Hollen News 2015-11 - page 7

7
NAŠA VÍZIA
Poskytovať našim zákazníkom v automobilovom priemysle
nielen kvalitné a spoľahlivé služby, ktoré im zabezpečia
dodávku bezchybných a bezporuchových dielov do
výrobného procesu, ale aj stať sa pre nich dôležitým
partnerom v dodávateľskom reťazci, ktorý svojou činnosťou
prispieva k výrobe vysokokvalitných cieľových produktov
našich klientov.
Neustále zvyšovať starostlivosti o naše ľudské zdroje, ktoré
sú podstatným faktorom nášho obchodného úspechu a
spokojnosti našich zákazníkov.
Kladieme dôraz, v každej našej činnosti, na vysokú kvalitu
odvede nej práce
Zavádzame nové technológie do našich služieb
Neustále zlepšujeme vzdelávací systém našich pracovníkov
Investujeme do dlhodobých rozvojových zložitých projektov
spolu s našimi zákazníkmi (WF)
Pristupujeme férovo k našim pracovníkom a dodávateľom
na báze etického kódexu našej spoločnosti
Prispievame na charitatívne projekty
Sponzorujeme projekty v oblasti rozvoja automobilového
priemyslu na Slovensku (el. formula)
Máme rodinný charakter spoločnosti
Sme finančne stabilní a nezávislí od finančných inštitúcií
Naša vízia
Naše hodnoty
zorganizovali prvý celofiremný seminár
riadiacich pracovníkov v Stupave. Odvte-
dy sa už každý rok celofiremný tréning
našich technických a administratívnych
pracovníkov nazýva
„Stupava“,
aj keď sa
koná niekde inde. Pomáha udržiavať du-
cha firemnej spolupatričnosti.
V roku 2013 sme vyvinuli a v roku 2014
spustili
„HOLLEN Supplier B2B Por-
tál“
( HSB2BP) pre elektronickú komu-
nikáciu s dodávateľmi služieb čo nám
umožnilo zrýchlenie a zjednodušenie
obchodných transakcií ako aj lepší pre-
hľad o nákladoch firmy.
Byť a zostať najlepším poskytovateľom
služieb na trhu si tiež vyžaduje neustá-
le inovovať a zlepšovať kvalitu našich
poskytovaných služieb. V roku 2014
sme vyvinuli a spustili testovanie apli-
kácie
„HOLLLEN Smart work places“
(HSWPA),
ktorá slúži na kompletnú digi-
talizáciu vybraných pracovísk. Pomôže
zrýchliť tok informácií medzi naším pra-
covníkom a zákazníkom, odbúra papie-
rovanie, zníži chybovosť.
Už začiatkom roka 2015 potrebovali naši
klienti naše služby v enormne rapídnom
množstve. Všetci riadiaci pracovníci boli
preťažení. Museli sme naberať nových
ľudí, aby sme boli schopní zabezpečo-
vať naše zákazky. Aj v auguste, v období
odstávok, sme dosiahli rekordný počet
odpracovaných hodín.
V tomto roku sme zrevidovali všetky
smernice v Handbuchu a zmodernizo-
vali našu webovú stránku. Posilnili sme
manažment o QS manažéra a Persona-
listku. Nastavili sme lepšie vzdelávacie
programy a tréningy v
“HOLLEN Aca-
demy”,
ale aj pre perspektívnych pra-
covníkov a všetkých riadiacich pracov-
níkov. Preorganizovali sme QS riadenie.
Pre riaditeľov pobočiek/dcér a ma-
nažmentu sme zorganizovali seminár
„Financie pre nefinančných manažérov“.
Aby sa vo firme pestoval tímový duch,
12-členný tím sa zúčastnil štafetového
behu “Od Tatier k Dunaju”.
HOLLEN
Racing Team
zabehol za 2 dni 345 km,
pričom každý člen tímu zabehol 3x10 km
a sprevádzajúci cyklisti 3x40 km. Aj na-
priek tvrdej makačke a potu to bolo prí-
jemné a zábavné podujatie.
Naša firma, môj manžel a ja, aj všetci
naši pracovníci a spolupracovníci sa
neustále učíme, neustále rastieme a
neustále napredujeme a verím, že to
takto pôjde aj v budúcnosti.
Páči sa mi slogan od Dylana:
„Ak sa
nezamestnáte svojím zrodením, za-
mestná vás vaše umieranie“.
Margita Hollenová
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...32
Powered by FlippingBook