Hollennews - page 14-15

HO L L E N
GO L L E N
HUNGÁRIA
RUSKO
Maďarská Audi oficiálne založila svoju spo-
ločnosť v Győri pred 25 rokmi, 18. febru-
ára 1993. Odvtedy sa Audi Hungaria pýši
úspechmi, ktoré budú pokračovať aj tento
rok. Do jubilejného roka vstupuje primárne
v dvoch oblastiach: v druhej polovici roka
sa v Győri začne sériovo vyrábať nová Q3,
a dlhodobý úspech chce firma zabezpečiť
výrobou elektromotorov e-tron.
Audi Hungaria vyrobila od svojho vzniku
celkovo 33 294 371 motorov, čo zodpove-
dá približne 5,6 miliardám konských síl. Od
roku 1998 opustilo výrobné haly v Győri asi
1 153 531 automobilov. Ak by sme posta-
vili tieto autá do radu, vytvorili by trasu od
Győru po Dakar v Senegale.
Audi Maďarsko dosiahlo vysoký objem vý-
roby aj v roku 2017. Firma vyrobila minulý
rok 1 965 165 motorov, medzi nimi 14 640
päťvalcových turbo motorov, ktoré už po
ôsmykrát získali cenu „International Motor
of the Year“. Pri týchto výsledkoch je Audi
Hungaria najväčšou motorárňou na svete.
Okrem motorov sa v Győri vyrábajú aj veľmi
kvalitné automobily. Minulý rok vyšlo z vý-
robnej linky 105 491 modelov Audi. Najviac
kusov bolo vyrobených z Audi A3 Limousi-
ne - celkom 72 343 kusov. Z modelov Audi
TT, ktoré sa už 20 rokov vyrábajú výlučne v
Győri, sa vyrobilo 17 580 Coupé modelov a
4 606 Roadstrov. Spoločnosť v roku 2017
vyrobila aj 10 716 kusov Audi A3 Cabriolet
a pre sériovú výrobu pripravili 168 Audi Q3.
Okrem toho minulý rok zamestnanci úspeš-
ne spustili sériovú výrobu športovej RS 3
Limousine. Štvorkruhové modely z mesta
Győr sa dostanú do viac ako 90 krajín sve-
ta. Ich najväčšie trhy boli v roku 2017 opäť
USA, Veľká Británia a Nemecko.
Na výrobu Q3 bola v Győri postavená nová
továreň o výmere 80.000 m2, kde bolo na-
inštalovaných až 700 robotov.
30. júna 2018 otvorila 25-ročná Audi Hun-
garia svoje dvere širokej verejnosti. Na Dni
otvorených dverí si každý mohol prezrieť
zákulisia jednej z najväčších svetových mo-
torární a jednej z najmodernejších automo-
biliek.
Zdroj:
tek/544_nyilt_nap_a_25_eves_audi_hun-
garianal/
-
eves-az-audi-hungaria-24-eve-indult-a-ter-
meles-gyorben/
Preklad:
V. Magyar
Pravdepodobne si tento rok zapamätá-
me ako ten, v ktorom sme pokorili všetky
prechádzajúce rekordy v počte odpracova-
ných hodín za mesiac. Už v polovici roka sa
nášmu tímu podarilo dosiahnuť 3 násobok
hodín predchádzajúceho roka 2017.
V čom je tajomstvo úspechu? Aby sme zod-
povedali túto otázku, pozrieme sa bližšie na
jednotlivé časti tohto úspechu.
Už sa nedá povedať, že GOLLEN RUS
je spoločnosť pôsobiaca v jednom
meste. Rozšírili sme miesta pôsobe-
nia v Rusku. Služby klientom teraz po-
skytujeme v mestách Kaluga, Riazaň,
Moskva a Nižný Novgorod. Niekedy
to nie je jednoduché, ale výsledok je
vždy rovnaký – spokojnosť zákazníka
a jeho prianie pokračovať v spolupráci
a naďalej rozvíjať biznis. Dúfame, že
v budúcnosti sa rozšírime do celého
územia Ruskej federácie, čo je vyše
11% zemskej pevniny.
Dobré výsledky dosahujeme nielen v služ-
bách, na ktorých sme vyrástli. Kontrola
kvality a služby rezidenta sa poskytujú na
najvyššej úrovni. Vznikla nová oblasť –
Logistika, ktorá sa stala lokomotívou pre
pracovisko v Riazani a dúfame, že sa táto
oblasť bude rozvíjať aj v Moskve a Kaluge.
Veľa našich klientov zvažuje možnosti out-
sourcingu a my vynakladáme veľké úsilie,
aby sme neboli len triediacou, ale aj logis-
tickou firmou.
Teambuilding v GOLLEN RUS
Samozrejme pri práci v takomto tem-
pe je potrebné dobre relaxovať, do-
pĺňať svoje sily. A tak sa v júli konali
teambuildingy v Kaluge a Riazani. Vý-
let do prírody, spoločenské hry – za-
mestnanci spoločne prežili príjemné
chvíle, vzájomne sa lepšie spoznali.
Atmosféra v kolektíve sa zlepšila a
každý sa cítil ako súčasť tímu, rodiny
HOLLEN.
Rok 2018 sa ešte neskončil a my už
hľadáme nové možnosti uplatnenia,
sledujeme v akých výberových kona-
niach sa zúčastniť, ktoré schopnosti
rozvinúť a aké ľudské zdroje budú na
tento rozvoj nevyhnutné.
Sergey Britenkov
Preklad:
Jozef Šimko
Rok 2018
– Jubilejný rok spoločnosti Audi Hungaria
GOLLEN RUS
chytil druhý dych
14
15
1,2-3,4-5,6-7,8-9,10-11,12-13 16-17,18-19,20-21,22-23,24
Powered by FlippingBook