Hollennews - page 20-21

Ako ste sa dozve-
del o spoločnosti
HOLLEN?
Pre HOLLEN praco-
val kamarát, preto
v lete 2007 počas
chlapskej dovolen-
ky v Slovenskom
Raji (už názov lo-
kality predpovedá
niečo výnimočné), keď je po večeroch čas
na uvoľnenejšie debaty a zároveň v období,
keď som chcel zmeniť zamestnanie, začal
som sa zaujímať o detaily jeho práce. 15
rokov som pracoval v gastronómii a mojou
jedinou prioritou spojenou s prípadným
prechodom k inej firme bolo zabezpečiť si
dostatočný príjem na nájomné a bežné vý-
daje. Snažil som sa zistiť náročnosť práce
a hlavne čo za to ☺. Náplňou jeho práce
bola kontrola svetlometov na výstupnej
kontrole a jedinou úlohou bolo oddeliť po-
škodené svetlá od tých nepoškodených.
Bolo to akoby vám niekto povedal: “Budeš
triediť hrach od fazule a nesmieš sa pomý-
liť.” „Aha, a to je všetko čo robíš?” znela
moja otázka. Samozrejme, že to nebolo tak
jednoduché a monotónne. Kontrolovali sa
aj iné diely pre automobilový priemysel, ale
stále to bola len kontrola chybných dielov,
ktoré sa označili, oddelili od tých správnych
a tie bezchybné sa zabalili. To je na prvý po-
hľad dosť jednoduché, keď vám ešte niekto
iný predloží vzorky, či fotografie toho čo je
správne a nesprávne, preto som čakal v
čom je háčik.
No náročné je to, že zákazník po-
žaduje kontrolu podľa toho koľko a
kedy tých dielov vyrobí. Takže raz
pracujete 8 hodín, inokedy 12 ho-
dín a niekedy máte aj voľno. Čiže
flexibilita a zmysel pre detail na pr-
vom mieste.
Na to som bol od svojej ženy trénovaný ☺.
Zatiaľ teda spokojnosť a žiadne veľké ná-
roky, ktoré by som nezvládol. Nevadilo mi
pracovať nepravidelne, auto na presun po
pracoviskách som mal, práce bolo dosť a
ak by som potreboval voľno, jednoducho by
som si nahlásil pauzu.
Zmôjhopohľadusa jednaloonajideál-
nejšiu brigádu, ktorá sa mi ponúkala.
Ale to hlavné bol ten príjem. „Tak koľko za
to?“ pýtal som sa. Bol to kamarát, tak mi
ukázal posledné sms z banky a moja nedô-
vera sa prehĺbila...
Mať príjem 2-3 násobku priemer-
nej mzdy za tak jednoduchú prácu,
a to len preto že som pedant, flexi-
bilný a mám chuť pracovať ?
To je divné, neveril som, ale prečo to ne-
skúsiť? Ak pre nich pracuje dobrý kamarát
viac ako rok a ja nemám vlastne čo stratiť.
Dohodol som si stretnutie s riaditeľom firmy
a išiel som na pohovor. Oči som mal OK,
chuť pracovať taktiež a podmienky na prá-
cu som splňoval už z prvého rozprávania.
O akú voľnú pozíciu ste sa uchádzali? Aké
pocity ste mali po pohovore?
V tej dobe som nechcel nič viac ako bri-
gádu a získanie prestupného obdobia so
zaručeným príjmom či hlavne čas na bez-
starostné obdobie na hľadanie toho správ-
neho smerovania do budúcnosti.
Pohovor bol jednoduchý.
Žiadne sofistikované otázky typu vašich
najväčších pracovných úspechov či testy
rôznych konfliktných situácií, ktoré vám
pripraví na papier každý personalista a vy
sa snažíte odpovedať akoby ste sa mali
stať premiérom Slovenskej republiky.
Stretol som sa s “obyčajným“ ľuď-
mi z mäsa a kostí, ktorí ma pre-
verili v jednoduchých matematic-
kých úlohách
(neskôr som zistil, že ja vlastne musím aj
zapísať koľko bolo nesprávnych a správ-
nych dielov a preto som musel dokázať, že
viem spočítať 10+ 5). Skúšali na mňa aj
tie zrakové testy, kedy vám ukážu obrazce
akoby rozsypané červené zrno, v ktorom je
zamiešaný zelený hrach a vy máte identifi-
kovať obrazec, v ktorom máte ukryté číslo
a je jednoznačné už z kilometra poznáte o
akú číslovku sa jedná. Odborne sa to vraj
nazýva Jägerov test ☺. Vyskúšal som si
triedenie dielov, teda akési oddeľovanie
toho pomyselného hrachu od fazule a na
záver som absolvoval BOZP školenie, kde
vás zoznámia s rizikami na pracovisku.
Bola to zaujímavá časť pohovoru, preto-
že už som bol jednou nohou vo fabrike a
predstavoval som si ako to tam funguje,
aké sú tam riziká, pravidlá a čoho sa mám
vyvarovať. Odchádzal som z pohovoru spo-
kojný, no aj tak som čakal na vyhodnote-
nie, pretože som nepoznal kritériá určujú-
ce: vyhovujúci/nevyhovujúci.
Myslel som si, že je to fraška, ale boli me-
dzi nami aj takí, ktorí tým sitom neprešli.
Aké boli Vaše prvé skúsenosti v HOLLENE
(prvé dni, prvá zákazka, noví kolegovia....)
Na svoju prvú zákazku nezabudnem. Praco-
val som v sklade nakupovaných dielov pre
jedného z najväčších výrobcov automobilov
na svete a pritom som kontroloval “len”
správnosť vytlačených znakov na tesnení
dverí. Rozdeľoval som
správny znak R od
nesprávneho L
a cítil som sa veľmi dôležito.
Ak by som pochybil, do auta by namontovali
nesprávne tesnenie a celá linka by musela
čakať na dodanie nového tesnenia. Drob-
nosť, ale až tu si uvedomíte aké je dôležité
byť neomylný a koľko pracovníkov sa spolie-
ha na vašu dobre odvedenú prácu.
Kolegovia z radov technikov HOL-
LEN boli ústretoví, vysvetlili mi
podrobnosti práce, prekontrolova-
li moje vytriedené diely a poradili
ako moju prácu robiť efektívne.
Nikto sa tu na nič nehral, ako sa
občas stáva vo veľkých firmách
a atmosféra
v práci bola viac ako
priateľská.
Ktorými pozíciami ste si v HOLLENE prešli
čo ste sa počas nich naučili?
Počas mojej 11 ročnej spolupráce
som vystriedal mnoho pracovných
činností od triedenia, drobných
úprav dielov až po finálne opravy
lakovaných dielov. Pracoval som na
mnohých nových projektoch a ak
bola príležitosť, prijal som ponuky
na prácu aj mimo Slovenska. Pre-
cestoval som Maďarsko, Nemecko,
Rakúsko a Českú republiku. Postup-
ne sa mi dostávalo viac dôvery a z
radového pracovníka mi pribúdali
zodpovednejšie úlohy a nové výzvy.
Aká je Vaša terajšia pracovná pozícia a čo
Vás na nej baví?
Súčasná náplň práce je dohľad nad zvere-
nými projektami, komunikácia so zákazník-
mi, vedenie tímu technikov a starostlivosť o
autopark, či dátové a mobilné služby.
Aké máte ďalšie pracovné plány a ambí-
cie do budúcna?
Moje plány a úlohy diktuje zákazník, preto nie-
kedy ani netuším, s čím sa budem musieť ešte
popasovať a aké ciele prijmemza svoje vlastné.
Vtipná historka z HOLLENU
Tie vtipné sú neverejné a ponechám si ich
na posedenie s kolegami a kamarátmi.
Ľubo Jurica
Pro firmu HOLLEN
pracuji od září
2011. Za doby
mého působení ve
firmě jsem měla
možnost vyzkou-
šet si, co všechno
obnáší práce v
tomto odvětví. Je
to hlavně kvalitně
odvedená práce,
a to bez ohledu na to na jaké pozici jste.
Říkám to proto, že jsem vystřídala snad úpl-
ně vše, co je v této firmě nabízeno. Začala
jsem jako operátor ve výrobě na pobočce
Brandýs nad Labem. Mojí úlohou bylo se
dobře a kvalitně postarat o své zakázky.
Jednoho dne mně oslovil kolega technik a
nabídl mi pozici koordinátora. Myslím si, že
čtyři roky mé zodpovědné a dobře odvede-
né práce mi přineslo ovoce. Ráda jsem na
tuto nabídku řekla ano, protože to pro mě
byla příjemná změna. V této pozici už jsem
nenesla zodpovědnost pouze za sebe, ale i
za zabezpečení a koordinaci ostatních pra-
covníků. To znamená
špatné zaškolení = špatně odvede-
ná zakázka.
Myslím si, že jsem zodpovědný člověk a
proto jsem se snažila dělat svoji práci podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Následovala práce logisty. Stahovat mate-
riál, převádět díly na linky a i toto považuji
za velmi dobrou zkušenost. Pak přišla dal-
ší nabídka pozice koordinátora na BDY 1.
Měla jsem dobré předpoklady k tomu, že
tuto práci zvládnu dobře, neboť jsem na
BDY 1 již nějaký čas předtím pracovala a
tak jsem do toho šla. Asi po roce mi bylo
nabídnuto, jestli bych se nechtěla posunout
dále na pozici technika. Nad touto nabíd-
kou jsem opravdu dlouho přemýšlela.
Nakonec jsem řekla ano. Začátky byly pro
mě dost těžké, protože přece jen tato po-
zice obnáší velké starosti a zodpovědnost
za proces realizaci zakázky, dobře fungující
zakázky apod. Velkou výhodou pro mě bylo,
že za dobu svého působení jako koordiná-
tor jsem poznala většinu kvalitářů a pro-
středí ve kterém se pohybuji nejen já, ale i
moji operátoři. A proto si myslím, že nám to
šlape tak jak má.
Na této pozici jsem velice spoko-
jená, baví mě a nabídla mi plno
nových zkušeností a možností roz-
víjet se dál.
Marcela Černá
Ako ste sa do-
zvedeli o spoloč-
nosti HOLLEN?
Brat a spolužiak
už pracovali pre
Hollen
O akú voľnú pozí-
ciu ste sa uchá-
dzali? Aké pocity
ste mali po pohovore?
Práve som sa vrátil zo zahraničia a chcel
som prácu, kde by som aktívne využíval cu-
dzí jazyk. Taktiež som mal skúsenosti z auto-
mobilového priemyslu, takže pozícia technik.
Aké boli Vaše prvé skúsenosti v HOLLENE
(prvé dni, prvá zákazka, noví kolegovia....)
Prvý deň – PSA – postavili ma na dverovú
linku a na projekte A58 (čo bolo asi každé
20. auto) som meral špáru na spätnom zr-
kadle. Po osem hodinovej nude mi zazvonil
telefón – dispečer – vraj ma nemá kto vy-
striedať,- takže by poprosil zostať na 16 hod.
a či chcem bagetu
Ktorými pozíciami ste si v HOLLENE prešli
čo ste sa počas nich naučili?
Poskytovateľ – vždy keď si spravíte
program, zavolá dispečer/ dispečer – odol-
nosť (nie všetci poskytovatelia sú milí) po-
čúvať iných (veľa krát je dispečer bútľavá
vŕba)/ pomocný technik – reporting musí
byť dokonalý/ technik – odolnosť voči stre-
su a že QS kontroluje všetko, všetko vidí a
je všade / rezident – náš zákazník- náš pán
/rezident, zastupujúci technik, zastupujúci
dispečer, zastupujúci QS – všetci máme
veľa zábavy naprieč pobočkou
hlavný
technik – stále sa učím
Aká je Vaša terajšia pracovná pozícia a čo
Vás na nej baví?
Hlavný technik – pestrosť práce, veľa výziev.
Aké máte ďalšie pracovné plány a ambí-
cie do budúcna?
Udržať a rozšíriť prácu v Trnave. Rozbehnúť
prácu v Nitre.
Vtipná historka z HOLLENU
Neviem ktorú vybrať, zábavu máme každý deň.
Peter Kapitán
Ľubo Jurica
Marcela Černá
Peter Kapitán
20
21
HO L L E N
Ako som začínal v HOLLEN
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19 22-23,24
Powered by FlippingBook