Hollennews - page 22-23

HO L L E N
INOVÁCIE
V dnešnej dobe zažívame Priemyselnú
revolúciu č. 4, ktorá sa označuje aj ako
INDUSTRY 4.0. Priemyselné revolúcie pri-
niesli ľudstvu veľký pokrok, možnosť viac
zapájať stroje do výroby a možnosť dosaho-
vať pre ľudstvo nové výdobytky na uľahče-
nie si svojho života. Prvá priemyselná revo-
lúcia začala objavom parného stroja, druhá
nástupom elektriny a elektrických strojov,
tretia sa vyznačovala nástupom počítačov
do výroby a do bežného ľudského života.
Štvrtá priemyselná revolúcia INDUSTRY 4.0
práve začala a je v znamení prudkého
nástupu virtuálnej reality, umelej in-
teligencie a robotizácie. A toto sa
všetko premieta do automobilové-
ho priemyslu, kde sa bude dra-
maticky automatizovať výroba,
roboty budú čoraz viac nahrá-
dzať ľudí, a výsledkom budú
autonómne vozidlá a možnosť
pre ľudí využívať prepravné,
dopravné služby miesto kúpy
vozidla.
My v našej spoločnosti HOLLEN
vidíme, čo sa v automobilovom
priemysle deje a pretože chceme
ostať na trhu ako moderná spoloč-
nosť, a chceme stále dávať prácu
svojim pracovníkom a spolupracovní-
kom, tak výsledkom je HOLLEN 4.0.
HOLLEN 4.0
znamená:
- Neustále vzdelávať odborne a manažér-
sky svojich ľudí, nabádať ich tiež k sa-
moštúdiu
- Kontinuálne investovať do pokročilých
technológií
- Inovovať svoje interné procesy a systémy
zavádzaním nových IT riešení
Určite ste to v poslednej dobe všetci skúsili
na vlastnej koži. Naša spoločnosť prebieha
týmto modernizačným procesom, ktorý sa
vyznačuje zavádzaním nových technológií,
nových procesov a nových požiadaviek na
každého z nás.
Mrzí nás, že je to pre Vás teraz trocha ná-
ročné, ale časom uvidíte, že vám to tiež
ušetrí veľa času.
Dovoľte mi, aby som uviedol niektoré hlav-
né inovačné projekty, ktoré sa už spustili,
alebo sa práve implementujú:
HINT
Zmodernizovali sme náš intranet na novú
technologickú platformu tak,
aby bol in-
tranet výkonnejší a stabilnejší a umožnil
pracovať technikom na každom mieste
,
inovovali sme v ňom veľa užitočných funk-
cií ako napr. dispečing, diktovanie hodín ...
Katalóg služieb a sadzieb
V súčasnosti od nás naši zákazníci očaká-
vajú nielen jednoduché sortovacie služby,
ale mnohokrát od nás požadujú komplexné
služby ako kombináciu sortovania s logisti-
kou a s inými ďalšími službami. Preto sme
zaviedli do HINTu katalóg služieb a sadzieb,
aby sme našim technikom
umožnili zaevi-
dovať zákazku so všetkými požadovanými
službami, ktoré zákazníkom ponúkame
.
Výsledkom bude jednoduchšia práca so
zadávaním výsledkov našej práce, ich pre-
zentovaním zákazníkovi z jedného miesta,
ako aj jednoduchá príprava výkazu práce a
následne zjednodušený
proces spracova-
nia podkladov pre fakturáciu
.
Nový proces fakturácie je vo finálnej fáze
implementácie, a umožní nám zrýchliť prí-
pravu a odoslanie konečnej faktúry zákaz-
níkovi. Prechádzame na
automatizovaný
systém spracovania podkladov pre faktu-
ráciu
, elektronické zasielanie faktúr zákaz-
níkom a taktiež pripravujeme nový dizajn
našej faktúry.
Dochádzkový systém RON
Zaviedli sme ho
na žiadosť riaditeľov pobo-
čiek, ktorí chcú mať jednoduchší spôsob
evidencie svojich ľudí
po pracoviskách.
Všetky väčšie moderné firmy ho majú zave-
dený. Slúži na presnejšiu evidenciu našej
dochádzky, umožňuje technikom zadávať
dochádzku na akomkoľvek mieste, eviduje
prekážky v práci (lekár, PN, OČR, dovolenka
a i.), pracovné cesty, umožňuje elektronic-
ké schvaľovanie dovolenky bez nutnosti
používať papierové tlačivo, a zároveň evidu-
je na akých pracoviskách sa zamestnanci
nachádzajú. Zamestnanci si môžu skon-
trolovať svoju dochádzku, stav dovolenky
počas celého mesiaca a na konci mesiaca
dochádzku elektronicky schváliť, bez nut-
nosti jej podpisovania v listinnej forme.
Pružný pracovný týždeň pre ad-
ministratívnych pracovníkov
Pružný pracovný týždeň pre ad-
ministratívnych pracovníkov je
nový benefit, ktorý
umožňuje
administratívnym
pracovní-
kom manažovať si svoj pra-
covný čas v kombinácii so
svojimi osobnými potrebami
.
Systém pružného pracovného
týždňa sme nastavili tak, aby
umožnil administratíve nadpra-
covať si čas na skorší odchod v
piatok.
Outsourcing účtovníctva v HOLLEN
CZ (nový skenovací dokumentačný sys-
tém)
V našej dcérskej spoločnosti HOLLEN CZ v
súčasnosti zavádzame nový spôsob vede-
nia účtovníctva formou outsourcingu. Verí-
me, že pod hlavičkou profesionálnej spoloč-
nosti bude naše výkazníctvo voči orgánom
štátnej správy vzorové a v zákonom stano-
vených lehotách. Zároveň sa naučíme vyu-
žívať moderné prístupy automatizovaného
spracovania údajov, nakoľko súčasná doba
pomaly upúšťa od papierovej komunikácie.
Ticketing system- elektronická eviden-
cia požiadaviek na IT
Spúšťame Ticketing system, aby sa každý
z našej firmy mohol priamo obrátiť na naše
IT oddelenie so
svojou požiadavkou a aby
mohol sledovať, čo sa s jeho požiadav-
kou deje
, kto na nej robí a aby sa dozvedel
kedy bolo riešenie požiadavky ukončené a
s akým výsledkom.
Elektronický Matbeschafung
V týchto dňoch sa bude nahrádzať papiero-
vý proces Matbesh (proces schválenia ná-
kupu) elektronickým automatizovaným pro-
cesom,
ktorý vám podstatne ušetrí čas a
zrýchli proces nákupu potrebných tovarov
a služieb
pre našich zákazníkov a pre naše
interné potreby a zároveň vytvára základ na
centrálne sledovanie a optimalizovanie ná-
kupných cien.
Technik 4.0
Ako sme odprezentovali na STUPAVA XI,
prudký nárast požiadaviek na kvalitu na-
šej práce a tlak na prispôsobenie sa no-
vých kvalitatívnych noriem vyplývajúcich zo
štandardov automobilového priemyslu IN-
DUSTRY 4.0, prechádzame na modernizo-
vaný proces „Realizácia zákazky 4.0“,
kto-
rá nám pomôže pri zložitých projektoch,
ktoré budeme mať čoraz častejšie
.
Automonitor
Zavedenie čipového prepínania typu jazdy
medzi služobným a privátnym módom jazdy
na služobnom vozidle prináša zjednoduše-
nie pri vytváraní mesačného výkazu využitia
služobného vozidla.
Na záver Vás prosím, aby ste k tejto našej
postupnej
modernizácii pristupovali pro-
aktívne, zodpovedne, trpezlivo, ale na
druhej strane aj kriticky
, pretože každý
Váš názor, Vaša spätná väzba nás posúva
dopredu.
Ja osobne som presvedčený, že ako spoloč-
nosť ideme správnym smerom, že tento roz-
voj nás robí v očiach našich zákazníkov stá-
le atraktívnymi, a budeme ako firma určite
úspešní aj v ďalšom období a všetci nás
budú vnímať ako modernú spoločnosť, ne-
ustále rozvíjajúcu sa, v neustále meniacom
sa prostredí automobilového priemyslu a
bude platiť
INDUSTRY 4.0 = HOLLEN 4.0
.
Tomáš Osuský
INDUSTRY 4.0
= HOLLEN 4.0
22
23
Inovácie
spoločnosti HOLLEN
Aby sme stále
mohli byť
najlepší na trhu,
aby sme stíhali trendy
v automobilovom
priemysle
Obrat:
30,2 mil €
Odpracované hodiny:
1.87 milióna
Investície do technológií:
397 k €
Počet aktívnych zákazníkov:
1 054
Počet objednávok:
9 579
Počet vystavených faktúr:
10 098
Interné kontroly:
51
Priemerný výsledok
interných kontrol:
96,28%
Reklamácie:
24
Vzdelávanie personálu:
6.890 hodín
GETRAG -
Rámcový kontrakt na 2 roky
Magnetti Marelli –
pokračovanie v spolupráci
Brovedani –
Rozšírenie projektu
Škoda WF –
Rámcový kontrakt na 2 roky
Faurecia -
pokračovanie v spolupráci
Continental Brandys –
Rámcový kontrakt na 2 roky
Continental Trutnov –
Rámcový kontrakt na 2 roky
Voltia/Fraikin –
100 prestavieb Nissan eNV200
VW WF –
Rámcový kontrakt na 5 rokov
Automotive Lighting Ryazan –
nový veľký
zákazník pre
GOLLEN RUS
Výkonnosť spoločnosti
HOLLEN v roku 2017
V roku 2018 sme vyhrali veľmi
veľa významných tendrov
1...,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21 24
Powered by FlippingBook