Hollennews - page 10

10
HOLLENMLADÁBOLESLAV
Naše vedoucí pozice v celém regionuBrandýsa
nadLabem je znovuupevněna
N
a pobočce v Mladé Boleslavi
jsme v uplynulém pololetí zaži-
li mnoho nového. Tou nejmar-
kantnější novinkou je dokončení našich
kanceláří a zbývajících prostor kolem.
Za zmínku stojí zejménaúpravapřilehlé-
ho skladu, který se během léta proměnil
v třídící místnost s vlastními pracovními
stoly, vysokozdvižným vozíkem a so-
ciálním zázemím. Perličkou již bylo do-
končení zahrady a parkoviště, kde se
nám také odehrála letní grill párty pro
zákazníky. Ještě před zimou nás pak
čeká oprava střechy zmíněného skla-
du, aby nás podzimní déšť a následný
mráz nezaskočily. S fungováním skladu
jako třídící haly takpočítámepo celý rok.
Co se týče pracovních novinek, pak za
klíčové rozhodně považujeme vítěz-
ství ve výběrovém řízení v Continenta-
lu Brandýs II, které nám umožnilo pro-
dloužení naší spolupráce o další dva
roky. Naše vedoucí pozice v celém re-
gionuBrandýsa nad Labem je tak znovu
upevněna. Pyšní jsme také na pokraču-
jící účast v projektuWarenfilter ŠKODA,
který ač prozatím zůstává svými obje-
my za očekáváním, představuje do bu-
doucna velkýpotenciál. Nově jsmenavíc
u tohoto projektu získali pod svá křídla
koordinaci celého procesu v systému
SAP a samostatně zajišťujeme logis-
tiku vývozu dílů do externího skladu
a zpět do závodu ŠKODA. Kromě Mla-
dé Boleslavi a Brandýsa upevňujeme
naše pozice samozřejmě také na seve-
ru Čech v oblasti Liberce a Jablonce,
kde se nám díky naší kvalitě podařilo
převzít několik zakázek od konkurence.
Naopak velkou výzvou je pro nás i na-
dále optimalizace pracovních sil. Vzhle-
dem k velkému nárůstu práce v letních
měsících jsme často čelili problémům
s doplňováním kapacit. S příchodem
dovolených a nedostatkem poskyto-
vatelů našich služeb jsme proto mu-
seli zvládat mnoho zakázek s vypětím
všech sil. Nyní jsme však již podnikli
kroky, které nám, věřím, pomohou si-
tuaci stabilizovat a do budoucna opět
fungovat bez omezení a komplikací.
Tímto bych velice rád poděkoval všem
zaměstnancům, a také všem našim
poskytovatelům služeb za obětavost
a ochotu vykonat maximum a mnohdy
i něco více, abychom všechny naše za-
kázky úspěšně pokryli a zabezpečili.
Uvědomuji si, že to bylo mnohdy velmi
náročné a na úkor jejich volného času.
O to více jsem hrdý, že jsme to jako tým
dokázali.
Děkuji.
Martin Liška
Zapouštíme
kořeny
Párty
jak se patří
Novéprostory
centrályvMladé
Boleslavi
Foto: MartinRutkovský
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...28
Powered by FlippingBook