Hollen News 2015-11 - page 9

9
P
opri tom, ako bol implementovaný
projekt Warenfilter (WF) vo Volks-
wagene (VW) v hale H1 sa pripra-
vovalo spustenie aj na zvarovni priamo vo
fabrike VW a aj v takzvanom LOC – logis-
tickom optimalizačnom centre v Lozorne.
Zmyslom WF je zjednotiť, zlepšiť a zrých-
liť procesy, systémy a samozrejme aj sa-
motné operatívne realizovanie zákaziek.
V lete po celozávodnej dovolenke sa ofi-
ciálne spustil proces WF na vyššie spo-
mínaných miestach. V LOC bol vyčlene-
ný priestor o rozlohe cca 1200 m2 a na
zvarovni cca 500 m2. V LOC máme k
dispozícii dva pracovné boxy s predpí-
saným vybavením, zariadeniami a ďalšiu
kanceláriu vo forme unimobunky s PC
a prístupom do logistického systému.
Na zvarovni sa jedná spolu o tri boxy,
ktoré sú uspôsobené na veľké zásobníky
a obrábanie plechových dielov. Vybave-
nie boxov je doplnené o obslužné ramená
so zváracou a brúsiacou technikou. Pre
poskytovateľov služieb bola definovaná
aj organizačná štruktúra. Náš tím sa roz-
rástol o ďalších koordinátorov, subkoor-
dinátorov, QS a logistov. Prínosom tohto
projektu sú nové skúsenosti a povinnosti.
Veríme, že tento projekt bude viesť k opti-
málne poskytovaným službám v odpove-
dajúcej kvalite a spokojnosti zákazníka.
Marcel Škrabák
M
oje meno je Kristínka Ob-
rancová a mám 9 rokov.
Bola som ako všetky deti
v mojom veku, chodila som den-
ne do školy, hrávala sa s kama-
rátkami, užívala si detské radosti.
Minulý rok sa to však zmenilo. Dlhšie
ma pobolievala nožička a z ničoho nič
mi začala opúchať. Chodili sme po
rôznych vyšetreniach a nakoniec som
absolvovala biopsiu, kde sa potvrdila
moja diagnóza - lymfoblastóm, konkrét-
ne zhubný nádor v dolnej končatine.
S mojou maminou som bola hospitali-
zovaná na detskej onkológii na Kramá-
roch. Denné vyšetrenia, chemoterapia
a nežiaduce účinky s ňou spojené –
tento kolobeh trval 8 mesiacov. Bolo to
pre nás všetkých veľmi ťažké. Vypadali
mi vlásky, opúchala som a cítila som
sa unavená. Niektoré dni som ani ne-
mohla vychádzať z nemocničnej izby.
Pri mnohých nežiadúcich účinkoch
mi pomohla práve bioptrónová lam-
pa, ktorú mi mohli, aj vďaka štedré-
mu príspevku od pani a pána Holle-
novcov, rodičia zakúpiť. Som im za
to naozaj veľmi vďačná. Nepoznajú
ma a napriek tomu mi veľmi pomohli.
Momentálne som po hlavnej lieč-
be, naďalej však beriem chemote-
rapiu, hoci iba v tabletkách. Koneč-
ne mi začali rásť vlásky a od sep-
tembra som začala chodiť do školy.
Barbora Lovásová
Warenfilter
v Lozorne a zvarovni
Pomohli
sme
Kristínka
Obrancová
Foto: Marcel Škrabák
HOLLEN BRATISLAVA
Foto: Shutterstock.com
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...32
Powered by FlippingBook