Hollennews - page 24

HO L L E N
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Narodili
sa
Svadby
24
Gréta Azzurra
Tükörová
3. 2. 2018,
Maďarsko
Dlouuháá cesta do práce trva-
jící max 1 minutu
Pro nastartování pozitivního
pracovního dne nesmí chybět
káva
Společnými silami se snaží-
me docílit nejlepších pracov-
ních výsledků
Administratíva HOLLEN CZ, Mladá Boleslav
Spolupráce s 1. patrem je
opravdu velmi fyzicky nároč-
ná, příspěvek na sport není
nutný
Práce s penězi, evidence
pokladny v novém programu
HELIOS – jedna z mých nej-
oblíbenějších činností
♥ Marcel a Lucia Škrabákoví
28. 4. 2018, Bratislava
♥ Martina a Eva Lužoví
26. 5. 2018, Bratislava
♥ Ján a Lucia Cerovskí
22. 6. 2018, Bratislava
♥ Veronika a Adam Záthureckí
23. 6. 2018, Bratislava
Juraj Škrabák
8. 6. 2018,
Bratislava
HOBBY: motošport, cestovanie
Narodil sa v Koši-
ciach. Býva neďaleko
Košíc v krásnej tichej
dedine Mokrance.
Po skončení Strednej
odbornej školy sa vy-
dal do pracovného
života v spolupráci s
firmou SWEP v prie-
myselnom parku v Kechneci. Firma sa za-
oberá výrobou tepelných výmenníkov tu sa
zamestnal ako testerista, kde sa po krátkej
dobe vypracoval na vedúceho smeny.
Po troch rokoch neodolal pokušeniu skúsiť
prácu v zahraničí a vydal sa do Holandska.
Tam pôsobil rok v pozícii skladníka. Firma
mu zabezpečila týždenný kurz na vedenie
motorových vozíkov. Práca ho bavila a po-
mohla mu v zdokonalení anglického, ne-
meckého a poľského jazyka.
Po návrate zo zahraničia sa dopočul od
brata a známych o firme HOLLEN. Ako po-
skytovateľ nastúpil na pobočku v Košiciach
v októbri 2015. Behom roka sa vypracoval
na subkoordinátora. Skúsenosti s prácou
s ľuďmi, ktoré nadobudol v predošlom za-
mestnaní ako Shiftleader teraz môže apli-
kovať v našej firme.
Od augusta 2017 pracoval ako dispečer na
pobočke v Košiciach, následne sa presu-
nul na pobočku v Žiline, kde momentálne
pracuje ako dispečer a koordinátor. Práca
ho baví a je rád, že môže každodenne na-
dobúdať nové skúsenosti v automobilovom
priemysle.
Vo voľnom čase sa venuje motošportu, tejto
záľube sa venuje od sedemnástich rokov a
je to jeho srdcovka. Zúčastňuje sa pretekov
ako sú rally a preteky do vrchov v roli me-
chanika. Tento rok sa už zúčastnil na dvoch
pretekoch v poľských majstrovstvách v rally
i na viacerých slovenských majstrovstvách.
Hobby: rodina, odborná literatúra,
šport, turistika
Narodil sa v Skalici a
žije v Senici. Vyštudo-
val Odbornú Leteckú
školu v Prešove. 23
rokov pracoval na
rôznych pozíciách v
oblasti zabezpečova-
nia prevádzky a opráv
lietadiel na Letisku
Kuchyňa. Pretože ho zaujíma industriálna
výroba a automotive, v roku 2016 nastú-
pil do firmy Hollen na pozíciu koordinátor
projektu. Od mája 2018 zastáva pozíciu
Technika pre ostrov Lozorno. Je ženatý a
má 3 deti, ktoré mu vypĺňajú väčšinu jeho
voľného času.
Richard Cirbus
Peter Kapsa
Deň s…
Natálie Falejová
HOLLEN NEWS, vydanie 2018, vyšlo v novembri 2018
Vydavateľ HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava,
tel.: 02/645 38 664,
Obsah zostavili: Dominika Džuňová, Lenka Balcová, Blanka Sovičová
Grafický di-
zajn: RAX, s.r.o. - reklama & tlač
Ďakujeme všetkým autorom za ich príspevky a fotografie do tohto čísla.
1...,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23 24
Powered by FlippingBook