Hollen News 2015-11 - page 2

2
N
aposledy som sa Vám prihováral
na prelome rokov a už čoskoro
budeme opäť kupovať vianočné
darčeky pre našich blízkych. 
Horúce leto je za nami. Dúfam, že ste si
dopriali oddych na dovolenke, po nároč-
nej práci v prehriatych výrobných halách.
V súčasnosti je naša spoločnosť plne vy-
ťažená, všade máme veľa práce, niekedy
až priveľa. Samozrejme, táto skutočnosť
má svoje výhody, a to, že aj odmena na
konci mesiaca je vyššia. Mali by sme si
však uvedomiť, že toto nie je trvalý stav
a, podľa môjho názoru, základe veľkého
počtu vyrábaných automobilov a im  zod-
povedajúcich nakupovaných dielov, sa
možno tento stav zníži. (ako napríklad
v závode VW v Kaluge).
Určite viete, že neustále hľadáme nových
spolupracovníkov na každej úrovni, ta-
kých, ktorí budú rovnako spoľahliví, ako
ste Vy. Viem, že je pre Vás náročné zaúčať
nových kolegov a integrovať ich do našej
„rodiny“ HOLLEN. Prosím, robte to však
napriek tomu, pretože len tak môžeme udr-
žať vysokú úroveň našich služieb. V prí-
pade, že v okruhu svojich známych máte
potenciálneho vhodného spolupracovníka,
presvedčte ho, aby sa k nám pridal.
Toto ma vedie k inej téme: prisťahovalec-
tvo utečencov z Blízkeho východu a Af-
riky. Hoci sú medzi nimi aj takí, ktorí do
európskych krajín putujú kvôli vysokému
sociálnemu štandardu, traumatizujúce
zážitky ich prinútili opustiť svoje domo-
vy. Televízne správy, napríklad zo Sýrie,
nám ukazujú, ako to tam vyzerá. Títo ľu-
dia prídu, či si to želáme alebo nie. Preto
je potrebné ich rýchlo integrovať, aby sme
sa vyhli problémom. S mojou manželkou
sme sa rozhodli, že podporíme nejakých
emigrantov a ponúkneme im prácu v na-
šej firme. Veľmi Vás prosím, aby ste aj Vy
tento projekt podporili Vašou ľudskosťou.
Aj v tomto vydaní nášho časopisu si mô-
žete opäť prečítať, čo je nové a čo sa udia-
lo v jednotlivých pobočkách a aký pestrý
je život v našej spoločnosti. Myslím si
tiež, že vďaka Vašim vynikajúcim výko-
nom v zabezpečení kvality sa ukazuje,
čo nás pozitívne odlišuje od iných spoloč-
ností, ktoré poskytujú rovnaké služby ako
my. Som si istý, že toto oceňujú aj naši
zákazníci, pre ktorých pracujeme.
Nepoľavujte vo svojom úsilí
Milí spolupracovníci
a všetci,
ktorí sa zaujímajú o našu spoločnosť!!
EDITORIÁL
V
januári 2016 bude mať naša spo-
ločnosť HOLLEN s.r.o. 15 rokov.
Niektorí z Vás si ešte pamätajú ju-
bilejnú party z 10-teho výročia, ktorú sme
oslávili v Bratislave. Za 15 rokov naša
spoločnosť vyrástla na veľký koncern
s 3 dcérskymi spoločnosťami a 4 poboč-
kami. Je to náš spoločný úspech. Všet-
ci môžeme a mali by sme byť na to hrdí.
Nielen každodenné problémy, boje, práca,
diskutovanie a stonanie, môžeme si spolu
vychutnať aj úspech, kamarátstvo a pria-
teľstvo. Každodenné úsmevy a smiech na
pracoviskách. To je to, čo robí život lepším.
Prosím, buďme k sebe tolerantní, pre-
javujme uznanie, vzájomnú úctu a
vykročme v ústrety nadchádzajúcim
úspechom. Ide nám to skvele.
Heinrich von Hollen
Ž
ivot nám zvyčajne prináša rôzno-
rodé situácie, čoho je dôkazom
aj môj osobný vzťah k nášmu tra-
dičnému celohollenovskému stretnutiu
a školeniu, ktoré nazývame STUPAVA.
Pri STUPAVE I. som bol účastníkom, pri
STUPAVE III. som bol pozvaným exter-
ným prednášateľom, pri STUPAVE VII
som bol v role pozorovateľa a pri STU-
PAVE VIII som bol hlavný organizátor.
STUPAVA je celodenné školenie, ktoré
je primárne určené pre riadiacich a ad-
ministratívnych pracovníkov našej spo-
ločnosti, t.j. vedenie spoločnosti, tech-
nici, koordinátori, dispečing, administra-
tívni pracovníci a pracovníci finančných
oddelení. Na jednej strane toto stretnu-
tie slúži na to, aby sme sa všetci niečo
dozvedeli o trendoch v automobilovom
priemysle, o tom, čo robí naša spoloč-
nosť pre svojich zákazníkov a takisto,
aby sme mali možnosť prediskutovať
svoje problémy a hľadať riešenia so svo-
jimi kolegami z iných pobočiek.
STUPAVA VIII sa konala 18.04.2015
v Kultúrnom dome v Záhorskej Bystrici.
Úvodné prezentácie STUPAVA VIII sa
niesli v znamení hlavných trendov v ob-
lasti kvality v automobilovom priemysle.
Manažér kvality p. Diekmann z VW nám
povedal ako sa na kvalitu pozerá koncern
VW, a špecificky závod VW v Bratisla-
ve, riaditeľ kvality p. Duranda zo Škoda
Mladá Boleslav nám priblížil, čo kvalitár
v automobilovom priemysle očakáva od
sortovacích spoločností. Pri spoločnej
diskusii sme boli ako spoločnosť pôsobia-
ca vo VW Bratislava ako aj v Škode Mla-
dá Boleslav oboma pánmi pochválení za
veľmi dobrú prácu , ktorú pre tieto závody
odvádzame, a zároveň nám ukázali sme-
rovanie, ktorým sa budeme musieť v bu-
dúcnosti uberať, aby sme v oblasti kvality
aj v budúcnosti obstáli.
Ďalším prezentujúcim bol aj predstaviteľ
spoločnosti Greenway p. Ulehla, ktorý
nám predstavil obchodný model posky-
tovania dopravných služieb založených
na dodávkach s elektrickým pohonom.
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...32
Powered by FlippingBook