Hollennews - page 2

Nie je to prvý krát,
čo manželia Margita a Heinrich von Hol-
lenovci pomohli niekomu v núdzi. Inak to
nebolo ani tentokrát, keď prispeli rodine
z Trnavy na kúpu špeciálneho vozíka pre
ich syna Rastíka, ktorý trpí od narodenia
detskou mozgovou obrnou. Vozík bol vy-
robený na mieru a uľahčuje dlhšie sedenie
v ňom. Rastík a jeho rodina ďakujú majite-
ľom našej irmy za ich pomoc a podporu.
Foto: VLASTA
HREBÍČKOVÁ
Text: LUCIA
HUTTOVÁ
tou Trutnov. Na HOLLEN vánočním večírku
se jako vždy prodávaly lístky do tomboly
a výtěžek šel na pomoc těm, kteří ji opravdu
potřebují. Naše spolupráce s Oblastní chari-
tou Trutnov byla vždy výborná a proto jsme
ani chvilku neváhali kamvybrané prostředky
darovat.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem,
kteří si lístky zakoupili, vedení irmy za
osobní příspěvek a majitelům za možnost
takovou akci realizovat díky nákupu cen do
tomboly. Z našeho inančního daru Oblastní
charita Trutnov zakoupila lineární dávkovač
Argus. Dávkovač bude sloužit v terénní zdra-
votní službě především klientům domácí
hospicové péče – paliativní péče.
Doufáme, že naše spolupráce s oblastní
charitou bude i nadále pokračovat a vážíme
si toho, že naše irma pravidelně pomáhá li-
dem v nouzi.
TOMÁŠ
KROH
KONCERN
HOLLEN
HEINRICH VON
HOLLEN
EDITORIÁL
“Milí spolupracovníci spoločnosti HOLLEN, aj tento rok čas akosi rýchlo
beží, blíži sa koniec roka a náš časopis HOLLENnews vychádza až teraz.
POMOHLI
SME
M
imochodom, ďakujem všetkým,
ktorí sa podieľajú na tvorbe toh-
to periodika. Čím viac informácií
časopis ponúka, tým viac našich ľudí sa oň
zaujíma. Naše pobočky a dcéry sú rozptý-
lené na Slovensku, v Čechách, Maďarsku,
Rusku, takže s vami nemáme priamy kon-
takt. O to dôležitejšie je, aby ste boli infor-
movaní o dianí v našej spoločnosti. Za po-
sledných 6 mesiacov sa znova ukázalo, že
sme jednou z najlepších spoločností v ob-
lasti kontroly kvality. Toto sme dosiahli len
vďaka vašej oddanosti, čo si veľmi ceníme.
Buďte na to hrdí. To je status quo.
Keďže výsledky irmy boli pozitívne,
mohli sme vám dať extra bonusy. Všetci
sa však musíme pozerať do budúcnosti.
Určite ste počuli o škandále s dieslovými
autami, ktorý ovplyvnil našich hlavných
zákazníkov VW, ŠKODA a AUDI. Výsledkom
toho bude rýchlejší prechod na elektro-
autá, než sme si mysleli. Musíme byť na to
pripravení.
Veľké poďakovanie
za inančnú pomoc pre Vivien, ktorá sa na-
rodila s plavkovým melanocytovým névu-
som, patrí pánovi von Hollenovi, p. Holle-
novej a p. Osuskému. Peňažné prostriedky
boli využité na alternatívnu liečbu u Mudr.
Miklaneka v Prahe. Verím, že aj nabudúce sa
nám podarí urobiť niečo pre seba.
Barbora
PASTERNÁK TALÁROVÁ
Stejně jako tomubylo
v předešlých letech, i v roce 2016 a 2017 po-
kračovala naše spolupráce s Oblastní chari-
Okrem toho musíme naďalej hľadať
nové príležitosti a oblasti, ako napríklad
metrológia, kde by sme mohli byť lepší ako
naši konkurenti. Musíme sa držať o krok
vpredu. To znamená špecializovanejšiu od-
bornú prípravu, dlhodobejšie plánovanie,
upriamenie pozornosti na našich zákazní-
kov a ich nové trendy. Máme nedostatok
pracovnej sily a potrebujeme stále viac
pracovníkov. Doterajšie skúsenosti ukázali,
že tých najlepších ľudí sme získali z okruhu
priateľov a známych našich pracovníkov.
Prosím, priveďte vašich príbuzných a pria-
teľov. Priveďte ich. Podľa mňa je to jeden
zo spôsobov, akým môžeme poskytovať
väčší rozsah služieb pre našich zákazníkov.
Všetci by sme si mali uvedomovať, že mô-
žeme mať pred sebou “divokú vodu”.
Momentálne je naša spoločnosť v bez-
pečí a stabilizovaná, čo sa ale môže v krát-
kom čase zmeniť. Musíme byť pripravení
zareagovať na zmeny využitím našich naj-
lepších schopností.
Moja manželka a ja vám a vašim
rodinám želáme úspešný
rok 2018.
„Kto nerobí nič pre druhých,
nerobí nič pre seba“
2
DECEMBER 2017
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...24
Powered by FlippingBook