Hollennews - page 6-7

HO L L E N
TRNAVA, NITRA
V minulom čísle Hollen news sme avizovali,
že rok 2017 sa bude niesť v znamení výbe-
rových konaní na poskytovateľa sortovacích
služieb v závodoch PCA Slovakia Trnava a
Jaguar Land Rover Slovakia Nitra. V PCA Tr-
nava napokon výberové konanie prebieha
až teraz koncom tohto roku a uvidíme, aký
bude výsledok.
Výsledkom výberového konania v závode
Jaguar Land Rover Nitra bolo, že naša firma
HOLLEN s.r.o. bola vybratá ako juniorský
poskytovateľ služieb (Junior service provi-
der), čiže sme druhí v poradí za seniorským
poskytovateľom. Čo to pre nás znamená sa
dozvedáme postupne. V každom prípade
niektorí z našich vedúcich a technických
pracovníkov už absolvovali vstupné škole-
nia za účelom získania vstupu do závodu,
postupne sa oboznamujú s prostredím a
personálom závodu a očakávame prvé po-
žiadavky na naše služby.
Sme si vedomí, že musíme mať priprave-
ných dostatok poskytovateľov pre Nitru, av-
šak nie je to jednoduché, nakoľko sériová
výroba sa dlho posúvala z pôvodne pláno-
vaného obdobia jún-júl na jeseň tohto roka.
Oslovujú nás aj dodávatelia závodu Jaguar
Land Rover Nitra, ktorí chcú, aby sme boli
pripravení na ich požiadavky.
Naďalej od nás zákazníci požadujú aj
rezidentské a inžinierske služby, a to
hlavne vďaka dobrým skúsenostiam
s našimi pracovníkmi z minulosti.
Vo veľkej miere je dopyt po kvalitných logistic-
kých službách do nových, aj staronových skla-
dovacích priestorov, ktoré v regióne vznikli.
Jedným z cieľov v tomto roku bolo úspeš-
ne ukončiť druhú dvojročnú etapu projektu
prestavby vozidiel značiek Peugeot a Citro-
en na LPG pohon, čo sa nám aj podarilo.
Zástupca nášho zákazníka Landi Renzo
osobne vyjadril veľkú spokojnosť s našou
spoluprácou, čo ma veľmi teší.
Za účelom lepšej motivácie našich poskyto-
vateľov sme v tomto roku navýšili príplatky
za prácu v noci, cez víkendy a sviatky. Tak-
tiež odmeňujeme určitou čiastkou aj tých,
ktorí odpracujú viac hodín v mesiaci, ako je
jeho základný pracovný fond.
V septembri tohto roku sme začali pracovať
na ďalšom špecifickom projekte pre spoloč-
nosť VOLTIA, ktorý firma HOLLEN získala aj
vďaka úspešnej obchodnej aktivite nášho
najvyššieho manažmentu na bratislavskej
centrále. Tento projekt sa presunul z Bratisla-
vy k námdo Trnavy. Ide o úpravu karosérie ná-
kladového priestoru elektromobilov Nissan.
Držme si palce, aby sa nám otvárali aj ďal-
šie možnosti práce a aby naša pobočka
prosperovala aj naďalej aspoň v takej mie-
re, ako doteraz.
Dana Havierniková
V júli v tomto roku sme úspešne ukončili
projekt LPG volume 2. Transformovali sme
Peugeot 209 a Citröen C3 na LPG pohon
motorizácia Euro 6.1, neskôr motorizácia
Euro 6.2.
Napriek pomalšiemu rozbehu sme projekt
ukončovali v 3-zmenej prevádzke. Odrobili
sme viac ako 70 000 hodín a transformo-
vali sme 20 329 áut. Jedno z transformova-
ných vozidiel pribudlo aj do nášho vozového
parku pobočky.
Počas tohto projektu bol podaný prvý zo zlep-
šovacích návrhov v rámci nášho nového sys-
tému zlepšovania „Na kvalite záleží“. Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať celému
LPG tímu za ich obetavú a skvelú prácu pri
dosahovaní excelentných výsledkov v oblasti
kvality transformovaných vozidiel.
13. ročník futbalového turnaja HOLLEN
CUP bol veľmi bohatý na športové výkony a
úsmevné zážitky. Aj tento rok sme mali no-
váčikov medzi 10 futbalovými družstvami
a to BIA Nitra, LEAR team, Fremach Trnava
a Old boys Nitra Managment. Za toto druž-
stvo odohral pár zápasov sám nový riaditeľ
závodu Bourbon AP Nitra, pán Thierry Gour-
lot. Tento ročník sme sa mohli pochváliť
profesionálnymi rozhodcami, ktorí mali ne-
stranné a korektné rozhodovanie, čo oce-
nili aj samotní hráči. Vo finálovom zápase
sa stretli tie isté mužstvá ako minulý rok,
no tentokrát Bourbon Nitra zdolalo mužstvo
Faurecie Trnava. Už teraz sa tešíme, že sa
na budúci rok stretneme s mužstvami v ta-
kej skvelej športovej nálade.
Lucia Huttová
Foto: Terézia Branická
Trnava, Nitra
a iné....
Projekt LPG
volume 2
HOLLEN CUP
2018
6
7
1,2-3,4-5 8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook