Hollennews - page 14

HOLLEN
HUNGÁRIA
PRVÝ
ROK
v novej kancelárii
KRÁTKE
ZHRNUTIE
udalostí v Maďarsku
Doposiaľ nebola príležitosť predstaviť vám
naše nové sídlo, preto sme sa rozhodli pri-
spieť týmto článkom do nového vydania
HOLLEN News.
Teraz k faktom
Adresa sa nám zmenila z Fehérvári út 78/B
na Fehérvári út 75, z čoho vyplýva aj to, že
sme sa neodsťahovali až tak ďaleko. Sme
o čosi bližšie k nášmu hlavnému zákazníko-
vi AUDI.
Naše nové kancelárske priestory sa nachá-
dzajú v areáli priemyselného parku, kon-
krétnejšie na prvom poschodí kancelárskej
budovy irmy Interdata Kft.
K dispozícií máme 7 miestností – 3 kancelá-
rie, miestnosť pre dispečera, sklad, kuchyn-
ku a zasadačku.
Vcelku veľký priestor pre náš zatiaľ malý tím,
no znamená to, že sme neustále pripravení
rásť.
Radi uvidíme ktoréhokoľvek člena našej ob-
rovskej HOLLEN rodiny – neváhajte nás ke-
dykoľvek navštíviť!
Tešia sa na Vás Valika, Zsolti a Peťo.
PETER
FODOR
K
oncom decembra 2016 sa s nami roz-
lúčila Tímea Almási, ktorá u nás zastá-
vala pozíciu účtovníčky skoro 2 roky.
Vo februári nastúpil Zsolt Varga na pozíciu
hlavného technika. V máji žiaľ opustil náš
tím dlhoročný kolega Zoltán Verlík. Touto
cestou by sme chceli obidvom bývalým
kolegom poďakovať za ich dlhoročnú prá-
cu a popriať im veľa úspechov v ich ďalšej
kariére.
S aktívnou podporou z Bratislavy p. Marti-
ny Mózovej, p. Mateja Lovása a p. Tomáša
Osuského sa snažíme posilniť pozíciu našej
spoločnosti v silnom konkurenčnom pros-
tredí. Hoci čelíme viacerým výzvam, pevne
veríme, že tvrdá práca celého tímu, nám
v budúcnosti prinesie svoje ovocie.
U nášho hlavného zákazníka OEM popri
dvoch stabilných modeloch Audi A3 (sedan
a cabrio), či Audi TT v druhom polroku, sa
začínajú prípravy na výrobu nového mode-
lu Audi Q3. Súčasný model je od roku 2011
vyrábaný v Španielskom Martorelli a práve
nástupca tohto modelu bude vyrábaný
v Audi Győr od roku 2018. Samozrejme pre
nás to bude znamenať ďalšie možnosti roz-
voja, či už priamo u zákazníka OEM alebo aj
v dodávateľských irmách.
ZSOLT
VARGA
Po turbulentnom roku 2016 zmeny neminuli ani prvý polrok 2017
v HOLLEN Hungária.
Je to už rok, čo sme sa
odsťahovali z nášho prvého
iremného domu, v ktorom
sme pobudli 2 roky.
Sťahovanie sa nieslo v duchu
mierneho smútku, keď
sme opúšťali miesto, na
ktorom sme sa dlho snažili
budovať irmu k predstavám
a spokojnosti majiteľov, ako
aj našich zákazníkov, no
rovnako aj v duchu nádeje,
ktorá nás sprevádzala mysliac
na budúcnosť a výzvy, ktoré
na nás čakajú.
14
DECEMBER 2017
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook