Hollennews - page 6

6
S
ilný konkurenčný boj a tlak na
ceny dodávateľov služieb v auto-
mobilovom priemysle sa tak na-
plno prejavili. Ostáva nám len sa prispô-
sobiť novej situácii a pokúsiť sa udržať si
pozíciu aspoň na tých projektoch, ktoré
zatiaľ ešte máme.
Aj napriek tomu, že už v závode PSA
Trnava nepôsobíme tak, ako sme boli
zvyknutí, chcela by som zosumarizovať
činnosť našej pobočky za posledného
pol roka.
Po našom najväčšom zákazníkovi PSA
sme na pôde PSA odviedli značný objem
prác najmä pre spoločnosť Gefco, kde
rástli požiadavky na kvalitných a spoľah-
livých vodičov vysokozdvižných vozíkov
a naďalej pokračovala spolupráca pri
vyvážaní vyrobených áut na parkovisko,
resp. na železničné vagóny. V budúc-
nosti má táto spolupráca pokračovať,
dúfajme, že dlhodobo a k spokojnosti
oboch strán.
V horných priečkach rebríčka najčastej-
šie spomínaných zákazníkov našej firmy
za ostatné obdobie sa určite nachádza
talianska spoločnosť Landi Renzo, pre
ktorú sme rozbiehali projekt transfor-
mácie vyrobených áut značky Peugeot
a Citroen na plynový pohon. Od 21. júna
túto činnosť vykonávame v jednej zme-
ne, od konca októbra prebieha prerába-
nie vozidiel na plyn už v zmenách dvoch
a od marca 2014 začíname aj s treťou
zmenou. Vozidlá s plynovým pohonom
sú určené pre taliansky trh. Od jeho ob-
jednávok závisí aj tunajšia produkcia. Aj
keď začiatky tejto výroby neboli jednodu-
ché, niektoré modely transformovaných
áut už úspešne prešli náročným auditom
kvality PSA, čo znamená, že na linke
sa odvádza kvalitná práca. Verím, že to
takto bude pokračovať aj naďalej.
Ďalšia zmena v našej pobočke nastala
v personálnej oblasti. Náš hlavný technik
Gabriel Pécsi odišiel do bratislavskej po-
bočky HOLLEN-u. Od konca septembra
má za úlohu zaoberať sa možnosťami pô-
sobenia našej firmy v závode Audi Györ
v Maďarsku. Bude stavať na základoch,
ktoré už v predchádzajúcom období po-
ložila bratislavská pobočka pod vedením
jej riaditeľa Mateja Lovása. Z dôvodu ra-
dikálnych zmien v Trnave však Gabriel
momentálne vypomáha opäť v našej po-
bočke. Aby tých zmien nebolo málo, ve-
denie firmy oslovilo Terku Branickú, našu
internú audítorku kvality, aby časť svojej
pracovnej činnosti vykonávala na pozícii
centrálneho audítora kvality spoločnos-
ti HOLLEN. Želáme jej aby sa jej darilo
na jednom z polí našej centrály.
Na externých pracoviskách sme sa tiež
nenudili. Náš dlhodobý zákazník, zá-
vod Fremach Trnava, sa rozhodol riešiť
nekvalitu dielov pomocou svojich inter-
ných zamestnancov, alebo personálom
z agentúr, čo predstavuje lacnejšiu ver-
ziu pracovnej sily. Po takmer 5 rokoch
nášho pôsobenia vo Fremachu sme,
žiaľ, tento závod opustili. Veríme však,
že to bude len na krátky čas.
Časť našich poskytovateľov sa, naopak,
presunula do závodu Jasplastik Galanta,
kde sme sa podieľali na kontrole plasto-
vých dielov pre nemeckého zákazníka.
Vyskúšali sme si aj triedenie káblov v zá-
vode Elastomer Beluša. Tam sme mali
veľmi pozitívnu skúsenosť a odozvu. Náš
tím len potvrdil dobré meno spoločnos-
ti, o čom svedčí aj fakt, že oproti pláno-
vaným 3 mesiacom sa naše pôsobenie
predĺžilo na celých 5 mesiacov.
Veľký objem práce sme vykonali pre spo-
ločnosť ALRO Trnava a jeho dodávateľa
HTP Vráble, kde sme okrem tímu posky-
tovateľov a koordinátora zabezpečili aj re-
zidenta na sledovanie procesu lakovania.
V tomto období je našou hlavnou úlohou
nesklamať zákazníkov, ktorí si nás najali
na dlhšie obdobie, ako je GEFCO a Landi
Renzo, ale hľadať aj ďalšie možnosti posky-
tovania našich služieb v regióne Trnava.
Dana Havierniková
Rušno
v Trnave
HOLLEN TRNAVA
Foto: archív HOLLEN s.r.o.
V tomto období
je našou
hlavnou úlohou
nesklamať
zákazníkov
a hľadať ďalšie
možnosti
poskytovania
našich služieb
v regióne
Trnava.
Trnavskú pobočku v poslednom období najviac
poznačilo rozhodnutie oddelenia nákupu spoločnosti
PSA Peugeot Citroen o tom, že spoločnosť HOLLEN
s.r.o. už nebude od 1. 1. 2014 poskytovateľom služieb
pre oddelenie kvality v závode PSA Trnava.
Naše pôsobenie v oblasti triedenia, kontroly a úpravy
dodávaných dielov sa, žiaľ, v tomto závode po zhruba
8 rokoch ukončilo.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...28
Powered by FlippingBook