Hollennews - page 5

5
T
akmer každý človek si slovo
bezpečnosť spája s pracov-
nými
podmienkami, 
pros-
tredím, správaním sa na pracovis-
ku, ochrannými pracovnými pros-
triedkami, ochranou zdravia a pod.
V automotive sektore je však bezpeč-
nosť spájanáaj sdielmi –sú to tzv. bez-
pečnostné diely (napr. airbag, bezpeč-
nostnýpás, stĺpik riadenia...), kdevprí-
pade odchýlok od predpísaných požia-
daviekmôže nastať ohrozenie zdravia,
života, alebo veľká materiálna škoda.
V spoločnosti Volkswagen sú
takéto diely ozna-
čené na vý-
kresovej do-
kumentácii
znakom: D,
TLD
alebo
D/TLD (konkrétny
dielnie jeoznačený
takýmto znakom).
To, či konkrétny diel
je alebo nie je bezpečnostným dielom,
zistí náš poskytovateľ v pracovnom
postupe, kde je označené príslušné
okienko s označením D/TLD : ÁNO-
-NIE.Bezpečnostnýmdielom jepotreb-
né venovať pri kontrole, opraveamani-
pulácii zvýšenúpozornosť.
Ďalšou zaujímavosťou je, že všetka
súvisiaca dokumentácia týkajúca sa
bezpečnostných dielov, musí byť archi-
vovaná15 rokovposkončení produkcie
danéhomodelu.
Ľudovít Šelc
Zákazníckapárty
Kart aréna
Edukatívne
okienko
Foto: www.shutterstock.com
Foto: Marcel Škrabák
HOLLENBRATISLAVA
Víťazný tím
Kategória ženy
Kategóriamuži
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...28
Powered by FlippingBook