Hollennews - page 28

2
POZOR! ATTENTION! ACHTUNG! UWAGA! ATENCIÓN! берегись! VIGYÁZZ! ATTENZIONE!
HOLLEN NEWS:
Vydavateľ HOLLEN s.r.o., Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, tel.: 02/645 38 664, Fax: 02/645 38 648, e-mail:
Zodpovedné redaktorky:
Kristína Súkeníková, Svatava Piatková
Grafický dizajn:
Lucia Kolláriková
Poďakovanie za príspevky a fotografie do tohto čísla:
Heinrich von Hollen, Margita Hollenová, Ján Šimčisko, Matej Lovás, Rastislav Buchel, Marcel Škrabák, Dana
Havierniková, Terézia Branická, Matej Jakub, Peter Mižák, Ján Matejčík, Martin Prokš, Peter Moják, Ľubomír Jurica, Michal Fabián, Karel Douba, Václav Novák, Miloš
Karas, Jozef Šimko, Sergey Grabov, Juraj Vrbik, Branislav Krampl, Martin Liška, Augustín Adamkovič, Hana Pražáková, Peter Mižák, Peter Adamovič, Martin Hrdlička,
Jaroslav Mravec, Rudolf Jakubec, Martina Mózová, Ľubomír Jenčo, Ľudovít Šelc, Tomáš Kroh, Nikol Cengrová
Počas námatkovej kontroly NOK dielov,
ktoré boli vyradené pracovníkmi T. B, M.
N a J. V., technik zistil, že ide o OK diely,
ktoré boli vytriedené v rozpore s pracov-
ným postupom. Diely mali byť následne
expedované zákazníkovi na analýzu, na
základe ktorej mali byť vykonané ná-
pravné opatrenia.
Ľubomír Jenčo
Niekedy aj maličkosti rozhodujú o kvalitne
zrealizovanej zákazky. V prvom prípade po-
skytovatelia J. V. a Ľ. S. označovali skontro-
lované diely zeleným markerom na čiarový
kód, čím znemožnili prečítanie dielu čítacím
zariadením. V druhom prípade zase posky-
tovatelia G. Š. a L. S. nedodržaním baliace-
ho postupu (otočenie dielov o 180 stupňov)
spôsobili poškodenie kontrolovaných dielov.
V oboch prípadoch sa nejednalo o nová-
čikov, ale o skúsených poskytovateľov.
Náprava uvedených chýb nás stála ne-
málo úsilia (kontrola celého skladu, opra-
va dielov vo VW). Všetci si musíme uve-
domiť, že dodržanie pracovného postupu
vo všetkých jeho bodoch, je jednoznačne
hlavným predpokladom úspešne zrealizo-
vanej zákazky.
POCHVALA
Poskytovatelia pobočky Bratislava Miro-
slav Petráš, Vladimír Džuňa, a Miroslav
Morihlatko preukázali ochotu pomôcť vo
Faurecii Hlohovec pri obzvlášť náročnej
zákazke vstupnej kontroly palubných
dosiek VW up!, čím výrazne pomohli pri
zabezpečení zákazky. Všetci spomínaní
pri realizácii odviedli veľmi dobrý výkon,
preukázali vysoké pracovné nasadenie
a ochotu. Aj touto cestou by sme sa im
chceli poďakovať za úspešnú reprezen-
táciu firmy.
Ľudovít Šelc
Nepříliš příjemnou vzpomínkou je pro nás
incident, kdy se zjistilo, že jeden z našich
poskytovatelů služeb silně pochybil. V jed-
nom ze závodů se začalo ztrácet zařízení.
Po důkladné kontrole videozáznamů z ka-
merového systému se zjistilo, že součástky
si odnáší jeden z našich ,,Holleňáků“. Prob-
lém jsme na štěstí vyřešili v klidné atmosfé-
ře. Nicméně s daným poskytovatelem slu-
žeb jsme ihned ukončili spolupráci.
Na druhou stranu mince smekám klobo-
uk před všemi, kteří nezapomněli, že fir-
ma Hollen je něco jako velká rodina a v
náročných letních měsících, v období od
června do září tohoto roku ukázali víc než
jen standardní výkony a služby. V Trutnově
množství zakázek den ode dne rostlo. Mu-
sím však říci, že jsme tuto hektickou dobu
zvládali na výbornou, vždy s úsměvem a
ledovým klidem. Je mi velkou radostí spo-
lupracovat s takovým kolektivem.
Tomáš Kroh
SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NARODILI SA
09.06.2013
– Eliška Tomašovičová,
BA
13.07.2013
– Lukášek Helcelet,
CZ
13.07.2013
– Kubíček Helcelet,
CZ
20.08.2013
– Adelka Jankovičová,
OLD
04.09.2013
– Hanka Dvorská,
BA
03.10.2013
– Timea Hrdličková,
BA
OSLÁVILI JUBILEÁ
Ďuračka Milan,
03.08.1973,
40,
ZEN
Lovásová Barbora,
02.06.1983,
30,
ZEN
Matalová Jana,
30.12.1983,
30,
ZEN
Antalcová Vlasta,
05.07.1963,
50,
BA
Pavlovová Darina,
30.08.1973,
40,
BA
Lovás Matej,
24.08.1983,
30,
BA
Jankovič Tomáš,
26.08.1983,
30,
BA
Bialoň Pius,
30.06.1993,
20,
BA
Gerinec Marek,
07.08.1963,
50,
TT
Tučnovič Stanislav,
02.09.1973,
40,
TT
Havierniková Dana,
13.09.1973,
40,
TT
Jamrich Peter,
08.12.1973,
40,
TT
Mrnková Martina,
24.12.1973,
40,
TT
Jahvodka Miroslav,
14.12.1993,
20,
TT
Németh Matej,
27.12.1993
, 20,
TT
Dvorský Ján,
21.09.1973,
40,
OLD
Danišová Eva,
14.08.1963,
50,
CS
Schmidt Róbert,
05.06.1983,
30,
CS
Mišánková Diana,
23.08.1983,
30,
CS
Kulasová Klára,
13.09.1983,
30,
CS
Polok Michal,
14.09.1983,
30,
CS
Husarová Eva,
06.11.1963,
50,
CS
Matejčík Ján,
28.07.1983,
30,
CH
Prokš Martin,
30.12.1983,
30,
CH
Sukup Jozef,
29.08.1953,
60,
CT
Vaňková Eva,
25.09.1973,
40,
CT
Janda Jiří,
27.07.1993,
20,
CT
Dušek David,
06.08.1993,
20,
CT
VSTÚPILI
DO STAVU MANŽELSKÉHO
21.09.2013
Miroslav Petráš a Denisa Váchová,
BA
05.10.2013
Martina Mihályová a Miloš Velšic,
BA
Lukášek a Kubíček
Helcetovi
Martina Mihályová
a Miloš Velšic
Hanka Dvorská
Miroslav
Petráš
a Denisa
Váchová
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 28
Powered by FlippingBook