Hollennews - page 6

HOLLEN
TRNAVA
HOLLEN
TRNAVA
Do roka a do dňa. Poznáme to z rozprávok.
Zdá sa, že toto porekadlo platí aj u nás v Trnave.
KOLAUDÁCIA
v
Trnave
HOLLEN
CUP 2017
N
aša pobočka v Trnave organizovala
už 12. ročník futbalového turnaja
HOLLEN CUP. Turnaja sa zúčastnilo
10 mužstiev, 8 zákazníckych a 2 mužstvá za
HOLLEN. Podporiť nás prišiel aj generálny
riaditeľ Tomáš Osuský, ktorý aj odohral pár
zápasov za HOLLEN TT, ale aj HOLLEN CZ.
Počasie nám prialo aj tento rok, nehovoriac
o vynikajúcom športovom nadšení. Každé-
mu nášmu zákazníkovi sme chceli dopriať
aspoň jednu výhru, čo nás napokon odsu-
nulo na posledné miesto. Pozn. kapitána:
„S takouto taktikou sme išli do turnaja po-
sledný krát“.
LUCIA
HUTTOVÁ
FOTO: TERÉZIA
BRANICKÁ
Napriek silnej konkurencii si HOLLEN drží
svoje pozície a oslovujú nás aj ďalší zákaz-
níci z regiónu Trnava a Nitra. Požiadavka na
naše služby je momentálne naozaj veľká.
K
oncom júla 2016 sme dostali staveb-
né povolenie. Dnes sme tesne pred
vydaním kolaudačného rozhodnutia,
ktorým sa zavŕši proces obnovy sídla našej
trnavskej pobočky. Rozšírili sme neposta-
čujúce kancelárske aj skladové priestory
a naše pracovné prostredie sme posunuli
na vyššiu úroveň. Vytvorením parkovacích
miest vo dvore sme odľahčili statickú do-
pravu v najbližšom okolí. Zostáva nám do-
tiahnuť výsadbu zelene a naše sídlo bude
príkladne reprezentovať irmu.
MARIÁN
KOLENČÍK
Viacero požiadaviek je na rezidentské a inži-
nierske služby. Zákazníci vyjadrujú spokoj-
nosť, avšak stále platí, že zdokonaľovanie
sa v cudzích jazykoch je potrebné. Mnohí
z Vás majú odborné schopnosti vykonávať
dané rezidentské služby v zahraničí, ale ne-
dohovoria sa ani základnou nemčinou, či
angličtinou.
Majitelia našej irmy celkovo zastávajú ná-
zor, že vzdelávanie je dôležité a v rámci
irmy budujú systém vzdelávania, ktorý je
zostavený z jednotlivých balíkov, trénin-
gov a seminárov pre našich poskytovateľov
a zamestnancov. Vďaka týmto vzdelávacím
aktivitám sa môžu v procesoch zdokonaľo-
vať a trénovať nové schopnosti a zručnosti.
Aj v Trnave pripravujeme tréningovú miest-
nosť v našich novozrekonštruovaných i-
remných priestoroch, ktorá bude slúžiť na
takéto účely. Celková rekonštrukcia sídla
pobočky je na konci a viac sa o tom dočíta-
te v článku nášho technika Mariána Kolenčí-
ka, ktorý na prestavbu dozeral po odbornej
stránke.
Za trnavskú pobočku ďakujem všetkým,
ktorí pracujú zodpovedne a bezproblémo-
vo a posilňujú tak dobré meno irmy.
DANA
HAVIERNIKOVÁ
, RIADITEĽKA POBOČKY
Rok 2017 je v znamení príprav
na výberové konania do
závodu PCA Slovakia Trnava,
ako aj Jaguar Land Rover
Slovakia, ktorých sa naša
irma chce zúčastniť.
Rok 2016 ukončila trnavská pobočka irmy HOLLEN s bilanciou
cca 190 000 odpracovaných hodín. Počas celého roka sme
spolupracovali priemerne so 100 poskytovateľmi.
6
DECEMBER 2017
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...24
Powered by FlippingBook