Hollennews - page 10-11

HO L L E N
MLADÁ BOLESLAV
Vzhledem k narůstajícímu množství dokla-
dů a omezeným kapacitám na pracovním
trhu jsme se rozhodli od dubna 2018 přejít
s účetnictvím HOLLEN CZ k externí účetní
firmě. Tato spolupráce by nám měla pomo-
ci zautomatizovat některé účetní procesy,
zpracování dat a sběr dokladů. Již nyní tak
fungujeme na bázi scanování veškerých
dokumentů a uvažujeme o zavedení elek-
tronických pokladen a automatickém páro-
vání plateb. Jako pozitivní vidíme i fakt, že
vybraná účetní firma KODAP má zkušenosti
s docházkovým systémem RON, který již v
naší firmě testujeme a bude v blízké době
plně implementován. Nejtěžším úkolem je
nyní zajistit bezchybné předání účetní agen-
dy k této firmě, přičemž administrativní úlo-
hy včetně sběru účetních dokladů a jejich
kontroly zůstávají i nadále v naší režii. Proto
jsme se na centrále v Mladé Boleslavi roz-
hodli posílit naše administrativně-contro-
llingové oddělení a propojit jej s oddělením
personálním, aby se optimalizoval přenos
potřebných informací. Věříme, že do kon-
ce roku odstraníme všechny nedostatky a
nový rok již začneme v plně funkčním mo-
dernizovaném procesu.
Martin Liška
V obou případech, tedy ve výběrovém řízení
pro projekt ŠKODA AUTO Warenfilter i pro
projekt Continental Brandýs, naše firma
uspěla a tudíž se energie do nich vložená
vyplatila. Tato pozitivní rozhodnutí však pro
nás teď znamenají povinnost dodat služby
v kvalitě, ke které jsme se zavázali a naše
klienty nezklamat. K tomu právě nyní smě-
řuje většina aktivit, ať již se to týká náboru
a školení personálu či zařizování standard-
ního vybavení pracovišť. Specifickou novin-
kou našeho externího skladu je pak zpro-
voznění tzv. „čisté komory“ třídy 6, které pro
nás bude velkou výzvou. Tou budou rovněž
i pilotní projekty pro naše metrologické pra-
coviště, nově vznikající či běžící projekty pro
ostatní klienty a nutnost rozšířit i přes nedo-
statek pracovních sil na trhu naše servisní
kapacity. Zapomenout nesmíme ani na im-
plementaci nového docházkového systému
a pokračující stabilizaci našich administra-
tivně-účetních procesů.
Přesto věřím, že všechny tyto výzvy, tak jako
v minulosti, zvládneme a nastavené proce-
sy nám umožní posouvat firmu úspěšně dál
a dál.
Martin Liška
Čekají nás
nové výzvy
Nová externí hala
s čistým prostorem v Brandýsu nad Labem
Přecházíme
na externí účetnictví
10
11
Dvě klíčová výběrová řízení, dvě období příprav, kalkulací a školení personálu
– těmito slovy lze charakterizovat posledních 6 měsíců na pobočce Mladá Boleslav.
V rámci výběrového řízení pro závod Continental Brandýs jsme zprovoznili novou externí halu
v dojezdové vzdálenosti pouhých 5 minut. Tento prostor prošel pod našima rukama rozsáhlou
rekonstrukcí, která z něj udělala reprezentativní kancelářský i skladovací prostor, doplněný
o prostorné parkoviště. Standardní vybavení tvoří vedle kanceláře i několik třídících stolů,
vlastní manipulační technika, ESD pracoviště a nejmodernější přístroje. Jeho součástí bude
rovněž tzv. čistý prostor/komora o rozměrech 150 m
2
. Ten reprezentuje místnost s velmi
přísnými požadavky na čistotu s vysoce sofistikovaným systémem vzduchotechniky a ze-
jména přísnými pravidly provozu. Bude se jednat o technologicky velmi náročný projekt
s množstvím specifických pravidel, který naši firmu posune opět o velký kus dál.
■ Martin Liška
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook