Hollennews - page 18

SOFT SKILLS
ŠKOLENIA
VZDELÁVACIE
PROCESY
v našej irme sme prepracovali a zintenzívnili
P
rvé zo série soft skills školení bol tré-
ning
Efektívna komunikácia
, ktorý
sa konal 3.6.2017 v Mladej Boleslavi.
Zúčastnili sa ho riadiaci pracovníci pobo-
čiek Mladá Boleslav a Trutnov.
Druhý tréning
Efektívnej komunikácie
sa
konal 10.6.2017 v Bratislave a zúčastnili sa
ho riadiaci pracovníci pobočiek Bratislava,
Trnava, Žilina a Košice. Rozvojový program
Efektívna komunikácia a riadenie ľudí
bol zameraný na natrénovanie si techník
komunikácie na rovnocennej úrovni vo
irme, efektívneho predávania informácií,
porozumenia kolegom a osvojenia si tech-
ník profesionálnej komunikácie. Súčasťou
tréningu bol aj nácvik praktických zručností
na modelových situáciách z praxe.
MGR. BLANKA
SOVIČOVÁ
, PERSONÁLNA MANAŽÉRKA
FOTO: B.
SOVIČOVÁ
Základným
predpokladom
kvalitného vzdelávania
je predovšetkým:
1. Manažér, ktorý rozumie
potrebe kvalitných, odborne
pripravených ľudí, neustále
analyzuje, riadi, inovuje
a kontroluje nastavené
procesy vzdelávania na
svojej pobočke/dcérskej
spoločnosti.
2. Ľudia, ktorí sa vyznajú vo
svojej práci a odbornosti,
a majú chuť sa posúvať,
pracovať na sebe
a vzdelávať sa.
C
ieľom vzdelávania HOLLEN s.r.o. je
trénovať, vzdelávať a školiť zamest-
nancov a poskytovateľov za účelom
zvyšovania vedomostí a zručností, ktoré
sú potrebné pre výkon pracovnej činnos-
ti a viesť ich k osvojeniu si a uplatňovaniu
takých hodnôt vo svojej práci, akými sú
funkčná, férová medziľudská komunikácia,
postoj orientovaný na poskytnutie kvalit-
ných služieb pre klienta, vysoká profesiona-
lita a lojalita k spoločnosti.
V minulom roku sme, spolu s generálnym
riaditeľom Tomášom Osuským, senior
technikom Miroslavom Bokesom, a perso-
nálnom manažérkou Blankou Sovičovovu
zanalyzovali všetky naše procesy Vzdelá-
vania na všetkých úrovniach a oblastiach.
Prepracovali sme Smernicu „Vzdelávanie“
a doladili sme zaškoľovanie, školenia, pre-
škoľovanie v rámci prevádzkových proce-
sov Realizácie zákazky.
Tiež sme zanalyzovali potrebu ďalšieho
vzdelávania pre ľudí s potenciálom rastu po
jednotlivých pobočkách/dcérskych spoloč-
nostiach. Po vyhodnotení týchto požiada-
viek sme na celý rok 2017 pripravili a zorga-
nizovali sériu seminárov, tréningov a kurzov
tak, aby to aj zvýšilo vzdelanostnú a odbor-
nú úroveň našich pracovníkov.
Nastavili sme aj kontrolné mechanizmy tak,
aby to aj skutočne fungovalo nielen v pre-
pracovanej Smernici o Vzdelávaní, ale aj
v praxi na každej pobočke.
Kurzy, ktoré bežia v našej irme už od za-
čiatku existencie, nie sú na niektorých po-
bočkách na požadovanej úrovni, či už kvali-
tou lektorov ako aj prístupom pracovníkov
k príprave na hodiny.
Chcem preto týmto poprosiť všetkých riadi-
teľov pobočiek/dcérskych spoločnosti, aby
nastavené pravidlá aj dodržiavali a kontro-
lovali.
MARGITA
HOLLENOVÁ
Soft skills školenia sú tréningy zamerané na rozvoj ľudských zručností
v oblasti správania (tzv. interpersonálne zručnosti), ako je schopnosť
komunikovať s okolím, spoločne pracovať, konať, riešiť konlikty,
rozhodovať, organizovať atď.
HOLLEN
VZDELÁVANIE
18
DECEMBER 2017
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook