Hollennews - page 7

HOLLENCup
2014
7
HOLLENTRNAVA
Foto: TeréziaBranická
N
a LPG linke prerábame 4 mode-
ly vozidiel: P208, C3P, C3 aDS3.
Z toho P208 a C3P sa vyrába
vzávodePSATrnavaamodelyC3aDS3
sadovážajú z francúzskehoPSAPoissy.
Na každej zmene pracuje 12 operátorov
(10 pracuje priamo na linke, 2 zabezpe-
čujúpredprípravu komponentov v sklade)
a 1 koordinátor. Ten zabezpečuje bez-
problémový chod linky, komunikáciume-
dzi oddelenímkvalityPSAa taktiežkomu-
nikáciu so spoločnosťou Gefco, ktorámá
na starosti parkovisko s novými vozidlami
(preberanie vozidiel určených na preráb-
kuLPG, odovzdávanievozidiel popreráb-
ke na LPG). Na našu prácu permanentne
dozerá a  potrebnú podporu poskytuje
1 zástupca spločnosti Landi Renzo, do-
dávateľ plynových komponentov.
Okrem samotnej výroby vykonávame aj
logistické služby, t. j. vykladanie kamiónu
skomponentami pomocounášhovysoko-
zdvižného vozíka.
Keďže sme plne zodpovední zamateriál
určenýna transformáciuvozidiel, ktorý je
uložený v našom sklade, ako aj za no-
vovyrobenénami prerábanévozidlá, roz-
hodli sme sa v tomto roku do zóny LPG
nainštalovať kamerový systém. Chceme
zamedziť krádeži materiálu zo skladu,
alebo poškodeniu vozidiel priamo na
linke, keďže zónu nie je možné úplne
uzavrieť včasenašej neprítomnosti. Pre-
vádzkuLPGmonitoruje5 vnútorných ka-
mier a jedna vonkajšia je namierená na
parkovisko, kdesanachádzajúautápred
aj po prerobení.
S kvalitou transformovaných vozidiel
je zatiaľ PSA, ako konečný zákazník
a predajca, spokojný. Dúfame, že naša
spolupráca s PSA a spoločnosťou Landi
Renzo na tomto projekte bude ešte dlho
pokračovať.
Peter Jamrich
... na
plynový
pohon
Víťazný tím: „Žraloci“ (LPGHOLLEN
Trnava)
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...28
Powered by FlippingBook