HN05_16 - page 14

14
J
ak bylo patrné z poslední-
ho článku, léto bylo v Trut-
nově opravdu velmi hektic-
ké. S příchodem podzimu se situace
pozvolna zklidnila. Na naší pobočce
se postupně objevilo několik nových
tváří. Přece jen po náročném létě a
díky stále se zvyšujícímu objemu prá-
ce bylo potřeba posílit naše řady.
Díky nově přijatému zkušenému QS pra-
covníkovi se nám podařilo dohnat resty
z letních měsíců. Inventury, akční plány,
školící materiály, revize - to vše se doč-
kalo aktualizace či nového nastavení.
Tým techniků a koordinátorů si efektiv-
ně přerozdělil úkoly a zodpovědnosti za
jednotlivá pracoviště tak, abychom ma-
ximálně dokázali vyjít vstříc zvyšujícím
se nárokům zákazníků. Naše vybavení
a zkušenosti nám umožnili stát se na-
tolik klíčovým partnerem Continentalu
Trutnov, že jsme byli vyzváni, abychom
pokračovali ve spolupráci a výběrové
řízení na nového dodavatele třídících
prací bylo odloženo. Firma HOLLEN
zde tak zůstává díky kontraktované ex-
kluzivitě i nadále jedinou třídící firmou.
Zima
Díky stabilnímu týmu v Trutnově jsme se
mohli začít intenzivně věnovat budování
pracoviště v závodu Škoda Auto Kvasiny.
Postupně jsme se z jednoho technika a
jednoho rezidenta rozrostli o tři další koor-
dinátory a v konkurenci mnoha třídících fi-
rem jsme si vybudovali dominantní pozici.
Po vzoru koncernu VW se i Škoda roz-
hodla spustit projekt Warenfilter. Nejprve
v Mladé Boleslavi a později i v Kvasinách.
Zde se nám, i díky naší již zmiňované
silné pozici, podařilo vyhrát výběrové
řízení nejen na jednu ze tří třídících fi-
rem, ale vyhráli jsme i koordinaci celého
projektu, z Bratislavy nám známou jako
Warenfilter management.
V návaznosti na to bylo nutné začít velmi
intenzivně investovat. Počet technického
personálu se navyšuje doslova každým
týdnem. Naše dosavadní kancelář byla
příliš malá a nebyla by zdaleka schopna
pojmout množství stále přibývajících no-
vých kolegů. Proto byla nahrazena mno-
honásobně většími kancelářskými pros-
tory. Ve stejném domě jsme zároveň pro-
najali velký služební byt, kde jsme schopni
pohodlně ubytovat až deset poskytovatelů
najednou. Tím jsme výrazně snížili ná-
klady na ubytovny pro poskytovatele a
zároveň jsme získali možnost operativně
sem v případě potřeby přesunout posky-
tovatele ze vzdálenějších pracovišť a kdy-
koli tak podpořit naše místní pracovníky.
Postupně se ukazuje, že samotný pro-
ces řízení Warenfilteru je mimořádně
zodpovědný a komplikovaný úkol. Doš-
lo k vytvoření nové pozice projektového
manažera, který se již dva měsíce plně
věnuje přípravě vybavení třídící plochy,
kanceláří, smluv, dokumentace, zaško-
lování budoucích řídících pracovníků a
nastavení celého procesu. Momentálně
máme tři týmy pro dispečing, koordinaci
třídících firem a třídění samotné, všechny
fungující v režimu 24/7. V době vzniku to-
hoto článku nás od rozběhnutí tohoto, pro
nás ekonomicky a prestižně velmi lákavé-
ho projektu, dělí téměř hodiny.
Souběžně se nám podařilo pokračovat
v mezikontinentální propagaci naší firmy,
když jsme po zakázkách v Asii a Africe
dobyli Spojené státy americké a získali tří-
měsíční zakázku v závodu Ford v Kansas
City ve státě Missouri. Zbývá nám tak ještě
Austrálie a Jižní Amerika, což by neměl být
do konce roku problém. Trochu kompliko-
vanější se sháněním zákazníků se podle
našich předběžných marketingových průz-
kumů jeví Antarktida, ale jak se říká „sláb
jest jenom ten, kdo ztratil v sebe víru a
malý jest jen ten, kdo nevelký má cíl.“
Jan Nejedlý
HOLLEN TRutnov
Foto: Shutterstock.com
Od léta
do podzimu
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,...24
Powered by FlippingBook