Hollennews - page 2

2
N
a začiatok, nepríjemná správa:
Ako už všetci viete, naša zmlu-
va so spoločnosťou PSA nebola
predĺžená. Žiaľ, takéto veci sa zavše stá-
vajú, život je jednoducho taký, že dobré
veci majú niekde svoj začiatok, a potom
zas svoj koniec. Poľutovaniahodnou sku-
točnosťou však je, že časť našich riadia-
cich pracovníkov prešla ku konkurencii
a priniesla im „na striebornej tácke“ naše
know-how, naše odborné znalosti, hoci
sme im dali férovú ponuku, aby zostali
u nás. Žiaľ, v živote sa dejú aj takéto
veci. V každom prípade ďakujem všet-
kým, ktorí od nás odišli ku konkuren-
cii, za toľké roky práce pre našu firmu.
Verím, že osobné kontakty s odchá-
dzajúcimi si napriek tomu, čo sa sta-
lo, zachováme. Dôležite však je, vy-
sloviť poďakovanie D. Haviernikovej
a T. Branickej, ktoré viedli nadmieru
ťažké rokovania s našimi bývalými ko-
legami. Robili to skutočne veľmi dobre.
Jedno však musí byť absolútne jasné:
Zavšetkonesiemzodpovednosťjedineja.
Na druhej strane je pozitívnou správa,
žeHOLLENbuderealizovaťúpravuvozidiel
PSA na plynový pohon, a to v trojzmennej
prevádzke – nezávisle od vyššie uvede-
ných udalostí. Teda, pokračujeme ďalej.
Pravdepodobne ste zaregistrovali,
že ekonomická situácia našej firmy už
nie je taká dobrá, aká bola v minulých
rokoch. Dôvodom je tlak, ktorým sa
naši zákazníci snažia stláčať ceny. Ako
aj vy viete, autá, ktoré sú vyrábané
v príliš veľkom množstve, sa dajú často
predať len vtedy, ak je cena čo najnižšia.
V dôsledku toho vzniká tlak na celý re-
ťazec subdodávateľov. Pretože my sme
v tomto reťazci úplne na konci, ako fir-
ma vykonávajúca sortovacie práce, tu
je snaha šetriť čo najviac. Ďalším nega-
tívnym faktorom je, že naša konkuren-
cia vypláca minimálne mzdy. Vidíte to
na spolupracovníkoch od konkurencie,
ktorí pracujú vedľa vás za 300
na me-
siac a ktorých po troch mesiacoch pre-
pustia. A že nepracujú tak kvalifikovane
ako vy, to nezaujíma, zdá sa, nikoho.
Ale práve to je to, čo nás odlišuje od iných
firiem, vykonávajúcich sortovacie práce.
Vedenie firmy HOLLEN sa snaží hľadať
riešenia, ako odolávať tlaku na ceny,
ktorý som spomenul. Sadzieb a platov
sa podľa možnosti dotýkať nechceme.
Vy ste vaším zodpovedným výkonom
prispeli k výsledku a musíte byť za to
aj príslušne odmenení. Ale čakajú nás
opatrenia, v opačnom prípade by sme
firmu nemohli viesť tak, ako doteraz.
Ďalším opatrením bude zvyšovanie
efektivity bez chýb, s vyššou kvalitou,
aby sme sa pozitívne odlíšili od iných,
zlepšovali naše procesy a prepraco-
vali získavanie nových zákazníkov.
Je mi úplne jasné, že okrem práce pre
firmu, sú pre vás dôležite aj iné veci.
Rodina, dom, váš voľný čas. Napriek
tomu ma v tomto roku sklamali dve veci:
Slabá účasť na Letnom tábore pre deti
a na Family days, ktoré sme organizovali
toto leto. Pri obidvoch akciách je otázne,
či ich aj naďalej budeme organizovať.
Spolupráca medzi riadiacimi pra-
covníkmi a poskytovateľmi musí byť
úzka a v rámci vzájomnej dôvery,
bez arogancie a povýšenosti z kto-
rejkoľvek strany, s pochopením ľud-
ských potrieb, aj slabých stránok.
Niekoľko slov k  “HOLLEN B2B (HB2B)”.
Medzičasom už každý vie, čo HB2B
znamená a pomaly si na to všetci
zvykáme. Problémy, ktoré bolo treba
na začiatku vychytať, sú vyriešené a ve-
rím, že časom všetci pocítime uľahčenie
pri vzájomnej komunikácii. HB2B má
všetkým živnostníkom uľahčiť vykonávať
určité práce pre firmu HOLLEN, vo vlast-
nej zodpovednosti. Len prostredníctvom
systému HB2B sme schopní zosúladiť
našu ponuku s vašim dopytom. Musí byť
však jasné aj to, že ak súhlasíte s prija-
tím zákazky, pri realizácií musíte dodr-
žiavať pravidlá stanovené naším zákaz-
níkom a firmou HOLLEN. Nikto vás ne-
núti, aby ste s nami spolupracovali, ale
ak tak robíte, musíte akceptovať naše
pravidlá. Uvedomte si, prosím, aj to, že
za služby, ktoré poskytujete, ste plne
zodpovední. Táto zodpovednosť zahŕňa
aj zodpovednosť za chyby, ktoré spravíte.
Vianoce sú už zase za nami. Dúfam, že
ste s vašou rodinou alebo so známymi
využili voľno a oddýchli ste si. S mno-
hými z vás som sa stretol na večier-
koch a oceňujem váš pozitívny postoj.
Vianočné večierky chceme v každom
prípade zachovať. Veľmi dúfam, že sa
všetci opäť stretneme zdraví a svieži.
Najdôležitejšie je, aby ste boli zdraví
vy a vaše rodiny. My sa vždy budeme
snažiť postarať sa o vaše záležitosti
a podľa našich možností vám pomáhať.
Vedenie našej firmy a ja osobne dúfa-
me, že sa hospodárska situácia opäť
zlepší a my budeme vďaka našej kva-
litnej práci dosahovať ďalšie úspechy.
Ďakujem každému z vás – nech ste
v akejkoľvek pozícii alebo v akejkoľ-
vek funkcii – za to, čo ste vykona-
li. Všetci by sme na to mali byť hrdí.
VOĽBYPREZIDENTA:opäťjetučas,keď
sa na jar bude v priamych voľbách vo-
liť nový slovenský prezident. Vy všetci
ste štátnymi príslušníkmi svojej krajiny
a nesiete preto zodpovednosť za jej
politickú kultúru. Len reptať a nič ne-
robiť, to sa nedá. Podľa mojej mienky
je veľmi potrebné voliť. A predtým,
ako pôjdete k voľbám si zvážte, kto
je vhodnou osobou na tento vysoký
post. Prezident je dôležitý, pretože jed-
nak zastupuje vašu vlasť smerom na-
vonok, jednak sa musí v rámci krajiny
starať o to, aby zákony boli dodržiava-
né v prospech všetkých občanov, ne-
hľadiac na záujmy jednotlivých politic-
kých strán. Aby tak mohol konať, musí
byť nezávislý a nemal by byť členom
jednej vládnucej strany. Ale to už bude
vaše rozhodnutie. Dôležité je: ísť voliť.
Milí pracovníci a aj všetci vy, ktorí ste s nami
v poslednom čase spolupracovali!
EDITORIÁL
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...28
Powered by FlippingBook