Hollennews - page 10

HOLLEN
MLADÁ BOLESLAV
JSME
NA DOBRÉ CESTĚ
a zase o kus dál
KAROQ
PŘICHÁZÍ
ŠKODA si slibuje velký zájem o nový model
a tomu také přizpůsobuje výrobu v Mladé
Boleslavi, kde od 1.1.2018 začne stejně jako
v Kvasinách 18 směnný provoz.
Zavedení 18 směnného provozu se netýká
jen hal samotných vozů, ale též haly MO-
TORÁRNY, kde rovněž působíme a sdílíme
tak zkušenosti z obou projektů. Plánuje se
zavedení odklonu dodávek a nový prostor
přímo ve ŠKODA jen pro díly k motorům.
Dále podporujeme rozvoj spolupráce na Li-
berecku u již tradičních zákazníků jako je
MAGNA, ale i nových. Zatím se jedná pře-
vážně o nárazové zakázky, ale pereme se
i o dlouhodobé.
Pozice posilujeme také na Žebrácku a Stra-
konicku, kde se jedná o vysunutá pracovi-
ště s náročnou logistickou podporou, která
k těmto zakázkám neodmyslitelně patří.
Víme zkrátka, co nás čeká, a jsme připraveni.
KAREL
DOUBA
S
tabilizace lidí, posílení našich aktivit
u stávajících klientů a důraz na zvlád-
nutí administrativních procesů uvnitř
naší irmy – to jsou hlavní cíle pro letošní
rok.
Rád bych tak poděkoval všem pracovní-
kům zejména za včasný proces fakturace
a s tím související odevzdávání administ-
rativních podkladů (objednávky, výkazy,
reporty). Ačkoliv v tomto procesu ještě
stále máme prostor na zlepšení, a to zejmé-
na v určité chybovosti dat a nezbytnosti
následných oprav, věřím, že do konce roku
vše doladíme. Z ostatních procesů nemohu
opomenout plné využívání nového pro-
gramu pro dispečink, systém elektronic-
kých výdejek a fungující měsíční inventury
majetku. To vše jsou procesy, jež nás trápily
v roce loňském a v letošním pro nás zna-
menají velký krok kupředu. Z hlediska cíle
stabilizace pracovníku jsem rád, že se nám
daří udržet a motivovat pracovníky v ob-
lasti operativy, naopak ještě stále usiluje-
me o stabilizaci týmu na účetním oddělení
a v administrativě. I zde jsme však v posled-
ní době podnikli důležité kroky k dosažení
našich očekávání. Velkým problémem stále
zůstává nedostatek kvalitních pracovníků
na zajišťování našich kontrolních činností.
O to více si vážíme těch stávajících a nové
intenzivně hledáme v řadách jednotlivců
i irem.
V neposlední řadě bych rád připomenul
naplnění cíle rozvoje našich prací u stáva-
jících klientů. Ve ŠKODA AUTO se jedná ze-
jména o činnosti našich rezidentů, u ostat-
ních zákazníků rozvoj externího třídění,
správy logistických systémů či zajištění do-
pravy. Všechny tyto nové zakázky zname-
nají pro naši irmu větší stabilitu a navázání
opravdového partnerství s našimi klienty.
Navíc nás posouvají zase o kus dál v naší
odbornosti a lexibilitě.
Děkuji všem za práci pro naši irmu a věřím,
že budeme úspěšně fungovat i nadále.
MARTIN
LIŠKA,
VÝKONNÝ ŘEDITEL HOLLEN CZ
Dnes, uprostřed roku, mohu
potvrdit, že se námpodařilo
většinu nezbytných procesů
k dosažení cílů nastartovat
a mnohé i dořešit.
Začátkem roku 2018 by se
totiž na základě rozjezdu
modelu KAROQ (nasazení
do výroby ve ŠKODA Kvasiny
bylo již v červenci 2017) měla
část výroby přesunout také
do ŠKODA Mladá Boleslav
souběžně na linku OCTAVIA.
Projekt WARENFILTERU v Mladé Boleslavi pro OCTAVII a FABII se sice
pomalu plní a zakázek přibývá, přesto s netrpělivostí očekáváme největší
zátěžový test na přelomu tohoto roku.
10
DECEMBER 2017
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...24
Powered by FlippingBook