLLEN
Čo sme si zo STUPAVY X.
odniesli?
Verím, že každý z nás si
domov zobral niečo, čo
môže využiť pre svoju prácu
na svojej pozícii. Ja som
si odniesol poznanie, že
naša irma disponuje veľmi
profesionálnymmladým
tímom, ktorý chce poznať
nové veci a somhrdý na irmu
HOLLEN, ktorá tu nie je len na
generovanie práce, ale snaží
sa pomáhať, aby sa svet stal
o niečo lepším.
3
DECEMBER 2017
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...24
Powered by FlippingBook