Hollen News 2015-11 - page 12

A
je to zas tu! Opäť nadišiel ten
čas, keď sa areálom závodu Kia
Motors Slovakia začali pohybovať
maskované prototypy nového modelu.
Autám s maskovaním sa venuje nevída-
ná pozornosť. Len čo zídu z linky, okam-
žite sú maskované a uzamknuté v strá-
žených miestnostiach, kde sa podrobujú
kontrolám, meraniam a auditom...
Pre každú automobilku je, samozrejme,
nový model veľmi dôležitý. Nový Sporta-
ge je však pre KIU kľúčovým „dieťaťom“.
Ide o ťahák Slovenského výrobného zá-
vodu, čo podporuje aj všeobecný európ-
sky záujem o autá kategórie SUV. Veď
ich výroba zaberá cez 60 % celkovej
produkcie.
Nemusím pripomínať, že tento okamih
je kľúčový aj pre našu pobočku, keďže
nárast našej práce je priamo úmerný
a spätý s týmito udalosťami. V histórii ži-
linskej pobočky sa toto opakuje už štvr-
týkrát. Rád by som povedal, že sme na
to 100%-ne pripravení, no vzhľadom k
doterajším skúsenostiam až čas ukáže,
ako sa dokážeme vyrovnať s blížiacim
sa náporom zmien, nočných výjazdov,
požiadaviek, rôznych kontrol a reworkov,
ktoré by hádam žiadny Európan vymys-
lieť nedokázal...
Že sú naše predtuchy správne, potvr-
dzuje aj reštart prác v závode TRW Byt-
ča, kde zastrešujeme výstupné kontroly
už na troch svetových projektoch (KIA,
HYUNDAI, FIAT) a ďalšie sú na ceste.
Držíme si palce !!!
Matej Jakub
12
HOLLEN ŽILINA
Foto: Mária Weiserová
Na vzostupe
FAMILY DAY,
CHATA
POD JEDĽOVINOU,
22.08.2015
Košice a „nový prírastok
“ Magneti
Marelli
D
ňa 1.novembra 2014 sa nám otvorili
brány do spoločnosti Magneti Ma-
relli, čo nás všetkých veľmi poteši-
lo. Brali sme to ako obrovskú výzvu. Boli
sme plní očakávaní čo všetko nám táto
nová výzva dá. Začiatky boli, ako vždy,
veľmi náročné. Bojovali sme s nedostat-
kom poskytovateľov a neustálym nárastom
zákaziek. Kontrolu sme začali v internom
sklade. Po mesiaci už priamo vo výrobe,
kde sa okrem 100%-nej výstupnej kontro-
ly autorádii do BMW obsluhujú aj baliace
stanice. Nepravidelne mávame zákazky aj
na vstupnej kontrole či v externom sklade.
Spoznali sme novú spoločnosť a nových
príjemných ľudí, ktorí sú veľmi nápomocní.
Nuž, spolu sme to zvládli vďaka výbornej
komunikácii, vzájomnej výpomoci a tímo-
vej spolupráci. Ďakujeme zainteresovaným
za pomoc a podporu.
Mária Weiserová
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...32
Powered by FlippingBook