Hollennews - page 18-19

HO L L E N
ZDRAVIE
V rámci zdravotného poistenia má každý
občan právo absolvovať preventívne pre-
hliadky u všeobecného lekára, zubného
lekára, gastroenterológa, gynekológa alebo
urológa.
Spoločnosť HOLLEN ponúka svoj-
im pracovníkom firemný benefit vo
forme nadštandardných zdravot-
ných preventívnych prehliadok.
Každý druhý rok zabezpečuje preventívne
zdravotné prehliadky v neštátnych zdravot-
níckych zariadeniach. Tak tomu bolo aj v mi-
nulom roku. V priebehu obdobia október až
december 2017 absolvovalo nadštandard-
né preventívne zdravotné prehliadky až 87
pracovníkov koncernu, na ktoré im spoloč-
nosť HOLLEN prispela sumou 15.900 EUR.
Zdravotné prehliadky prebehli v súkrom-
ných preventívnych centrách v Bratislave,
Žiline, Košiciach a Mladej Boleslavi. Každý
účastník prehliadky mal možnosť zostaviť
si vlastný balík vyšetrení (očné, ORL, inter-
né, urológia, gastrológia, biochémia, on-
komarkery, sonografia, kožné, EKG atď.).
Po absolvovaní všetkých vyšetrení dostal
vypracovanú záverečnú správu, ktorá ob-
sahovala všetky diagnózy zistené prehliad-
kou. Tento rok si každý účastník mohol
objednať aj osobnú konzultáciu s lekárom,
ktorý mu zhrnul a podrobne vysvetlil zdra-
votné výsledky a odporučil mu ďalší postup.
V minulom roku mali slovenskí pracovníci
oveľa vyšší záujem o nadštandardné zdra-
votné prehliadky ako českí kolegovia, tí tvo-
rili iba 20% z celkového počtu vyšetrených.
Mali by sme si uvedomiť, že absolvovať
preventívnu prehliadku nie je našou povin-
nosťou, ale našou voľbou a je len v našich
rukách, aby sme túto možnosť využili a do-
zvedeli sa tak včas pravdu o svojom zdra-
votnom stave.
Keď hovoríme o zdraví, prevencií a udržaní
optimálneho zdravotného stavu, na záver
uvediem ešte jeden z benefitov, ktoré spo-
ločnosť HOLLEN ponúka svojim zamestnan-
com - je to finančný príspevok k mzde, ktorý
je určený na podporu fyzickej kondície a na
športové alebo relaxačné aktivity. Každý za-
mestnanec si môže tento benefit uplatniť
na uvedené aktivity podľa vlastného uvá-
ženia.
Blanka Sovičová

Centrum sociálnych služieb TAU v zria-
ďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Sponzorský dar, ktorý bol vyzbieraný od
zamestnancov firmy HOLLEN s.r.o. pre pri-
jímateľov sociálnej služby s alzheimerovým
ochorením v CSS TAU Turie Vám chcem sr-
dečne poďakovať za Vašu dlhoročnú spolu-
prácu, ktorú si nesmierne vážime.
Srdečne ďakujeme za spoluprácu
Bc. Zuzana Pekná

Hospic Svetlo v Trnave
Výťažok z Tomboly spolu
836 Eur
, bolo ve-
nované Zariadeniu na doopatrovanie star-
ších chorých ľudí, ktorí si vyžadujú 24 hod
starostlivosť a príbuzní sa o nich doma ne-
môžu starať. Na tento hospic prispievame
od začiatku fungovania Trnavskej pobočky.
Danka Havierniková,
riaditeľka pobočky Trnava

Občianske združenie sociálnych slu-
žieb Turie, centrum MEMORY
Tombola z Vianočného večierka v Žiline v
sume
315,- Eur
bola venovaná tomuto cen-
tru, ktoré sa venuje zdravotne postihnutým
s alzheimerovým ochorením.

Nadácia Krajina harmónie, Predmest-
ská 24, 010 01 Žilina
Dar od majiteľov v sume
500,- Eur
bol veno-
vaný pre mentálne, zmyslovo, citovo a teles-
ne postihnutých ľudí.
„Vážené vedenie spoločnosti!
Dovoľte nám, aby sme Vám srdečne poďa-
kovali za Vašu podporu, ktorú námdlhodobo
venujete. V tomto roku je to príspevok vo výš-
ke 500€ použijeme ich na aktivity pre ľudí
s postihnutím a bez postihnutia a ich spo-
ločné podujatia. Vďaka Vášmu príspevku z
roku 2016 sa
nám podarilo
v roku 2017
pripraviť rôz-
ne podujatia.
Srdečne Vám
ďakujeme za
podporu na-
šich aktivít a
prajeme Vám
všetkým veľa
úspechov a
zdravia.
PhDr. Soňa
Holúbková,
predseda
správnej
rady nadá-
cie Krajina
harmónie“
Východoslovenský onkologický ústav
Vyťažok z tomboly na Vianočnom večierku
v prevádzke v Košiciach (pobočka Žilina) v
sume
550,- Eur
bolo venované Detskej on-
kológii a hematológii v Košiciach.
RESOTY - resocializačná komunita An-
tona Srholca
Občianske združenie, ktoré pôsobí už 24 ro-
kov. Ich cieľom je pomôcť človeku v núdzi.
Resocializácia je aj škola zodpovednosti za
seba, za prostredie a za iných. V tombole na
Vianočnom večierku v Bratislave sa vyzbie-
ralo
1.240 Eur
.
Oblastní charita Trutnov
Na tombole se vybralo včetně příspěvku
pana von Hollena
23.680 Kč
. Jako každým
rokem tato částka poputuje na Oblastní
charitu Trutnov. V roce 2016 se za námi
věnovanou částku pořídilo 12 brašen na
zdravotnický materiál, které budou využívá-
ny sestrami při poskytování terénních zdra-
votních služeb a v roce 2017 byl pořízen
lineární dávkovač Argus, pro klienty domácí
hospicové – paliativní péče.
Dětský domov v Mladé Boleslavi
Dne 16.12.2017 se konal firemní vánoční
večírek v Mladé Boleslavi. V rámci tombo-
ly bylo vybráno
23.500,- Kč
, i díky štědré-
mu příspěvku pana von Hollena. Výtěžek
tomboly byl věnován dětskému domovu v
Gellnerově ulici, spadající pod Klaudiáno-
vou nemocnici v Mladé Boleslavi. Žijí zde
děti věku od 1 do 5 let, jejichž rodiče se
o ně nechtějí, neumějí nebo nemohou po-
starat. Snaží se tu nejen dětem nahradit
rodiče, ale hlavně zajistit jim co nejrychlejší
umístění do náhradních rodin.
Cez víkend 18.-19.8.2018 sa náš tím
„Bež VON!“
už štvrtý krát zúčastnil štafetového behu
Od Tatier k Dunaju.
Za pekného a slnečného počasia sa
podarilo zdolať celých
345 kilometrov
v čase
32:15 hod.
Únavu vyvážila dobrá nálada a skvelé zážitky
O chvíľu sa spustí registrácia ďalšieho ročníka
2019 a my ideme znova do toho.
Ak sa k nám máte chuť budúci rok pridať,
dajte nám o sebe vedieť už teraz.
Nemusíte byť žiadnym maratóncom, poväčšine
bývame tzv. rekreační bežci, ktorým stačí nadše-
nie pre beh a chuť stráviť pekný aktívny víkend.
Bližšie info:
alebo Petra Krátka, tel.: 0908/718 124,
mail:
POMOHLI
STE:
Od Tatier k Dunaju
2018
Preventívne
zdravotné prehliadky
18
19
Z posledného obdobia roku 2018 sa v dis-
kusiách komunikovalo na tému zmeny sa-
dzieb pri poskytovateľoch, ktorí spolupra-
cujú s firmou viac ako 8/10/12 rokov. Túto
zmenu ocenili hlavne dlhodobo spolupracu-
júci poskytovatelia. Ďalšou pozitívnou sprá-
vou bolo zavedenie príplatku na dopravnú
flexibilitu v závislosti na vzdialenosti miesta
poskytovania služieb. Výška bola stanove-
ná podľa km v rozmedzí od 0,10- 0,50 €.
V rámci mojich úloh som riešil aj podporu
pre jedného „kolegu“, ktorý sa ocitol v ne-
ľahkej životnej situácii kvôli závažnej choro-
be. V jeho boji ho ako vždy podporila firma
na čele s majiteľmi, za čo by som sa im aj
touto cestou chcel poďakovať.
Okrem iného som musel s vedením a jed-
notlivými poskytovateľmi riešiť úroveň a
zmeny sadzieb, nakoľko sa niektorí domnie-
vali, že noví poskytovatelia dostávajú vyššie
sadzby ako tí, ktorí s firmou spolupracujú už
dlhé roky. Avšak po prediskutovaní sa toto
nepotvrdilo, jedná sa len o zmenu prístupu
a komunikácie v inzercii.
Čo ešte riešim sú otázky ohľadom obleče-
nia, obuvi a znázorňovanie dát v B2B por-
táli.
Celkovo môžem obdobie zhodnotiť
ako veľmi pozitívne s dostatkom
zákaziek a rovnako je v globále
dobrá spolupráca medzi poskyto-
vateľmi a firmou HOLLEN.
Eduard Slinták
Okienko Ombudsmana
bratislavskej pobočky
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17 20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook