Hollen News 2015-11 - page 10

10
O
bdobie od januára 2015 môžeme
považovať za viac-menej stabil-
né, ale z pohľadu poskytovateľov
a zamestnancov pobočky HOLLEN Trna-
va určite nie nudné. Mesačne sme od-
pracovali v priemere 17000 hodín a počet
poskytovateľov sa udržal okolo čísla 90.
Na jún bolo plánované prerušenie projek-
tu LPG v PSA Trnava. Pripravovali sme
teda presun poskytovateľov z tohto pro-
jektu do bratislavskej pobočky HOLLEN,
keďže ich nebolo málo a chceli sme im
zabezpečiť zákazku. Avšak napokon sa
do bratislavskej pobočky presunuli len
dvaja. Ostatným sme dokázali poskyt-
núť zákazku aj v Trnave. Pomohla nám
k tomu aj situácia v závode PSA Slovakia
Trnava, ktorý nás opäť požiadal o posky-
tovanie služieb, čomu sme sa celkom po-
tešili, keďže PSA ostáva aj naďalej zákaz-
níkom, s ktorým chceme spolupracovať.
A zrejme to nie je len jednostranné, keď-
že sme boli oslovení na poskytovanie slu-
žieb pri príprave dielov na nový projekt
v predsériovom sklade ONL, kde sme
doteraz participovali na každom projek-
te závodu. PSA sa napokon rozhodlo pre
HOLLEN a od 01.07.2015 tam pracujeme.
V letnom období bývajú vo výrobných
závodoch často odstávky a niektorí sa
obávajú nedostatku práce, ale tento rok
veľa dôvodov na obavy nebolo. Závod
Reydel v Nitre nás požiadal o kontrolu
kvality paluboviek pre Volkswagen Poľ-
sko. Práca je dosť namáhavá a na jej
výkon sú vhodnejší muži. Zabezpečenie
tejto zákazky nás stojí nemálo náma-
hy, ale dúfam, že ako firma, ktorá má už
dostatok skúseností s takouto kontrolou,
nezlyháme.
Z trnavského regiónu sme sa posunuli viac
na východ a naša pobočka dostala za úlo-
hu prevziať od konkurenčnej spoločnosti
poskytovanie služieb v závode Johnson
Controls Lučenec.
Je to pre nás nová výzva, lebo na želanie
daného závodu sme museli prevziať po-
skytovateľov, ktorí tam dovtedy pracovali
pod inou firmou. Okrem toho je závod dosť
vzdialený a ťažšie sa zavádzajú a kontro-
lujú naše štandardy. Ale zákazník je ústre-
tový a je dobré rozšíriť si obzory aj v iných
regiónoch Slovenska.
Popritom sme vykonávali náročné kontroly
v závodoch Fremach Trnava a Magna Tr-
nava, takže sme opäť museli oslovovať aj
nových poskytovateľov.
Toto leto bolo naozaj horúce, nielen
z pohľadu počasia, a Vám, ktorí ste sa
zaslúžili o spokojnosť našich zákazní-
kov, chcem poďakovať za pracovitosť
a dobrú reprezentáciu mena HOLLEN.
Verím, že zákaziek pre HOLLEN bude
stále dosť aj napriek tomu, že podobných
firiem je tu v regióne viac a situácia v ob-
lasti cenovej politiky nie je jednoduchá. Na-
šťastie, okrem nízkych cien je pre našich
zákazníkov dôležitá aj kvalita odvedenej
práce, flexibilita, spoľahlivosť, disciplína,
slušné správanie a férovosť.
K tomu všetkému vyzývam aj ja nás
všetkých.
Dana Havierniková
Kvalita,
kvalita,
kvalita....
HOLLEN TRNAVA
Foto: Terézia Branická
HOLLEN CUP
2015,
10.ročník,
FŠ Modranka,
16.05.2015
víťazný tím Bourbon AP Nitra
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32
Powered by FlippingBook