HN05_16 - page 17

17
U
plynulý rok bol pre dcér-
sku spoločnosť v Kalu-
ge veľmi ťažký. Tandem
manažment zvládalo vedenie pobočky
v rámci svojich možností, ale situácia
zďaleka nebola ideálna.
Preto sme sa koncom roka rozhodli hľa-
dať lokálneho riaditeľa. Keďže sme spoz-
nali niekoľko zaujímavých a ambicióz-
nych kandidátov, rozhodovanie nebolo
jednoduché.
Rozhodli sme sa pre nášho bývalého
kolegu, ktorý v kalužskej pobočke ako
technik pôsobil v rokoch 2009 až 2011.
Následne pracoval ako manažér kvality
u dodávateľov, kde nazbieral potrebné
skúsenosti.
Momentálne prebieha školenie budúce-
ho lídra GOLLENu na centrále spoloč-
nosti v Bratislave a následne pristúpime
k dôslednému tréningu a odovzdávaniu
kompetencií priamo v Kaluge.
Verím, že táto zmena prinesie tak pot-
rebný nový vietor do plachiet, aby naša
dcérska spoločnosť v Rusku mohla vy-
plávať z nepokojných vôd a s novými si-
lami zdolávať nové ciele.
Jozef Šimko
HOLLEN RUSKO
Nový vietor
do plachiet
Foto: Shutterstock.com
VIANOČNÝ
VEČIEROK
19.12.2015, Bar Ostap
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24
Powered by FlippingBook