Hollennews - page 8

V
porovnaní s predchádzajúcim
obdobím sa za posledný pol-
rok počet odpracovaných hodín
nijako zvlášť nezmenil. No aj napriek
tomu, v snahe udržať profitabilitu po-
bočky, sme zažili neľahké chvíle. Mu-
seli sme aplikovať opatrenia na strane
manažmentu pobočky. Zároveň si naši
poskytovatelia služieb vyskúšali pro-
jekt tendering. Všetko by malo sme-
rovať k zlepšeniu finančnej situácie.
Nanašichpracoviskách ječímďalej viac
konkurencie, ktorá ukazuje svoje „ kvali-
ty“ skoro za vatikánskumenu a to z dô-
vodu, aby prebrala konkurencii ( teda aj
nám ) čo najviac obchodných partnerov.
V slovenskomMobise je to kórejská fir-
ma, ktoránámodtrhlaveľkýkuszkoláča
– zabezpečuje kvalituCKD dielov (všet-
kýchdielovdodávaných zKórei).
Vďaka usilovnej práci a dobrým refe-
renciám sme vyhrali výberové konanie
v nošovickom závode Hyundai. Spolu
s konzorciom iných konkurenčných fi-
riem by sme samali podieľať na zabez-
pečení kvality tohto významného výrob-
cukórejskýcháut.Momentálneprebieha
materiálno–technické zabezpečenie na
spustenie projektu, ale jeho samotná
realizácia je stále v očakávaní. Veríme,
že aj s nástupom nových modelov, kto-
ré majú prísť koncom tohto - začiatkom
budúceho roka, sa nám zvýši počet od-
pracovaných hodín a naša každodenná
poctiváprácaa snahaonovépríležitosti
a nových obchodných partnerov nám
prinesieočakávanéovocie.
MiroslavHunčár
8
Čonás
čaká?!
HOLLENŽILINA
Foto:
MiroslavHunčár
Foto: Ľubomír Jenčo
zákaznícka
párty
Chatapod jedľovinou
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...28
Powered by FlippingBook