Hollen News 2015-11 - page 8

8
Z
ačiatkom roka 2015 pokračovala
u nášho zákazníka Volkswagen
v Bratislave výroba modelov SUV
v štvorzmennej prevádzke. Malé autá plat-
formy VW UP!, ŠKODA Citigo a SEAT Mii
sa vyrábali na začiatku roka na druhej vý-
robnej linke a to v trojzmennej prevádzke.
Neskôr bola výroba redukovaná na dve
zmeny, no s vyšším počtom vyrobených
vozidiel na jednej zmene. Naďalej je brati-
slavský závod jedinou fabrikou, kde sa pod
jednou strechou vyrába päť rôznych zna-
čiek, niekoľko typov prevodoviek a závod
má vlastnú lisovňu. Dnešný plán výroby
sa pohybuje nad 9000 vozidiel za týždeň.
U nás v Bratislave sa od začiatku roka
zvýšilo pracovné tempo a pribudlo
viacero zákaziek súvisiacich s nábe-
hom nového modelu Q7. Výroba pre-
došlého modelu bežala vzhľadom na
dopyt paralelne a v lete boli vyrobené
posledné kusy. Viacerí naši zákazní-
ci museli pokryť plnú výrobu starého
modelu a paralelne zastrešiť aj nábeh
novej Q7. To spôsobovalo personál-
ne a kvalitatívne problémy, kedy sme
ponúkli náš servis a vedeli byť užitoční.
Nárast sa prejavil na všetkých fron-
toch v Bratislave a na Záhorí. U firiem
v našom okolí sa začal boj o schopnú
pracovnú silu. Od mája sa členská zák-
ladňa poskytovateľov našej pobočky
rozrástla o viac než 90 a vo výkonnosti
dosahujeme rekordný počet hodín. Pri
tak veľkom náraste a tempe sme bojovali
s problémami s disciplínou a nekvalitou.
V neposlednom rade s veľkou vyťaženos-
ťou poskytovateľov a riadiaceho perso-
nálu bojujeme ešte aj teraz, v septembri.
Pevne verím, že posilami v našich štruk-
túrach sa nám podarí stabilizovať tím
a úspešne čeliť ďalšiemu rastu. Už v blíz-
kej dobe posilníme náš tím novým senior
technikom a ďalších technikov a koordi-
nátorov naďalej hľadáme.
Novinky sa dejú aj v priemyselnom parku
vDevínskejNovejVsi,kdezriaďujemenovú
externú plochu aj s odpovedajúcou kan-
celáriou, tj. lepším zázemím a podmien-
kami. Ale o tom snáď v budúcom čísle...
Matej Lovás
zákaznícka
párty,
10.09.2015
Vysoké
nasadenie
HOLLEN BRATISLAVA
„Pevne verím,
že posilami
v našich
štruktúrach
sa nám podarí
stabilizovať tím
a úspešne čeliť
ďalšiemu rastu.“
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...32
Powered by FlippingBook