Hollennews - page 2

2
O
d
posledného
vydania
HOLLEN NEWS vo feb-
ruári tohto roka máme
za sebou razantné obdobie, pretože
sme stratili pracovisko v PSA a mnohí
z nás išli do nového roka so zvesený-
mi hlavami.., ale našťastie pracujeme
ďalej pri modifikácii PSA áut na plyno-
vý pohon a pre firmu GEFCO a napriek
všetkému zlému sme dosiahli počet
odpracovaných hodín ako predtým.
Opäťmôžemenosiťhlavyhore.Ďakujeme.
M
ôžeme byť spolu hrdí, že sme uspe-
li vo výberovom konaní, a že môžeme
naďalej pracovať vo Warenfiltri vo VW,
k čomu výrazne prispel po neúnavných
rokovaniach a vynikajúcich výkonoch
p. Lovás so svojím tímom. Taktiež sa
nám podarilo vyhrať výberové konanie
vo firme Continental TRUTNOV, a to aj
napriek silnému tlaku konkurencie. Ten-
toraz to bol tím p. Karasa, ktorý v mi-
nulosti položil základy tejto spoluprá-
ce, ktorú sme v tomto tendri zužitkovali
avýsledkom je, žepokračujemevofirme
Continental TRUTNOV na ďalšie 2 roky.
A to najdôležitejšie nakoniec: od začiat-
ku roka 2014 pracujeme pre firmu AUDI
vGyöri, vMaďarsku.P. Lovásovi, p.Péc-
simu a ich kolegom patrí veľké uznanie.
Aby sme mohli na maďarskom teritóriu
obstáť, založili sme dcérsku spoločnosť
HOLLEN Hungária Kft. Nový riaditeľ
p. Izsó prevzal vedenie našej dcérskej
spoločnosti od 1. septembra tohto roku.
Manažment Centrály sa úspešne snaží,
aby sa mohla nová dcéra začleniť bez
problémov do Koncernu HOLLEN, keď-
že medzi slovenskou a maďarskou pre-
vádzkou sú veľké rozdiely v obchodnej
kultúre ako aj v jazyku. Doteraz: dobre
zvládnuté.
VGOLLENRUS sme od augusta stratili
zákazníka VW KALUGA, pretože kon-
kurenčná firma ponúkla výrazne nižšie
ceny akomy. Dúfame, žebudedosť prá-
ce zo stranydodávateľov, aby smemohli
dcérsku spoločnosť udržať.
No a teraz niečo iné: žiaľ, stále sa stá-
va, že naši pracovníci sa nechajú zlákať
konkurenčnou firmou a potom klamú na-
šich riaditeľov, pretože sa nechajú ma-
nipulovať. Podporíme každého, kto si
našiel pre seba lepšie miesto, ale mali
by sme sa navzájom správať férovo.
Terazv letesastalo, ženiektorí pracovníci
rozširovali nepravdy o niektorých členoch
manažmentu. Chcel by som vás vyzvať,
keď spozorujete nejaké indikácie alebo
signály o podvodoch, prosím, informujte
manažment. Manažment urýchlene vy-
šetrí každý impulz a bude transparentne
informovať o výsledku šetrenia. V žiad-
nom prípade nešírte anonymné klebety.
To jeneslušnéa trestné.
V minulosti sa raz za čas stali nejaké
automobilové nehody (vďaka Bohu bez
zranení), ako aj chyby pri triedení. Sme
veľká firma a o to viac musíme byť ne-
ustále ostražití a nerobiť chyby. Preto vás
znova a znova prosím, aby ste pracovali
zodpovedne a precízne a predchádzali
chybovosti a upozorňovali nadriadených,
prípadne vedenienanedostatky. Zároveň
vám ďakujem za nasadenie, bez ktorého
by firma nemohla byť na takejto vysokej
úrovni. Ďakujem.
Všetci viete, že máme nového generál-
neho riaditeľa, pána Tomáša Osuského.
Mojamanželkaa jamuúplnedôverujeme.
Premňaosobne tonie je ľahké, žesaviac
a viac sťahujem z každodenného riadenia
firmy. Vždy sa budem snažiť aj naďalej
s vami udržiavať kontakt a pomáhať vám
vždy, keď to bude žiadúce. Prosím vás
úprimneo kontakt aj z vašej strany.
Ešte by som si dovolil zdieľať
s vami niekoľko myšlienok ohľa-
dom súčasnej politickej situácie.
Politický vývoj na Ukrajine sa bohužiaľ
vyvíja smerom, ktorý nám všetkým robí
ozajstné starosti.  Určite si všetci kladie-
me otázky rôzneho typu. Môžu narásť
tieto interné, lokálne nezhodymedzi ukra-
jinským centrálnym vedením a dobro-
voľníkmi, ktorí sú podporovaní Ruskom,
do väčšej vojny v takom rozsahu ako sme
to zažili pred niekoľkými rokmi v krajinách
bývalej Juhoslávie? Budú mať ekonomic-
ké sankcie dôsledky na GOLLEN RUS
a celkový automobilový priemysel –
a tým na každého jednotlivca z nás?
Odpovede na tieto otázky nám prine-
sie najbližšia budúcnosť a musíme veriť,
že krízová situácia sa dorieši diplomatic-
kým úsilím a dopady na našu spoločnosť
budú minimálne. Táto krízová situácia
nám dáva možnosť uvedomiť si, že rela-
tívny blahobyt, ktorý tu my všetci máme,
neprichádza sám od seba. Základom je
sloboda a politická spoľahlivosť a všetci
by sme mali niečo pre zachovanie týchto
základnýchprincípovurobiť.Angažujtesa.
Moja manželka a ja sa cítime byť s vami
v úzkom spojení a plne uznávame a oce-
ňujeme vašenasadenie.
Prajeme vám do ďalšieho obdobia veľa
pracovnýchaosobnýchúspechov.
Mobil:NEBEZPEČENSTVO
používaniapri šoférovaní!
Používanie mobilu v aute značne zvýšilo
nehodovosťvcestnejdoprave.Zvýsledkov
skúmania vyplynulo, že  pozornosť vodiča
bola v časenehody rozptýlená. Rozhovo-
ry, články a diskusie poukázali na to, že
vodiči nepoužívali zariadenia handsfree.
Mobily je možné používať počas šofé-
rovania VÝLUČNE len so zariadením
handsfree. Samozrejme, je zakázané
spracovávanie textov. V opačnom prí-
pade MUSÍTE zastaviť auto. Pri všet-
kých nehodách v budúcnosti budeme
skúmať, či bol použitý mobil. Nehodám
sa musí predchádzať. Neriskujte  sebe
adruhým zdravie, alebo život.
Milí pracovníci a všetci,
ktorí spolupracujete snašoufirmou!
EDITORIÁL
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...28
Powered by FlippingBook