Hollennews - page 12

HOLLEN
TRUTNOV
PROJEKT
ŠKODA KAROQ
SPOLUPRÁCE
s irmou CIVOP
P
rávě úspěchem svého čerstvého před-
chůdce se tento menší bratr inspiro-
val a má doplnit nový segment SUV
Mladoboleslavské automobilky o druhou
menší a levnější variantu.
Tento model zaujme řadou novinek
od přepracované přídě, až po záď, nové
vzhledy kol z lehké slitiny, ale také interi-
ér s novými ovládacími prvky s posílenou
funkčností.
Sériová výroba začíná v těchto dnech ve vý-
chodočeských Kvasinách a první vozy se
k zákazníkům dostanou ve druhé polovině
října. Již dnes tak pociťujeme pozvolný ná-
růst práce na tomto modelu.
Nezbývá než popřát Škodě Auto, aby zo-
pakovala svůj úspěch z loňského podzimu
a vůz se hojně prodával.
DANIEL
HROBÁREK
ŠKODAKAROQ
je nové
kompaktní SUV značky.
Jméno a jeho psaná podoba
pochází z jazyka Aleuťanů,
kmene původních obyvatel,
žijících na ostrově u jižního
pobřeží Aljašky. Jméno
KAROQ je kombinací výrazů
‘KAA’RAQ’ (auto) a ‘RUQ’ (šíp).
C
IVOP naší pobočce zajišťuje nejen
školení bezpečnosti práce a požární
ochrany, ale také například referenč-
ní zkoušky nebo evidenci pravidelných lé-
kařských prohlídek, revize elektrických spo-
třebičů či regálů apod. Dále byla provedena
podrobná kontrola všech pracovišť. Na zá-
kladě této kontroly připravila irma projekt
řešení nedostatků v oblasti bezpečnosti
práce a požární ochrany na pracovištích.
Tyto nedostatky jsou postupně odstraňová-
ny ve smyslu platné legislativy.
Veškerá školení probíhají e-learningovou
formou v online aplikaci. Po přihlášení
projde zaměstnanec školením, na jehož
konci vyplní závěrečný test. Po prokáza-
ní potřebných znalostí ze školené oblasti
obdrží certiikát. Tento systém umožňuje
nejen časovou úsporu z hlediska cestování
zaměstnanců z různých pracovišť, ale také
nám umožňuje mít všechna potřebná data
přehledně uložená v jedné databázi, včet-
ně termínů dalších přeškolování, prohlídek,
revizí atd.
Hlavním přínosem pro naši pobočku je do-
držení ochrany zdraví zaměstnanců a ma-
jetku podle požadavků právních předpisů
České republiky a odstranění případných
bezpečnostních rizik na pracovištích.
NEJEDLÝ
/
NEZVAL
Naše pobočka začala v letošním roce spolupracovat s irmou CIVOP.
Tato irma se zabývá zajištěnímbezpečnosti práce, ochrany zdraví
při práci a požární ochrany.
Projekt Škoda Karoq je nástupcem SUV Škoda Yeti.
Celkovým vzhledem je ale od Yetiho naprosto odlišný a připomíná
spíše zákazníky velmi kladně přijatý Kodiaq.
12
DECEMBER 2017
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...24
Powered by FlippingBook