Hollen News 2015-11 - page 6

6
NÁŠ PRÍBEH
mali iba jedného dodávateľa sortovacích
služieb. Mali sme obrovské šťastie, pre-
tože sme prišli na trh v správnej chvíli.
Nová pobočka si vyžiadala aj zadefino-
vanie našich pravidiel a procesov písom-
ne, začal vznikať
súbor smerníc, pome-
novaný „Handbuch“.
Z firmy sa stala jedna veľká rodina.
Aby sme upevňovali spolupatričnosť, za-
čali sme s
„Family days“ v roku 2005.
Na týchto podujatiach a aktivitách ne-
šetríme. Je to forma motivácie našich
pracovníkov, pretože dobré medziľudské
vzťahy sú pre nás veľmi dôležité.
V roku 2005 narástol počet odpracova-
ných hodín v pobočke VW o 65 %, bol to
rok prosperujúcej firmy. V roku 2006 to
bolo až o 182 %.
Prvé rokovania pre KIA Žilinu sme ab-
solvovali v auguste 2005, komunikácia s
Kórejskými manažérmi nebola najľahšia,
napriek tomu sme obstáli v súťaži so 6
externými firmami. Uspeli sme vo výbe-
rovom konaní a
v roku 2006 sme otvo-
rili pobočku Žilina.
Zlepšovať
komunikáciu
medzi
manažmentom a spolupracovníkmi
sme začali prostredníctvom časopisu
„HOLLEN NEWS“.
Od roku 2007
vychádza 2 x do roka.
V roku 2007 Pobočka PSA zaznamenala
50% nárast odpracovaných hodín. Štar-
tujú futbalovú tradíciu „HOLLEN CUP“,
organizujú ju každoročne v Trnave.
Firma stále rástla a rozširovala sa aj ad-
ministratíva na Centrále. Dom na Bys-
trickej už bol pritesný, chýbala rokovacia
miestnosť. Pre účtovné odd. sme museli
prenajať 3-izbový byt v susednom dome,
zároveň sme už hľadali
nové priesto-
ry pre Centrálu a Pobočku Bratisla-
va.
Nebolo to jednoduché, trvalo to až
2 roky, kým sa nám podarilo kúpiť 2
budovy na Kosatcovej ul. v DNV. Boli
v katastrofálnom stave, tak sme ich re-
konštruovali. Presťahovali sme sa v júli
2008. Dielňa, sklady a apartmány boli
hotové o rok neskôr.
Firemná stratégia, byť
vo vlastných priestoroch,
sa ukázala ako spoľahlivá.
Je to záruka stability a istoty. Priestory
máme v takom stave, ako to vyhovuje
nám a nemusíme mať obavy, že nájom-
né bude zvýšené, alebo že priestory bu-
deme musieť opustiť v najnevhodnejšom
čase.
Nezostali sme len pri podnikaní
na Slovensku...
Významný rok 2009, od januára
máme na Slovensku EURO menu
a tiež začína celosvetová kríza
a s ňou obavy vo všetkých
oblastiach, ako sa bude
vyvíjať.
Naša firma sa rozrástla aj za hranice.
V Škode Mladá Boleslav
sme začali
v
roku 2009, v čase krízy.
Manžel chcel,
aby firma rástla. Hovorila som mu, že te-
raz by to bolo bláznovstvo. Ale nebolo.
Prehlasovali ma a nakoniec sa to uká-
zalo byť správne rozhodnutie.
Ponúkli
sme lepšie služby ako konkurencia,
čiže sme uspeli. Na začiatku sme boli v
prenajatých priestoroch, ale v 2012 sme
tiež kúpili vlastné priestory, presťahovali
sme sa v 2013.
Dnes tam máme dcérsku spoločnosť a
jednu pobočku v Trutnove.
Sme aj v Rusku v Kaluge,
kde má zá-
vod VW a PSA, ale tam sa nám zatiaľ
moc nedarí.
Dcérsku spoločnosť sme
založili tiež v roku 2009,
v čase krízy.
Tento
rok 2009
sme začali aj s
reštau-
rovaním Oldtimerov.
Rozšírili sme po-
skytovanie služieb aj do tejto oblasti.
Po každoročných úspechoch a neustá-
lom raste prišiel rok 2013, kedy sme mali
pokles zákaziek asi o 10%, prišli sme
o postavenie výhradného dodavateľa v
PSA Trnava. Hospodársky výsledok bol
len tak- tak uspokojivý.
V roku 2014 sa nám podarilo naštartovať
optimalizačné opatrenia a vo všetkých
pobočkách sme zaznamenali nárast zá-
kaziek. V Pobočke Bratislava to bolo do-
konca o 300 %.
Na výberové konanie do
AUDI Gyor,
sme sa pripravovali veľmi zodpoved-
ne, mali sme eminentný záujem sa tam
dostať, je to blízko Bratislavy, čo je nes-
mierna výhoda. Podarilo sa,
v máji 2014
sme tam založili dcérsku spoločnosť.
Maďarsko je náročné z dôvodu rečových
bariér, ale našli sme ľudí, čo hovoria ma-
ďarsky aj slovensky, nemecky, anglicky.
Zatiaľ sa iba rozbiehame, uvidíme čo
nám prinesie budúcnosť.
Čo je kreatívne na podnikaní?
Podnikanie je aj tvorivá činnosť, radi rie-
šime spolu s manželom jednotlivé prob-
lémy a sledujeme ako sa firma vyvíja a
rastie. Ak chcete vybudovať dobrú firmu,
musíte sa jej venovať. Stále je niečo, čo
sa dá zlepšiť. Pri vylepšovaní procesov,
písaní smerníc je nutné využívať inova-
tívnosť a kreativitu. Nesmieme zaspať na
vavrínoch, pretože vždy sa objaví slabi-
na, ktorú musíme riešiť a zároveň sa po-
súvať dopredu.
Zameriavame sa aj
na vzdelávanie
Okrem jazykových kurzov nemčiny, an-
gličtiny a francúzštiny, ktoré máme konti-
nuálne skoro od začiatku, dvakrát do roka
organizujeme pre riadiacich pracovníkov
semináre podľa výberu. V roku 2008 sme
Vždy
sme sa snažili
riadiť firmu
férovo, čestne
a v súlade
s najvyššími
princípmi.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...32
Powered by FlippingBook