Hollennews - page 8-9

HO L L E N
ŽILINA, KOŠICE, FRÝDEK MÍSTEK ...
V GETRAG FORD Transmissions s.r.o. pôso-
bíme od roku 2011. Spoločnosť s nemec-
kými koreňmi oslávila 80 rokov predajom
koncernu do rúk medzinárodnej skupiny
Magna. Tento rok v máji sa nám znova po-
darilo vyhrať výberové konanie na poskyto-
vanie sortovacích služieb v tomto závode
na ďalšie 3 roky. V Getragu pôsobíme ako
súčasť „incoming inspection“ kde prebe-
ráme kontrolovanie a opravy všetkých do-
dávateľských problémov a takisto ako pod-
pora pre oddelenie kvality pri investigácii
a riešeniach problémov. V Getragu práve
končí projekt 6-stupňovej automatickej pre-
vodovky pre FORD, RENAULT a Great Wall
Motors. Pomaly sa pripravuje ďalší veľký
projekt - nábeh 7-stupňovej automatickej
prevodovky pre nového významného zákaz-
níka BMW. Podobne sa aj my už teraz pri-
pravujeme, zabezpečujeme nové moderné
pracovisko a technické vybavenie, aby sme
mohli našim zákazníkom poskytnúť služby v
čo najprofesionálnejšej úrovni.
Marian Petrikovič
Aktuálne sa pasujeme so zvýšeným dopy-
tom po našich službách, ktorý sa nám darí
pokrývať s odretými ušami. Situáciu na
pracovnom trhu môžeme nazvať kritickou,
preto by som Vás chcel poprosiť, ak máte
známych, ktorí by s nami chceli spolupraco-
vať, povedzte nám o nich. Do pozornosti dá-
vam bonus pre Vás a Vášho známeho. V po-
slednom období sa nám podarilo podpísať
zmluvy so stálymi ale aj novými klientmi,
čo nám dáva dobrý základ do budúcnosti.
Chcem sa všetkým poďakovať za vysoké
pracovné nasadenie pri plnení každoden-
ných úloh.
Matej Džuňa
Aj napriek minuloročnému výberovému ko-
naniu, kde k nám pribudli ďalšie dve sor-
tovacie spoločnosti, sa naše postavenie
nezmenilo. Zodpovednou prácou sme sa
snažili a stále aj snažíme poskytnúť nášmu
zákazníkovi kvalitné služby, ktoré sa ťažko
menia za poskytnutie služieb konkurenč-
ných spoločností. Dôkazom toho je aj fakt,
keď nás mala 1. júna – piatok vystriedať na
zákazke iná sortovacia spoločnosť. Hneď v
pondelok ráno sme boli povolaní naspäť,
nakoľko im konkurencia nevedela poskyt-
núť tak kvalitné služby ako my.
V mnohých prípadoch by sme aj napriek
naším schopnostiam nevedeli zabezpečiť
sortovanie, ak by sme na to nemali potreb-
né vybavenie a techniku. Vďaka HOLLENu
máme k dispozícií mikroskopy a mnohé
iné vybavenie, s ktorým vieme sortovanie
ihneď zabezpečiť, nakoľko konkurencia ta-
kúto techniku k dispozícii nemá.
Veľké ďakujem tiež patrí naším poskytova-
teľom a technikom, bez ktorých by vyššie
spomenuté bolo len ťažko realizovateľné.
Vďaka ich tvrdej a zodpovednej práci, vie-
me byť stále firmou, ktorá poskytne viac.
Začiatkom júna sme získali nový projekt od
nášho talianskeho zákazníka Brovedani.
Kontrolu sme presunuli z firemných priesto-
rov do nových priestorov v prenajatej budo-
ve v Kechneci.
Tomáš Džuňa
Košice
Frýdek Místek
Čo nové v
GETRAGU
Milí
spolupracovníci,
8
9
Zaseli jsme a sklízíme ovoce
Automobilovému průmyslu se v poslední
době nebývale daří.
O tom svědčí i fakt, že v loňském roce byly
zaznamenány i rekordy v počtu prodaných
automobilů.
Díky zahraniční poptávce rostla výroba také
u nás na Frýdecko-Místecku v automobilce
Hyundai. Poptávka po nových vozech stou-
pá po celé Evropě a to se samozřejmě odrá-
ží i na nás, kdy je čím dál více vyžadována
naše služba.
Loni jsme oslovili místní firmy dodávající vý-
robky do HMMC a nabídli jim naše služby. K
těmto firmám patří i Hanon Systém Autopal
s.r.o.. Profesionalita našich pracovníků se
ukázala jako přínosná hodnota našich slu-
žeb a již nyní naše pracovníky považují za
tým, který dokáže nahradit jejich dlouhole-
tého pracovníka ve výrobě.
Nově nám vzniká možnost ukázat svou
profesionalitu pro nového zákazníka Mobis
Automotive Systém Czech s.r.o., který svou
výrobu rozjel již na plné obrátky.
Jeli sme ještě dál do Polska
Byl nebyl jeden turista, ten cestoval přes deva-
tero hor, devatero řek až docestoval do jedno-
ho městečka jménem Wroclaw. Doufal, že by
si mohl odpočnout po tak dlouhé cestě, a tak
přišel k jednomu hotelu jménem Pantos Logi-
stics a zvolal: „Panečku to je ale velký hotel“. A
od té doby většinu svého času Tomáš Matejčík
pracuje na LG projektu ve městě Wroclaw.
I v tomto městečku Tomáš ukazuje kvalitu na-
šich služeb. A kdo ví, možná že příště budu
psát právě o něm.
Martin Prokš
1,2-3,4-5,6-7 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook