Hollen News 2015-11 - page 11

11
HOLLEN TRNAVA
Foto: Terézia Branická
FAMILY DAY,
Kúpalisko Pác,
28.06.2015
K
aždý z Vás už na úvodnom škole-
ní počul vetu: „Našim zákazníkom
chceme ponúknuť len také služby,
ktoré spĺňajú alebo prekračujú ich očaká-
vania.“ Tí, ktorí pozorne počúvali vedia,
že je to veta vybraná z Politiky kvality
HOLLEN s.r.o.
Zákazníci od nás neočakávajú zázraky.
Očakávajú od nás to, čo by ste aj Vy oča-
kávali od niekoho, kto Vám príde zrealizo-
vať objednanú službu.
Znamená to, že svoju prácu urobíme na
100% na prvý krát a nebude ju musieť re-
klamovať. Že čas strávený u zákazníka ne-
premrháme fajčením alebo zbytočným kle-
betením. Okrem odborných znalostí a skú-
seností je teda veľmi dôležité mať vnútornú
morálku. Jedine tá vie zabezpečiť, že oča-
kávania zákazníka budeme plniť aj v čase,
keď nás zákazník nevidí alebo ich zdanlivo
nevyžaduje. Nedajme sa pomýliť tvrdenia-
mi, že „zamestnanci zákazníka tiež poru-
šujú pravidlá a nikomu to nevadí“.
Vnútorná morálka je práve to, čo nás odli-
šuje od konkurencie. Nedajme si dobrovoľ-
ne vziať to, čo sa kopíruje najťažšie!
Terézia Branická
Manners
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...32
Powered by FlippingBook