Hollennews - page 12

12
Stručnýpopismisie
Po dvoch úspešných ro-
koch spolupráce s Conti-
nentalom v Trutnove sme
sa začiatkom tohto roka
prískokmi približovali k ter-
mínu ukončenia platnosti
zmluvy. Bolo jasné, že boj nebude ľahký,
nakoľko prvé správy od výzvedných jed-
notiek jednoznačne poukazovali namini-
málne troch silnýchoponentovbrúsiacich
si zuby na naše teritóriá. Cieľom misie
bolo maximálne využiť znalosť domáce-
ho terénu, vysokej bojovej pripravenosti
celej roty a dobrých, ba až nadštandard-
ných vzťahov s klientom na zachovanie
a obhájenie našej pozície.
Politická situácia
Z dôvodu skvelých vzťahov
so zákazníkom a systému
implementáciedoprocesov
a štruktúr sme cítili vysokú
prevahu nad protivníkom.
Po všetkých tých turbulen-
ciách a malých vojnách, neúspechoch
aj výhrach, sme vedeli, že sme správne
naformovaní zákazníkom do podoby, akú
si zaumienil a topredstavovalo silnú stra-
tegickú výhodu. Napriek tomuto pocitu
pseudo bezpečia sme nechceli, aby nás
konkurencianachytalasostiahnutými no-
havicami.
Popisprotivníka
Do tendru sa pod-
ľa všetkých očaká-
vaní prihlásili silné
a ambiciózne mocnosti. Jedni s lepšou
stratégiou, iní s výzbrojou, ďalší schop-
ní nečakaných podpásoviek a úskokov
a dokonca aj jedna záškodnícka banda
schopná zatlačiť na tých z nás menej lo-
jálnychaprázdnymi sľubmi ichpretiahnuť
na druhú stranu barikády. Spojenecké
vojská (čiže my a zákazník) však boli
obozretnéanedovolili, aby tietonástrahy,
psychologické ťahy a smiešne pozornosti
(tabak a žuvačky) otriasli morálkou ako
veliacichdôstojníkov, takudatnýchbojov-
níkov.
Príprava
A opäť sa ukázala sila HOL-
LEN. Na príprave sa podie-
ľali všetky zložky: generálny
štáb, podporné služby, vele-
nie, až po nových regrútov.
Svoj smer a úlohy dostali
všetci.Cieľombolonepoľaviť,
ešte viac dbať na perfektnú
prácu, nevykoľajiť zo zabeh-
nutých procesov a drilu. Zároveň pripraviť
ďalšieobranné línievoblasti ponukyaslu-
žieb. Podporiť zákazníka v jeho cieľoch
a neumožniť protivníkom získať dôležité
strategické informácie. Čas sa však rých-
lo krátil amierna schizofrénia sa prejavila
aj v našich radoch. Vzali sme to však tým
najčistejším a najjednoduchším spôso-
bomanehrali sme sana zákopovú vojnu.
Výsledok
A tak prišiel útok.
V prvej vlne to na
násvybaliloviacero
agresorov. Avšak
roztrúsené pokusy
a zdemotivované
vojská, na čele s krátkozrakou stratégiou,
nás nijako vážne neohrozili. Po krátkom
doplnení munície a ošetrení ranených
došlo k druhému útoku. Ten prišiel podľa
očakávaní od silného, sebavedomého sú-
pera, avšak v neefektívnych formáciách
as jemnedeformovanýmvelením.Celkom
prekvapivoaj vpodobeprotivníka, ktorého
sme z nerozvážnosti podcenili a nakoniec
saprejavil akoveľmi dobrevycvičenýapri-
pravený. Spôsobil mnohé vrásky a straty,
vyžiadal si ďalšiemenšie boje a strategic-
ké rozhodnutia. Nakoniec však odchádzal
z bojiska síce porazený, ale so vztýčenou
hlavou.
LessonsLearned
Čo sme si z boja
odniesli?Snáďuve-
domenie si našej
sily: sily čistej hry,
otvoreného a čest-
ného boja, súčinnosti a hlavne súdržnos-
ti a lojality našej malej modrej armády.
Zároveň však aj ponaučenie, že nie sme
sami. Tieto zásady zastáva dnes viac
a viac firiem a nie sú jediné, ktoré si po
nezdaroch takéhoto charakteru uvedo-
mia, že sú to zásady ktoré sa oplatí dlho-
dobo strategicky nasledovať.
Odporúčania
dobudúcnosti
Osvedčená
stará
pravda: Dril, dril,
dril. Procesy, sys-
tém, čestnosť. Ve-
riť v tím, ktorý verí
v dôstojníka.
A rozvážne, pomaly,
ale trvalo vpred.
Uznanie
V takýchto dňoch,
situáciách a roz-
hodnutiach
sa
ukazuje, ako je
každý
dôležitý.
Poďakovanie patrí
tým pádom úplne
všetkým, od pánaHeinricha vonHollena,
až po toho posledného poskytovateľa,
ktorý rozšíril naše rady5dní pred rozhod-
nutím o výberovom konaní. Za ten pocit,
že sa na týchto ľudí môžete spoľahnúť,
keď naozaj neviete čo skôr, im patrí sr-
dečné a veľké: ĎAKUJEME.
MilošKaras
HOLLENTRutnov
Foto: www.shutterstock.com
Cieľ: Obhájiť tender sminimálnymi stratami
Report zmisie:
ContiTender
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...28
Powered by FlippingBook