Hollennews - page 9

9
Staronové
pracovisko
HOLLENŽILINA
Foto: JánMatejčík
Foto: JánMatejčík
P
očas našich prác na praco-
visku Geis Ostrava pre Mobis
CZ sme sa zoznámili s viace-
rými ľuďmi, ktorí sú aj naďalej veľmi
ústretoví aj napriek už skončené-
mu spomínanému Mobis projektu.
Nedávno sme dostali požiadavku na
zabezpečenie kvality pre kórejského
dodávateľa LG Hausys, ktorý dodá-
va do koncernu Hyundai poťahový
materiál do interiérov automobilov.
Externý medzisklad tejto spoločnosti
nebol však vhodný pre kontrolu tohto
materiálu, pretože hrozila kontaminá-
ciadielovužpri otvorení palety.Nazá-
kladedobrých vzťahov sGeisOstrava
sme im boli schopní zabezpečiť vhod-
né priestory nielen na triedenie, ale aj
uskladnenie materiálu. Dokonca zva-
žujú presídlenie svojho medziskladu.
Pri triedení materiálu naši dodávatelia
služieb používajú esd-rukavice, aby
boli schopní odstrániť aj tú najmenšiu
nežiadúcu smietku z povrchu, aj keď
to pri elektrostatických časticiach nie
je jednoduché. Ako sa hovorí: „je to
práca v rukavičkách“.
JánMatejčík
S
polečnost Hyundai Mobis po-
depsala s českou vládou smlo-
uvu o investici v ostravské prů-
myslovézóněMošnov, kde jihokórejská
firma postaví závod na výrobu automo-
bilových světel. Stavět by semělo začít
v létě 2015. Společnost plánuje vybu-
dovat závod na výrobu světlometů pro
automobily ve strategické průmyslové
zóněOstrava-Mošnov vMoravskoslez-
ském kraji, který patří k regionům trpí-
cím vysokou nezaměstnaností. Mobis
chce investovat do závodu celkem čtyři
miliardy korun. V letech 2017–2020
společnost očekává, že bude ročně
vyrábět světla pro 750 tisíc automobilů.
V závislosti na poptávce kapacita výro-
by ještě poroste v následujících letech.
Plánují vytvořit dohromady až 935 pří-
mých pracovních míst. V první fázi se
jednáo600pracovníchmíst, které v le-
tech 2021–2022 rozšíří o dalších více
než 300 zaměstnanců.
MartinProkš
Rozvoj
nezastavíš
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...28
Powered by FlippingBook