Hollennews - page 2-3

HO L L E N
KONCERN
Ak ste dostali toto nové vydanie HOLLEN
News, uplynul ďalší rok. Toto obdobie bolo
pre nás všetkých celkom úspešné. V článku
generálneho riaditeľa nájdete ďalšie pod-
robnosti o našej činnosti.
Na úvod by som chcel zdôrazniť skutoč-
nosť, že pobočka Bratislava získala 5-ročný
tender pre Warenfilter, po 5 mesiacoch ťaž-
kých rokovaní. Je skvelé, že sme boli vybra-
ní aj pre Conti Trutnov a Škoda. Získali sme
zákazku od VOLTIE, pre OLDTIMER – CETRA
na prerábku 100 elektro vozidiel NISSAN.
Nemali by sme zabudnúť na našich kolegov
v spoločnosti GOLLEN RUS, ktorí tiež začali
rásť úžasným tempom. Prosím, pokračujme
takto ďalej. Pretože sme dobrí, máme dob-
re vyškolených ľudí, sme dobre vybavení
modernými prístrojmi a modernými techno-
lógiami.
Vďaka vašej dobre odvedenej práci sme
považovaní za jednu z najlepších – možno
aj najlepšiu – spoločnosť zabezpečujúcu
kvalitu.
Ako všetci viete, na trhu práce nie je ľah-
ká situácia. Prosím, priveďte dobrých ľudí
z okruhu Vašich priateľov a rodiny. Potrebu-
jeme ich.
Pre nás sú dôležité hlavne Vaše rodiny. Na-
ozaj dúfam, že je všetko v poriadku. Vždy
sme tu, aby sme Vám pomáhali, ak je to v
našich silách.
If you receive this new edition of HOLLEN
News another half year passed by. It was
quite successful for all of us. In the General
Director’s article you will find more details. I
want to stress the fact, that Branch Bratisla-
va did win the 5 year tender for Warenfilter,
after 5 months tough negotiations. Winning
other tenders in Conti Trutnow and Skoda
is great and helpful. VOLTIA also received
a contract for reworking 100 NISSAN cars.
We should not forget our colleagues in GOL-
LEN RUS, who are part of us and extremely
successful. Keep going, please. Because
HOLLEN company is good, well trained and
equipped with modern tools and technolo-
gy, AND thanks to your dedication, we are
considered to be one of the best – if not
the best – reworking company. That is the
reason, that we won so many tenders.
Not easy is the situation on the labor mar-
ket, as you all know. So go on and look for
good people within your family and friends.
We need them.
More important to you all is the status of
your families. I really do hope, that every-
thing will be fine. If that is not the case, con-
tact your Director or ombudsman, - woman,
for advice or help. We are always there to
assist to solve your problems, if we could.
But please come early, and not, when it is
too late.
Let me turn to the larger picture:
Firstly, there is the status of the automobile
industry, esp. caused by the Diesel-scan-
dal. It is hard to believe, how the leading au-
thorities were cheating and lying over sev-
eral years. But forcing us, to fulfill every of
their demands by controlling the company.
For the moment we are not affected with
the exception of GYOER, where AUDI had
to cut down their production. The clean-up
from the side of the state ( Germany ) just
started. Let us hope for the best. We have
to keep watching the environment, we are
working in. Anyhow, look for new opportu-
nities.
Secondly: the overall political situation.
Starting with the US President, the status
of the EU and ending with the fact, that a
lot of scandals in CS and SK, Rus and GE
are not solved yet. We all have the tenden-
cy to think, that we cannot influence these
games. WRONG. Everyone of you has a
voice, because we are living in a democra-
cy. Use it and speak up. Go and vote. Join a
party. If not, you have no right to complain.
Think, how this all will affect your future
and the future of your children. DO SOME-
THING….
At the end it is again time for me to thank
you all and your families, for what you do
in your work and our company every day. It
is great.
Let us stay together and keep going.
Sincerely yours
Heinrich von Hollen ( VON )“
STUPAVA XI sa konala dňa 14.4.2018 v mo-
derných priestoroch Škoda Auto Univerzity
Mladá Boleslav, ktorá vychováva pre Škodu
MB nových odborníkov a špecialistov v au-
tomobilovom priemysle.
Naši hosťujúci spíkri boli p. Petzl, prezident
Sdružení automobilového průmyslu ČR a
doc. Mertlík, rektor Škoda Auto Univerzi-
ty, ktorí nám predstavili svoje inštitúcie a
uviedli nás do trendov v automobilovom
priemysle.
Majiteľ Heinrich von Hollen nám vo svojom
emotívnom prejave osviežil náš firemný
etický kódex a apeloval na nás, aby sme sa
v každej profesionálnej aj privátnej situácii
správali zodpovedne, férovo a eticky.
Potom som ako generálny riaditeľ našej
spoločnosti prezentoval status, kde sa
nachádzame a na čo sa musíme sústre-
diť, aby sme v prostredí priemyselnej re-
volúcie INDUSTRY 4.0 vyťažili maximum a
kontinuálne ako spoločnosť rástli aj na-
ďalej.
Ďalšiu prezentáciu mal riaditeľ pobočky Ml.
Boleslav Martin Liška, ktorý nám prednie-
sol hlavné body našej obchodnej stratégie
a zopakoval nám obchodné metódy a takti-
ky, ktoré môžeme aplikovať pri obchodných
rokovaniach s našimi zákazníkmi.
Počas obeda sme mali možnosť pozrieť si
expozíciu Škoda Muzeum, jedinečné auto-
mobilové múzeum, kde sú vystavené zaují-
mavé autá, modely a vízie, ktoré boli vytvo-
rené počas viac ako 100 ročnej existencie
tejto svetoznámej automobilky.
Najodbornejšia a najzaujímavejšia prezen-
tácia bola skombinovaná prezentácia Milo-
ša Karasa a Jana Nejedlého na tému HOL-
LEN 4.0 a Technik 4.0. Počas prezentácie
sme pochopili, čo musíme v našom procese
„Realizácia zákazky“ aktualizovať v zmysle
čoraz viac uplatňovanej normy IATF (Inter-
national Automotive Task Force).
Na záver odbornej časti STUPAVA XI nám
riaditeľ pre Operatívu Matej Lovas odpre-
zentoval hlavné aktualizácie v našich zá-
kazníckych VOP (Všeobecné obchodné pod-
mienky).
Posledným bodom STUPAVA XI bolo odme-
ňovanie našich Top pracovníkov z celej na-
šej spoločnosti.
Večerný program, chutná večera, množstvo
aktivít a disco tanec v zábavnom centre Ne-
převázka pri Ml. Boleslavy, boli úspešným
vyvrcholením STUPAVA XI, a latka kvality
bola nastavená veľmi vysoko.
Tohto roku naše celofiremné stretnutie STUPAVA začalo svoju druhú desaťročnicu. Tentokrát sme toto podujatie zorganizovali
prvýkrát mimo Bratislavy a mimo Slovenska, v Mladej Boleslavy.
Kolegovia z našej dcérskej spoločnosti HOLLEN CZ, menovite riaditeľ Martin Liška a jeho tím, veľmi proaktívne navrhli, aby sme
umožnili našim všetkým riadiacim pracovníkom stretnúť sa aj na inom mieste a spoznať HOLLEN CZ a mesto Mladá Boleslav.
„Milí členovia
a priatelia spoločnosti HOLLEN
“Dear members
and friends of HOLLEN
STUPAVA
XI
2
3
Moja manželka a ja vám
a vašim rodinám želáme
úspešný rok 2019.
A teraz sa na to pozrime globálnejšie:
Je tu stav automobilového priemyslu, po-
značený najmä „Diesel-škandálom“. Je ťaž-
ké uveriť tomu, ako vedenia podvádzali a
klamali niekoľko rokov. Momentálne našu
firmu nepostihla táto kauza, s výnimkou
Maďarska, kde AUDI musela znížiť svoju
A môžeme konštatovať, že sa im to podarilo na výbornú.
produkciu. Nemecko už začalo robiť opatre-
nia na vyčistenie tejto kauzy. Dúfajme v to
najlepšie. Je nevyhnutné, aby sme si chráni-
li životné prostredie, v ktorom žijeme.
Po druhé: celková politická situácia v Eu-
rópe a vo svete. Počnúc americkým prezi-
dentom, postavením EÚ a končiac faktom,
že ešte nie sú vyriešené mnohé škandály v
Česku, na Slovensku, v Rusku a Nemecku.
Všetci máme tendenciu myslieť si, že tieto
hry nemôžeme ovplyvniť. NESPRÁVNE. Kaž-
dý z vás má hlas, žijeme v demokracii. Po-
užite ho a hovorte nahlas. Choďte a voľte.
Pripojte sa k nejakej strane. Ak nie, nemá-
te právo sťažovať sa. Myslite na to, ako to
všetko ovplyvní vašu budúcnosť a budúc-
nosť vašich detí. UROBTE NIEČO….
A na záver je opäť čas, aby som poďakoval
vám všetkým a vašim rodinám za to, čo ro-
bíte vo svojej práci a v našej spoločnosti
každý deň. Je to skvelé.
Zostaňme spolu a pokračujme.
S pozdravom
Heinrich von Hollen ( VON )“
1 4-5,6-7,8-9,10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,...24
Powered by FlippingBook