Hollennews - page 4

4
V
prvých deviatich mesiacoch roku
2013 sa bratislavský HOLLEN po-
dieľal 23,5 % na celkovom výkone
firmy, berúc do úvahy aj našich kolegov
z Čiech a Ruska. Členská základňa po-
skytovateľov sa stabilizovala okolo čísla
sto. Čo sa fluktuácie týka, 44 poskytovate-
ľov ukončilo spoluprácu na vlastnú, alebo
našu žiadosť. Viacero z nich nevyhovelo
hneď pri prvých poskytnutých službách,
respektíve nedokázali sa prispôsobiť pod-
mienkam. Naopak, novú spoluprácu sme
začali so
40 poskytovateľmi.
Stále sme ako na hojdačke – jeden me-
siac je zákaziek viac, iný menej. V lete
mal náš hlavný zákazník odstávku 3 týžd-
ne, čo sa odrazilo na nižšom počte hodín.
Napriek tomu som bol prekvapený, že pre
mnoho poskytovateľov neboli tri týždne
„voľna“ dostačujúce a približne 20 % z nich
si predĺžilo odstávku o týždeň, asi 10 %
o dva a niektorí jednotlivci až o tri týždne.
Musíme si spoločne uvedomiť, že pokiaľ
takéto množstvo z vás nie je k dispozícii,
sme nútení nájsť si náhradu, aby sme
neohrozili priebeh jednotlivých zákaziek.
Vďaka patrí obzvlášť tým, ktorí boli ochotní
zobrať zákazku aj počas pôvodne nahlá-
senej odstávky a dochádzali k zákazníko-
vi do Holíča. Tu sa rozvinula spolupráca
pri výstupnej kontrole projektov pre Mer-
cedes a Porsche. Tieto činnosti sa z času
na čas prelínajú s rôznymi nárazovými
zákazkami. Pri narastajúcom dopyte sme
sa logicky snažili osloviť poskytovateľov
z okolia, pre ktorých je vzdialenosť závodu
optimálna a nepredstavuje pre nich logis-
tický problém. Naším cieľom je vybudovať
kvalitný a najmä flexibilný tím.
Nárast sme zaznamenali aj na bližšom
Záhorí v priemyselných parkoch pri Lozor-
ne. Na jednej strane je to spôsobené tým,
že VW „vysťahovalo“ časť svojich skladov
do externej haly v Lozorne a viacero zá-
kaziek, ktoré začínajú vo VW, následne
pokračujú práve tu. Na druhej strane sme
získali a prebrali zákazku od našej kon-
kurencie na výstupnú kontrolu sedačiek.
Nábeh a školenie boli náročné. Vysoké
tempo dokázali splniť len tí najšikovnejší.
S novinkou sme sa stretli na našej ex-
ternej ploche, kde sme prvýkrát získali
objemnejšiu zákazku pre klienta mimo
automobilového priemyslu, a síce z nábyt-
kárskej oblasti. V rámci tohto regiónu sme
zákazníkovi zabezpečili poskytovateľov
s anglickými jazykovými znalosťami na
koordináciu toku dielov medzi logistikou
a výrobou, ako aj podporu pre montáž
a logistické činnosti.
Niekoľko zmien zaznamenal aj samotný
Warenfilter. S cieľom získať súkromie bola
kancelária pre administratívnych pracov-
níkov jednotlivých firiem rozdelená prieč-
kami. Príprava na logistický audit prispela
k zavedeniu a dodržiavaniu prísnejších
štandardov, ktoré je potrebné udržať dlho-
dobo, a to je jedna z úloh pre nás všet-
kých. Medzi náročnejšie zákazky celkom
isto patrí kontrola a oprava káblových
zväzkov, na ktorú sa poskytovatelia školili
až na Ukrajine. Vďaka tým, ktorí sa ne-
zľakli a prijali výzvu naučiť sa niečo nov
é.
Interný časopis Volkswagenu Slovakia
a.s. SVET v septembri informoval o spus-
tení výroby v novej lisovni koncom roka
2013. Lisovňa bude ako prvá na Sloven-
sku lisovať hliníkové plechy. Druhým veľ-
kým projektom je nová karosáreň, ktorá
bude najväčšou investíciou v histórii firmy.
Zároveň ide aktuálne o jeden z najväčších
stavebných projektov karosárne v auto-
mobilovom priemysle na svete.
Matej Lovás
zákaznícka
párty
Oldtimer dielňa
Jasno, polooblačno,
miestami prehánky
Foto: Marcel Škrabák
Foto: Marcel Škrabák
Takto pomáhame
výrobe nábytku
HOLLEN BRATISLAVA
Naším cieľom
je vybudovať
kvalitn a najmä
flexibiln tím.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...28
Powered by FlippingBook