Hollen News 2015-11 - page 5

5
NÁŠ PRÍBEH
Dokázali sme robiť správne rozhodnutia.
Človek nepotrebuje až tak veľa odbor-
ných znalostí, ide o to, či je
pokorný a
keď niečo nevie, tak sa pýta tých, ktorí
o probléme vedia viac.
Je dôležité posú-
diť problém z nadhľadu. Nie každý to do-
káže, no myslím si, že nám sa to podarilo.
Všetky firemné záležitostí rozoberáme
spolu a neposunieme sa ďalej, kým sa
nedohodneme. Je to náročné, lebo často
mávame rozdielne názory. Keď sa ne-
vieme dohodnúť ani na jednom z našich
návrhov, hľadáme, pýtame sa ostatných,
hovoríme tomu
hľadanie tretej alterna-
tívy.
Vďaka tomu sa nám zatiaľ vždy po-
darilo
robiť dobré rozhodnutia.
Obetavosť a poctivá práca; osobná
disciplína každého jednotlivca ako sa-
mozrejmá súčasť firemnej kultúry,
to
sú hodnoty, ktoré sme dokázali presadiť
a pomohli urobiť našu firmu úspešnou a
prosperujúcou.
Manžel riadil operatívu, realizáciu zá-
kaziek, vedel perfektne zorganizovať a
správne motivovať ľudí, ja sa zas financie
a právne záležitosti. Mali sme to rozdele-
né on bol
vodca a vizionár a ja gazda a
systematik,
skvele sme sa dopĺňali. Mo-
mentálne už máme Generálneho riadite-
ľa, ktorý prevzal riadenie firmy. My sa už
venujeme iba majiteľským povinnostiam.
Máme na trhu konkurenciu?
Dovolím si tvrdiť, že my sme najlepší
z hľadiska poskytovania služieb a od-
bornosti.
Naša firemná politika je snažiť
sa urobiť pre klienta všetko tak, aby bol
spokojný. Sme mimoriadne flexibilní, keď-
že sme dvadsaťštyri hodín k dispozícií.
Ako rýchlo sa firma rozrástla?
Vždy sme sa chytili šance,
ktorá sa nám ponúkla.
Začali sme poskytovať servis kvality,
sortovacie práce a drobné opravy vo
VW Bratislava v roku 2001.
A darilo sa
nám a bavilo nás to, keď sme videli ako
sa nám darí a ako rastieme. Obidvaja
sme niekedy pracovali aj 12 hodín den-
ne. S množstvom zákaziek narastalo aj
tempo, preto sme museli prijať aj nových,
mladších spolupracovníkov. Stalo sa, že
sme obidvaja museli ísť na nočnú zmenu
sortovať, lebo sme nemali dosť spolupra-
covníkov. Mali sme šťastie na ľudí,
poda-
rilo sa nám vytvoriť skvelý, nadšený
tím a firemného ducha.
Už v roku 2002 sme zistili, že potrebuje-
me firemné priestory. Pracovať a bývať v
našom byte, to už sa nedalo zvládať, tak
sme kúpili pozemok na Bystrickej ul. v
DNV a v marci 2003 sme sa presťahovali
do novučkých priestorov. Dom sme po-
stavili v rekordnom čase - za 6 mesiacov.
Začali sme
s tradíciami „Vianočných
večierkov“,
chceme tvoriť ducha firem-
nej spolupatričnosti a stretávať sa s ľuďmi
aj mimo práce v súkromí, ako rodina.
Aby sme utužovali dobré vzťahy s dodá-
vateľmi a odberateľmi, v roku 2004 sme
začali usporadúvať spoločné stretnutia
na
„Gril Party“.
A potom prišli ďalšie šance. Keď sme
sa dopočuli, že
PSA Peugeot Citroën
ide na Slovensku stavať závod, zača-
li sme sa
ihneď vo firme učiť po fran-
cúzsky
a pripravovali sme sa, aby sme
uspeli, čo sa nám aj podarilo. Výberové
konanie sme vyhrali,
v roku 2005 sme
otvorili Pobočku Trnava.
Firemná po-
litika PSA bola vtedy nastavená tak, že
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32
Powered by FlippingBook