HN05_16 - page 21

V
októbri minulého roku
sa naša firma zapojila
do charitatívnej činnosti
zvanej Beh pre Rebeku. Išlo o pod-
poru dievčatka menom Rebeka, ktorá
má chorobu motýlích krídel.
Tí, ktorí si netrúfli na beh (teda my :D ),
podporili Rebeku finančnou čiastkou.
Chcela by som sa týmto poďakovať
vedeniu firmy a kolegom, ktorí nevá-
hali a zapojili sa. Ďakujem.
Veď pomáhať je tak ľudské.
Barbora Talárová
21
POZOR
POMOHLI SME
Rebekine
krídla
Pri nedávnom rozhovore s jedným
našim poskytovateľom som sa dozve-
del, že počas cesty z práce mal au-
tonehodu (primeraná rýchlosť, štrk na
ceste, ostrejšia zákruta). Našťastie si
to odniesli len plechy. Preto by som
chcel upozorniť a apelovať na to, že
nie je dôležitá len cesta na realizáciu
zákazky, ale aj cesta domov. Myslite
na to, že život máme len jeden a opa-
trnosti nikdy nie je dosť.
Ľubomír Jenčo
ATTENTION! ACHTUNG! UWAGA! ATENCIÓN!
берегись! VIGYÁZZ! ATTENZIONE!
Na vianoč-
nom
ve-
čierku bra-
t i slavskej
p o b o č k y
sme sa
nemi l ým
s p ô s o -
bom pre-
s v e d č i l i
o tom, že nie
každému človeku sa dá veriť.
Hneď štyria z našich poskytovateľov
počas večierku kradli. Niektorí sa
zamerali na peňažné poukážky, kto-
ré každý dostal ako darček od firmy,
ďalší sa pokúsil privlastniť si cudziu
tombolovú výhru. Takisto fľaše s al-
koholom putovali od barového pultu
priamo do niečieho auta. S týmito
štyrmi poskytovateľmi sme okamžite
ukončili spoluprácu. Preto buďte vždy
ostražití a chráňte svoje osobné veci.
Petra Krátka
Mobilný telefón nám vo veľkej miere
uľahčuje život.
Okrem zastihnuteľnosti nám ponúka prís-
tup k neobmedzenému zdroju informá-
cií a zábavy. To, ako si zadelíme pomer
medzi reálnym a virtuálnym životom v
súkromnom čase, je rozhodnutím kaž-
dého z nás. No v čase, kedy vykoná-
vame službu pre našich zákazníkov, je
situácia iná. Okrem plytvania časom na
úkor klienta je tu ešte jeden nebezpečný
aspekt. Odpútanie našej pozornosti od
situácie, v ktorej sa nachádzame, priamo
ovplyvňuje pracovný výkon aj ostražitosť
voči hroziacemu riziku.
V dôsledku vážneho úrazu spôsobené-
ho práve týmto aspektom boli u jedného
z našich klientov stanovené nasledovné
pravidlá:
Počas chôdze v exteriéri a interiéri zá-
vodu je zakázané vykonávať akúkoľvek
činnosť, ktorá odpútava pozornosť:
telefonovanie
písanie, čítanie správ alebo
dokumentov
počúvanie médií slúchadlami
Môžeme polemizovať o univerzálnosti
týchto pravidiel. Vážne dôsledky, ktoré
nedostatok pozornosti môže spôsobiť, sú
však nepopierateľné a nevratné.
Terézia Branická
Takéto milé poďakovanie sme
dostali z Detskej onkológie Košice,
kam putoval výťažok z vianočnej
tomboly žilinskej pobočky
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24
Powered by FlippingBook