Hollennews - page 12-13

Psal se rok 2013, kdy firma HOLLEN CZ
zapustila své kořeny v Trutnově. A během
následujících let zde zdomácněla a stala se
součástí Trutnova. Do podvědomí většiny
lidí se dostala jako výborný zaměstnavatel i
obchodní partner. A nezůstalo jen u toho. O
čem je řeč? Firma HOLLEN CZ se stala ofici-
álním partnerem akce Rýbrcoul – duch hor,
kterou pořádá stejnojmenný spolek dne
6.10.2018 v Trutnově a Mladých Bukách.
Jedná se o rozsáhlou kulturní akci s chari-
tativním rozměrem pro širokou veřejnost.
Účelem této akce je přiblížit postavu Rýbr-
coula, chcete-li Krakonoše, všem aktivním
lidem, prohloubit jejich regionální identitu a
sounáležitost, pobavit, vzdělávat, a hlavně
vytáhnout lidi daleko od počítačů a televi-
zí. Program skýtá řadu zajímavých aktivit,
např. dětské workshopy, odborné přednáš-
ky, dřevosochařskou soutěž, ukázky sokol-
nictví, drobné soutěže, hudební vystoupe-
ní, průvod mýtických a mystických bytostí
v čele s Rýbrcoulem a na závěr promítání
nové pohádky o Rýbrcoulovi.
Celá akce je bez vstupného, proto potře-
buje silné a odpovědné partnery, kteří ji fi-
nančně pomohou a dají tak vzniknout nové
tradici, kterou reprezentuje letošní první
ročník. Jedním z těchto partnerů je právě
firma HOLLEN CZ. Pochopení a podporu na-
šla okamžitě, a to přímo u zakladatele firmy,
pana Heinricha von Hollena. Sám pan Hein-
rich von Hollen má k postavě Rýbrcoula
blízko a dobře ji zná, jelikož kořeny této le-
gendy sahají mezi německy mluvící obyva-
telstvo tzv. Sudet, a navíc je pan von Hollen
velmi dobře obeznámen s naším regionem
a jeho reáliemi. A protože se mu zalíbila my-
šlenka a koncept zmíněné akce, rozhodl se
ji podpořit, a firma HOLLEN CZ se tak stala
jedním z vůbec prvních partnerů. Jelikož
autor tohoto článku je sám jedním z členů
spolku Rýbrcoul – duch hor, dovoluje si tím-
to upřímně vyjádřit poděkování přímo panu
von Hollenovi, a to jménem celého spolku.
A nejen jemu. Další obrovské poděkování
náleží řediteli trutnovské pobočky HOLLEN
CZ, panu Nejedlému, který se rozhodnul
ještě navíc podpořit výstavbu tzv. Rýbrcou-
lovi (charitativní) naučné stezky, která bude
vybudována na jaře příštího roku ze soch z
letošní dřevosochařské soutěže. O tom ale
až v článku v příštích HOLLEN NEWS. Za
spolek Rýbrcoul – duch hor a všechny bu-
doucí návštěvníky akce, děkujeme!
Martin Lorenc
HO L L E N
TRUTNOV
Náš dlouholetý zákazník Continental Trutnov
nás na žádost zákazníka FORD vyslal opět
do Jihoafrické republiky. Tady jsme museli
nastavit pracoviště tak, abychom sem mohli
vyslat operátory na zhruba tři měsíce. Pro-
bíhala zde kontrola čerpadel PUMA pomocí
endoskopu. Každý den jsme kontrolovali de-
set palet celých čtrnáct dní a komunikovali s
logistikou a oddělením kvality ohledně dal-
ších dodávek. Pak nás vystřídali operátoři,
kteří se vrátili až 20.července.
Podmínkou byla komunikativní angličtina
kvůli spolupráci s jihoafrickými kolegy. Na
začátku jsme prošli vstupním školením dle
požadavku FORD a lékařským testem jako
při vstupu do NASA
. Volné chvíle se dali
strávit na rozlehlé pláži či v nedaleké volné
safari. Další zkušenost k nezaplacení a k
posunu kvalit naší firmy.
Jindřich Havrda, Nikola Odlová
Na světě je spousta lidí, kteří potřebují po-
moc mnohem víc než my ostatní, protože
jim chybí prostředky nebo možnosti k tomu,
aby vedli život v takové kvalitě, kterou po-
třebují. Naše firma k těmto lidem není lho-
stejná, problémy dnešní doby bere velmi
vážně a snaží se pomáhat. V loňském roce
již po několikáté putoval výtěžek z tombo-
ly na našem vánočním večírku do oblastní
charity Trutnov, která poskytuje zdravotnic-
ké, záchranné, sociální a další humanitární
služby. Víme, že tyto peníze jsou v rukou lidí,
kteří je použijí na správném místě a to nás
nesmírně těší. Tento rok si charita pořídila
z našeho finančního daru např. pojízdná
chodítka, jídelní stolek pro seniory, funkční
matrace, mechanický vozík nebo pedálový
trenažér. Je mi ctí pracovat ve firmě, která
pomáhá a myslí na druhé. A nesmí chybět
velké poděkování majitelům firmy za kaž-
doroční příspěvek a možnost se podílet na
takovýchto aktivitách.
Tomáš Kroh
Firma Hollen fungující jako koordinátor
Warenfilteru v Kvasinách pokračuje ve spo-
lupráci v prodlouženém kontraktu se Škoda
Auto Kvasiny. Prodloužený kontrakt jsme
si zasloužili v nedávném výběrovém řízení,
které se nám podařilo vyhrát.
Mimo Warenfilter mají také ostatní lokální i
vzdálenější dodavatelé zájem o naše služ-
by, ale problém v tomto regionu je nedosta-
tek vhodných volných prostor. Máme hodně
poptávek, ale nemohli jsme zájemcům vyjít
vstříc. Nyní je tomu jinak.
Díky známostem našeho senior technika
se nám podařilo zajistit prostory, o kterých
sní každá firma pracující v automobilovém
průmyslu. Bývalá slévárna v Lipovce, která
dnes již pár let nefunguje byla rekonstruo-
vána v moderní haly, a jedna z hal připadla
právě nám, Hollenu. Moderní hala, včetně
kanceláří o celkové rozloze 1300 m2 a jen
a pouze pro potřeby naší firmy. Sen.
Naše vize do budoucnosti nejsou malé.
Kromě standartní kontroly či reworků chce-
me být schopní zajistit měření, či komple-
tace komponentů. Nabídka našich služeb a
prostor, stejně tak akvizice projektů běží již
dva měsíce a máme pět vážných zájemců
o spolupráci.
Pevně věříme, že se nám podaří halu využít
na sto procent a firma Hollen bude v míst-
ním kraji známá všem subjektům činným
nejen v automotive.
Martin Lorenc
Z domečku
do moderní haly
Rýbrcoul
Po 3 letech
opět na zakázce v JAR..
Spolupráce
s charitou
12
13
Náš Rýbrcoul v rámci předpre-
miéry na Dračích slavnostech
dne 5.5.2018 v Trutnově.
P.S. Jste všichni zváni!
Stará hala
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11 14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook