Hollennews - page 6

6
J
ednou z primárnych úloh bolo stabili-
zovať personál, keďže väčšina našich
poskytovateľov, ale aj koordinátori
a technici ukončili spoluprácu s HOLLEN-
-om a nastúpili do konkurenčných spoloč-
ností.Museli smesa rozlúčiť aj sniektorými
administratívnymi pracovníkmi. Môžeme
konštatovať, že momentálne je situácia
viac-menej stabilná. Počet poskytovateľov
sapohybujeokoločísla85apočet zamest-
nancovpobočky saustálil napočte12.
Čo sa týka práce, napriek všetkým ne-
gatívnym očakávaniam sa nemôže-
me sťažovať. Za prvý polrok roku 2014
sme mesačne odpracovali v priemere
15 490 hodín. Tento objem je najmä vďa-
ka marcovému nástupu tretej zmeny
na projekte LPG v závode PSA Trnava.
Kvalita práce pri transformácii vozidiel na
plynový pohon je zatiaľ uspokojujúca, čo
značne oceňuje aj manažment spoločnos-
ti PSA. Avšak objednávky na druhý polrok
poklesli, takže od konca júna projekt ide
opäť nadve zmeny.
Aj spoločnosť GEFCO nám naďalej zabez-
pečuje prácu a stabilne požaduje od nás
nových spoľahlivých vodičov vysokozdviž-
ných vozíkov. Nie je ľahké ich nájsť – ak
onejakýchviete, dajtenám, prosím, vedieť.
Okrem iného sme rozbehli spoluprácu aj
s inými závodmi v Trnave a okolí, najmä
vďaka tomu, že značkuHOLLENpoznajú
a dôverujú jej. Preto by som chcela zdô-
razniť, aké dôležité je odvádzať kvalitnú
prácu a dodržiavať všetky dohodnuté
pravidlá, bez výnimky. Keďže dochádza
k presunom manažérov kvality medzi
závodmi, je vyššia pravdepodobnosť, že
ak sme si v jednom závode urobili dobré
meno, kvalitár si na násmôže spomenúť
aj v jeho novom pôsobisku a požiadať
nás o naše služby. A verte, že zlé meno
sa v tomto biznise šíri rýchlejšie, ako to
dobré. Ďakujem všetkým, ktorí to pocho-
pili asvojímvýbornýmvýkonomsazaslu-
hujú práve o dobrémenonašej firmy.
Viacerých poskytovateľov sa dotkla let-
ná odstávka, ktorá v PSA, a teda aj vo
Faurecii, trvala až tri týždne. V niekto-
rých závodoch však výroba pokračo-
vala bez prerušenia, takže sme služby
našich poskytovateľov mohli aj v tomto
období využiť.
Budeme sa spoločne snažiť o udržanie
všetkých doterajších projektov a prípad-
ne získavanieďalších.
DanaHavierniková
Ideme
ďalej...
HOLLENTRNAVA
Začiatok roka 2014bol pre trnavskúpobočkudosť
náročný. Nemusíme skrývať, žepo tom, akosme
ukončili poskytovanie triediacich služieb vPSA,
vnašom tímeprevládali obavyobudúcnosť
pobočkya jej personálu.
Foto: Karol Hudcovič
Foto: archívHOLLEN s.r.o.
FamilyDay
Lanovécentrum
- Športovýareál
Slávia
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...28
Powered by FlippingBook