Hollennews - page 4-5

HO L L E N
BRATISLAVA
Po dlhých rokoch fungovania starého Wa-
renfiltra v hale H1 vo Volkswagene sme
sa 12. júla 2018 presťahovali do nových
priestorov v hale LOZ3. Táto hala nám ponú-
ka väčšie priestory, ako na kontrolu a opra-
vu dielov, tak aj na administratívne úkony s
nimi spojené. Potreba väčších priestorov sa
ukázala najmä v prvej polovici tohto roka,
keď nám z mesiaca na mesiac výrazne stú-
pal počet zákaziek a odpracovaných hodín.
Samotné sťahovanie prebiehalo v duchu
nadšenia, keďže sa blížila celozávodná od-
stávka. Túto úlohu sme preto poňali športo-
vo a zvládli sme ju behom jedného dňa. Bol
to nadľudský výkon, no tímový duch premo-
hol všetku únavu a aj svetelné tunely sme
pešo pretlačili krížom cez celý areál závodu
Volkswagen. Na záver nám ostala čerešnič-
ka na torte – upratať a zaradiť všetky pre-
sťahované veci na novom pôsobisku.
Nový Warenfilter nám ponúka 5 štandard-
ných pracovísk s točňami, 4 nadštandardne
veľké pracoviská, sociálne priestory vráta-
ne spŕch, šatní a taktiež priestranný Tea-
mraum. Firmy, ktoré tu triedia diely majú k
dispozícií aj klimatizované kancelárske
priestory.
Warenfilter sa zabeháva bez väčších preká-
žok. So začiatočníckych problémov riešime
nedostatok pokrytia signálom, preto často
hľadáme vhodné miesto na telefonova-
nie. Tieto priestory však urýchľujú reakčnú
dobu najmä pri zákazkách pre Porsche, ke-
ďže hala LOZ3 susedí s halou H3a, kde už
spomínaná Automobilka vyrába svoj model
Cayenne E3.
Igor Kráľ a Peter Fodor
Andrea Poláková
Bratislavskému Volkswagenu sa poda-
rilo v poslednom období spustiť výrobu
nového Porsche Cayenne na úplne novej
výrobnej linke v úplne novej hale. Uplynu-
lo len pár mesiacov a vyrába sa už v troj-
zmennej prevádzke. Rovnako sa spustila
výroba dlho očakávaného nového modelu
Volkswagen Touareg, ktorý sa vyrába spo-
ločne s modelmi Audi Q7 a Q8 na jednej
výrobnej linke a to až v štvorzmennej pre-
vádzke. Tretia výrobná linka na „malé“
autá (VW up!, SKODA citygo, SEAT Mii)
beží dvojzmenne.
Narastá počet modelov, vyrobených vozidiel,
počty dielov sa navyšujú aj v dodávateľskom
reťazci a inak tomu nie je ani u nás v bra-
tislavskej pobočke. Zažívame turbulentné
obdobie, kedy prichádza veľa požiadaviek
od našich zákazníkov. S ich počtom sa zvy-
šujú aj ich požiadavky. Dosahujeme výborné
výsledky. V počte odpracovaných hodín sme
už za prvých deväť mesiacov roka 2018 od-
pracovali o približne 50 tis. hodín viac, ako
za celé obdobie predošlého roka 2017. Darí
sa nám získavať nových zákazníkov a nedá
mi nespomenúť aj náš najväčší úspech toh-
to obdobia a to, že sa nám podarilo uspieť
vo výberovom konaní pre novú generáciu
Warenfiltra v závode Volkswagen Slovakia v
Bratislave. Samotný výber začal už na pre-
lome rokov 2017/2018, pokračoval stretnu-
tím všetkých záujemcov. Zúčastnilo sa do
20 firiem, z ktorých mohli uspieť opäť len tri.
V rámci ponuky sme museli zodpovedať a
vypracovať 173 kritérií, v ktorých ani v jed-
nom sme v prvom kole nesmeli mať menšiu
úspešnosť ako 40%, plus celkovo pre po-
stup do druhého kola bolo potrebných mi-
nimálne 75%. Podarilo sa! Prvou ponukou
rozpracovanou na viac než 400 prezentač-
ných strán sme sa dostali do druhého kola,
kde bolo potrebné po osobnom obhájení
našej ponuky, prepracovať niektoré body.
Druhé kolo na postup vyžadovalo viac ako
95%. Popritom sme zdolávali na čele s
Danielom Martinkových denné požiadav-
ky manažmentu oddelenia kvality. Denné
stretnutia niekedy od 5:45 hod. ráno, kde
sa prezentovali výsledky a dostávali nové
úlohy, ktorých plnenie bolo taktiež súčasťou
celkového hodnotenia našej spoločnosti.
Avšak nakoniec sa aj toto podarilo! A mohli
sme pristúpiť na jednania o cene. Záver je,
že sa nám podarilo uspieť a uzatvoriť zmlu-
vu na obdobie 5 rokov. Ďakujem všetkým,
na všetkých úrovniach, ktorí k tomuto víťaz-
stvu prispeli. Nebolo to jednoduché!
Pozitívny výsledok a hodnotenie sme spo-
ločne dosahovali aj u ďalších zákazníkov,
v zahraničí naši kolegovia boli v Rakúsku,
Maďarsku, Nemecku a Anglicku. Úspechom
nie je inak ani na Záhorí a v Devínskej Novej
Vsi (DNV). V priemyselnom parku v DNV pre-
bral štafetu po Adriánovi Petrášovi technik
Štefan Hassa a celý tím sa posilnil a budu-
je obchodné vzťahy aj na nových pracovis-
kách. Adrián prešiel z operatívy a podporuje
naďalej na oddelení IT.
V poslednom čísle spomínané technológie;
3D meracie rameno, prístroje na meranie
farieb a povrchu exteriérových dielov, do-
plnili ďalšie prístroje na meranie farebnej
odchýlky a lesku pre interiérové diely viace-
rých značiek.
Spoločne sa nám darí dosahovať spokoj-
nosť našich zákazníkov, čo sa odzrkadľuje
na našich výsledkoch a v neposlednom
rade aj na pozitívnych zmenách sadzieb
voči našim poskytovateľom a sadzbám za-
mestnancom, ktoré si môžeme vďaka tomu
dovoliť. Verím, že sa nám bude dariť aj na-
ďalej a automobilový priemysel bude v na-
šom regióne napredovať!
Matej Lovás
Od marca 2018 realizuje Bratislav-
ská pobočka zákazku vo Walese - Veľkej
Británií. Závod Northern Automotive Sys-
tems nachádzajúci sa v chránenom úze-
mí národného parku Brecon Beacon sa
pre niektorých našich poskytovateľov a
koordinátorov stal na niekoľko mesiacov
druhým domovom.
Prvý raz sme navštívili firmu NAS už v de-
cembri roku 2017, kedy HOLLEN zabezpečil
jednorázový sorting skladových zásob de-
korov pre VW Touareg. Akcia sa opakovala
v januári, kedy sme okrem sortingu pô-
sobili ako asistencia pri zákazníckom
audite 2TP a vo februári. Od marca sme
v NAS ostali nastálo. S rastom objemu
produkcie tretej rady Touarega a nábe-
hu AUDI Q8 sa zvyšoval aj počet našich
poskytovateľov na mieste - počas júna
sme tu mali 8 poskytovateľov a jedného
koordinátora. Tiež sme sa zhostili úlohy
tréningu interných vedúcich produkcie a in-
špektorov kvality, čím sme pomohli nastaviť
latku na náročný zákaznícky štandard. V sú-
časnosti (august 2018) pokrývame na mies-
te 2 zmeny, sedem dní v týždni.
Historické a kultúrne dedičstvo tohto kraja,
rôzne nálady počasia a hlavne pohostinnosť
tamojších obyvateľov nám zaistili množstvo
zážitkov. Prvé ubytovanie nám bolo zabez-
pečené v Bear Hoteli. Nádherný starý hotel,
ktorého základná budova bola postavená v
roku 1455, bol našim domovom len krátko.
Presunuli sme sa do menšieho hotela Bell
Inn bližšie k fabrike. Tu sa nám na niekoľko
mesiacov stal hostiteľom Rumunský šéfku-
chár Niko, ktorý nám dennodenne pripra-
voval chutné tradičné jedlo, no neraz pre-
kvapil aj hovädzím stejkom alebo bohatým
burgrom. Nám, ktorí máme radi pivo robil
často pri večeri spoločnosť Reverend James
– tradičný Waleský ALE.
Scenéria národného parku dávala možnosť
na rôzne výlety a prechádzky po vrcholkoch
hôr. Tu sme videli nielen krásy zachovalej
prírody, ale aj divoko sa pasúce kone, hor-
ské jazerá a vodné kanály.
Na takéto momenty budeme vďaka tejto zá-
kazke dlho spomínať.
Marián Kučera
Erupcia zákaziek
v bratislavskej pobočke
HOLLEN
za morom
Nový
Warenfilter
Family
day
Motokáry
4
5
&
Dňa
16.6.2018
sme strávili krásne chvíle a za-
slúžený oddych na dni
Family day
, ktorý organizova-
la pobočka Bratislava. Počasie nám prialo, slniečko
svietilo, účasť bola vysoká. Deti si užili bohaté atrak-
cie ako poníky, kolotoč, zorbing, maľovanie na tvár
a iné. Celý Family day sa niesol v duchu dobrej ná-
lady, chutného občerstvenia a utužovania vzťahov.
Dôkazom toho boli šťastné úsmevy našich ratolestí.
Myslím, že môžeme skonštatovať že tohtoročný Fa-
mily day sa skutočne vydaril a tešíme sa opäť o rok.
Dňa
3.8.2018
sa kona-
la párty na oslavu úspechu
bratislavskej pobočky v no-
vej generácii Warenfiltra.
Celý večer sa niesol v dobrej
nálade, nechýbal
adrenalín
na motokárach
ani chuť do
výborného občerstvenia pri
následnom posedení.
1,2-3 6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...24
Powered by FlippingBook