HN05_16 - page 20

20
HOLLEN ACADEMY
Foto: Shutterstock.com
P
rojekt HOLLEN Academy
vznikol v hlave pána Heinri-
cha von Hollena ešte počas
môjho pôsobenia na pozícii riaditeľa po-
bočky Trutnov, v lete v roku 2014. Počas
prvých pár mesiacov sme spolu s ma-
nažmentom firmy kompilovali systém ško-
lenia riadiacich pracovníkov tak, aby bolo
zaručené rovnomerné vzdelanie skrz
pozície vo firme. Zároveň sme pripravo-
vali rozsah učebných materiálov tak, aby
sme čo najširšie pokryli všetky potrebné
oblasti pre prácu riadiaceho personálu.
Finálnym produktom tohoto snaženia
bol systém vzdelávania založený na sa-
moštúdiu spolu s konzultáciami a násled-
né centrálne tréningy. Súčasťou procesu
sú aj niekoľkonásobné priebežné a finál-
ne testy všetkých oblastí spolu s testom z
cudzieho jazyka.
Po procesnom nastavení bol vytvorený
komplex samoštudijných materiálov jed-
notlivými gestormi oblastí (operatíva, IT,
Financie, QS a pod).
Prvý turnus vzdelávania bol zahájený
v januári 2015 s 21 účastníkmi naprieč
všetkými pobočkami HOLLEN s.r.o.
a HOLLEN CZ s.r.o.
Počas prvých pár týždňov sa postup-
ne účastníci kurzu redukovali z rôznych
dôvodov - najmä z dôvodu ukončenia
spolupráce alebo zmeny pozície v rámci
firmy. Na jar a v lete 2015 sme vykonali
niekoľko spoločných tréningov priamo
na pobočkách aj na centrále v Bratisla-
ve. K testom pred finálnym centrálnym
školením nakoniec prišlo 8 zostávajú-
cich účastníkov. Najväčším problémom
pri finálnych testoch sa podľa očakáva-
nia stal test z cudzieho jazyka. Prekva-
pením bolo, že test z HOLLEN štandar-
dov dopadol veľmi pozitívne napriek fak-
tu, že test bol naozaj náročný a zahŕňal
mnohé oblasti administratívneho a ope-
ratívneho charakteru.
Finálne školenie počas októbra 2015 sme
využili najmä na opätovné pripomenutie
problémových oblastí (z testu), noviniek
v rámci spoločnosti a na školenieHSWPA.
Dovoľte mi aj týmto spôsobom pogratulo-
vať všetkým úspešným účastníkom pilot-
ného kurzu HOLLEN Academy menovite:
Martin Krajčír
- sub-koordinátor -
SV
Štefan Hassa
- pomocný technik -
SV
Stanislav Martvoň
- sub-koordinátor -
SV
Stanislav Pisko
- sub-koordinátor -
SV
Jakub Pecler
- sub-koordinátor -
SV
Tomáš Suchánek
- koordinátor -
CT
Richard Kulda
- koordinátor -
CT
Spätná väzba od účastníkov kurzu bola
veľmi pozitívna a ich kladné hodnotenie
sa opieralo najmä o príležitosť zdieľať
informácie medzi pobočkami a sústrediť
sa na štúdium oblastí, ktoré sa v priamej
operatíve javia ako menej dôležité.
Verím, že pilotný kurz HOLLEN Acade-
my priniesol predstavu o možnom ďal-
šom pokračovaní a ukázal svoj potenciál
ako systém vzdelávania v rámci našej
spoločnosti. Samozrejme sme odhalili
aj nedostatky, no aj tieto informácie sú
cenné pre ďalšie nastavenie a pokračo-
vanie vzdelávania operatívneho riadia-
ceho personálu HOLLEN.
Miloš Karas
HOLLEN training center,
HOLLEN Academy
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24
Powered by FlippingBook