Hollennews - page 4

HOLLEN
BRATISLAVA
HOLLEN
na strešných spojleroch
Porsche
Aj vzhľadomna fakt, že rok 2016 nebol bohatý na nové nábehy, ukončili
sme ho s pozitívnou bilanciou. Zároveňmusíme konštatovať medziročný
pokles približne 13% voči predošlému roku 2015.
RUŠNO
V BRATISLAVE
O
d júna roku 2016 sa HOLLEN Brati-
slava podieľa na tvorbe a výrobe pr-
vých prototypových kusov zadných
strešných spojlerov pre vozidlá Porsche.
Začínali sme na spojleroch pre Porsche Pa-
namera, Porsche Basis, Porsche TOP a po-
sledným dielom je práca na spojleroch Por-
sche SDP. Práve spojlery Panamera a TOP sú
vybavené kinematickým pohonom, ktorý
ovláda ich aktívne krídlo nastavené do po-
lôh podľa rýchlosti vozidla Porsche. Pana-
mera a Basis už boli predstavené verejnosti
na autosalónoch.
Z
pohľadu celého HOLLENu predsta-
vovala naša bratislavská pobočka
20%-ný podiel. Túto výkonnosť me-
riame v počte hodín poskytnutých služieb.
Rok 2017 a jeho prvá polovica
bola celkom turbulentná a to nie len vzhľa-
dom na výkyv zákaziek, ale aj charakter
a náročnosť požadovaných služieb. Poč-
tom hodín sa približujeme k predošlému
roku.
Často poskytujeme služby
v zahraničí,
najmä v Maďarsku a Nemecku. Získali sme
a spolupracujeme s novými zákazníkmi
Lisovanie, maskovanie, demaskovanie, pri-
merovanie, spacerovanie, lepenie a mon-
táž sú hlavnými činnosťami našej skupiny.
Treba spomenúť i ostatné podporné prá-
ce projektu – výroba prípravkov, mustrov
(vzoriek), ladenie technologických postu-
pov a procesov, hľadanie problémových
bodov a ich odstránenie. To všetko pre-
bieha v značnej miere v Nemecku, v spo-
ločnostiach Rampf v Zimmerne a Koepp
v Bovendene. Práve tieto irmy disponujú
automatmi nanášajúcimi lepidlá v malých
sériách, aké sú požadované pre naše tes-
tovacie série. A samozrejme každý diel, sú-
čiastku, skrutku, náradie treba dopraviť do
Nemecka.
Spojlery Panamera a Basis
už majú svoje automatické lepiace jednot-
ky i montážne stanice v Lozorne a práce boli
odovzdané pracovníkom Plastic Omnium.
Naša činnosť pokračuje na spojleroch TOP
a SDP.
STANISLAV
ŠIMEK
či už v službách triedenia a opráv alebo
v poskytovaní rezidentských služieb, kto-
ré sú čoraz viac populárne. Vo Volkswage-
ne sme získali zákazku, kde podporujeme
nábeh všetkých nových projektov. Inves-
tovali sme do technológie na meranie
dielov prostredníctvom 3D meracieho ra-
mena, skeneru na meranie farebných od-
chýlok a štruktúry lakovaného povrchu.
Naša pobočka prosperuje,
dosahuje dobré výsledky a verím, že tomu
tak bude aj naďalej. V nasledujúcom obdo-
bí nás čaká plánovanie a zmena na nový
Warenilter. V súvislosti so spustením lo-
gistického centra LOZ III sa bude upravo-
vať koncept a aj miesta, kde budeme naše
služby poskytovať. V krátkom čase bude-
me musieť spoločne zabojovať o svoje po-
stavenie v tomto projekte pre nasledujúce
roky.
Držím nám všetkým palce, aby sme aj na-
ďalej dosahovali spoločné úspechy.
MATEJ
LOVÁS
Zrealizovali sme bezmála
1000 zákaziek
a spolu
na nich pôsobilo
230 poskytovateľov.
4
DECEMBER 2017
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...24
Powered by FlippingBook