Hollen News 2015-11 - page 3

3
PRÍHOVOR GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Tento model s dodávkami s elektro-po-
honom je unikátna služba v celosveto-
vom meradle a naša spoločnosť môže v
budúcnosti na tomto projekte participo-
vať pri prestavbe klasických dodávok na
elektro-pohon.
Poobede nasledovala logisticky náročná
situácia, keďže sme pre zúčastnených
pripravili 4 pracoviská, pričom dve z nich
boli vzdialené a bolo potrebné zabezpečiť
prevoz 4 skupín (cca 25 ľudí) medzi tými-
to pracoviskami.
Na prvom pracovisku riaditeľ pre ICT
Branislav Krampl spolu s Borisom Kri-
vým demonštrovali SMART Workplace,
kde sa prezentovalo a diskutovalo ako
má technik zadávať technické riešenia do
systému, ako so SMART Workplace pra-
cuje operátor a ako Customer Portal slúži
ako brána k výsledkom našej činnosti pre
našich klientov.
Na druhom pracovisku pod vedením ria-
diteľky pre financie Martiny Mózovej sme
diskutovali o spolupráci ADMIN/Technic-
kí pracovníci, kde sme si ujasnili firemné
súvislosti medzi prácou ADMIN pracovní-
kov a Technických pracovníkov v zmysle
dodania kvalitných služieb naším zákaz-
níkom od objednávky až po zinkasovanie
peňazí za odvedené služby.
Tretie pracovisko bolo vzdialené vo Wa-
renfiltri (WF) v závode VW Bratislava,
kde riaditeľ pre prevádzku Matej Lovás
so svojím tímom prezentovali prevádzku
WF projektu, ktorý považujeme za veľmi
sofistikovaný logisticko-sortovací systém,
ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre ďal-
ších klientov.
Štvrté pracovisko bolo v našej dielni Ol-
dtimer, kde riaditeľ Oldtimeru Juraj Vrbik
so svojimi spolupracovníkmi prezentovali
aktuálne renovácie a zároveň sme Old-
timer priestory využili na ukážku elek-
trickej formuly GreenTeamu Slovenskej
Technickej Univerzity, ktorý naša firma
už niekoľko rokov sponzoruje.
A na záver, po náročnom dni sme si
trošku oddýchli pri slávnostnej večeri
a diskotéke.
Čo sme si zo STUPAVY VIII odniesli? Urči-
te sme si každý zo STUPAVY VIII odniesli
niečo pre svoju prácu a pozíciu. Ja som
si odniesol poznanie, že naša firma dispo-
nuje veľmi profesionálnym mladým tímom,
ktorý chce poznať nové veci. Že nám všet-
kým záleží na tom, aby naša firma aj na-
ďalej rástla a bola rozpoznateľná na trhu
svojou kvalitou. Porozumel som aj odkazu
našich veľkých zákazníkov VW a Škody,
že budúcnosť bude patriť tým spoločnos-
tiam, ktoré budú rozvíjať svoju kompeten-
ciu v oblasti projektového inžinieringu, čo
znamená prebratie istej zodpovednosti za
manažovanie celého procesu vývoja a vý-
roby daných dielov, od výrobcu OEM na
externú spoločnosť.
Hodnotenie STUPAVY VIII zo strany zú-
častnených dopadlo dobre ako vidno
z grafu vytvoreného z odpovedí všetkých
zúčastnených.
Verím, že aj napriek tomu, že nie všet-
ci naši spolupracovníci sa tejto aktivity
zúčastnili, tak mnoho informácií, a skú-
seností, ktoré sme na STUPAVE VIII
prediskutovali alebo načerpali, sa v kaž-
dodennom živote odzrkadlia aj na našich
pracoviskách a prinesú do spolupráce s
našimi zákazníkmi, ako aj spolupracov-
níkmi konkrétne vylepšenia.
No a už dnes sa pýtam sám seba. Ako
bude vyzerať STUPAVA IX? Kde sa bude
konať? Čomu by sme sa mali na STUPA-
VE IX venovať?
Viete mi pomôcť s odpoveďami na tieto otáz-
ky? Príďte, moje dvere sú otvorené a môže-
me sa na túto tému spoločne porozprávať.
Tomáš Osuský
STUPAVA VIII
Foto: Marcel Škrabák
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...32
Powered by FlippingBook