Hollennews - page 10

Z
ačiatkom augusta 2013 bola firma
HOLLEN CZ pozvaná do výbero-
vého konania na zabezpečenie QW
a triedenia v spoločnosti TENNECO Hod-
kovice nad Mohelkou. Výberové konanie
sa pre nás skončilo „neúspešne“, pretože
sme nevedeli konkurovať cenou za naše
služby a zákazku tak získala konkurenč-
ná firma. Naša ponuka však zostala pre
Tenneco aj naďalej v platnosti a v období,
keď vybraná sortovacia spoločnosť neve-
dela zabezpečiť personál, a tak poskyt-
núť komplexné služby, dostali sme šancu
pri kontrole dielov v logistickom centre
pri Škode Mladá Boleslav. Po necelých 7
dňoch vzájomnej spolupráce sme dostali
od manažmentu firmy ponuku na rozšíre-
nie našich služieb aj priamo v ich závode
v Hodkoviciach, kde zabezpečujeme qua-
lity wall pri kontrole výfukových systémov.
Samotná kontrola predstavuje pre všet-
kých vysoké fyzické a psychické zaťa-
ženie. Preto by som rád vyslovil obdiv
a uznanie tým, ktorí dokázali tento ná-
por ustáť. Svojím skvelým výkonom po-
máhajú zabezpečiť realizáciu tejto zá-
kazky a potvrdzujú tak kvalitu našich
služieb v automobilovom priemysle.
Tenneco Automotive je belgická nadnárod-
ná spoločnosť, ktorá je popredným sveto-
vým výrobcom a predajcom katalyzátorov,
výfukových systémov a tlmičov osobných
automobilov. Zároveň je svetovou jednot-
kou v oblasti emisií s 89 výrobnými závod-
mi a 14 technickými centrami umiestnený-
mi v 24 krajinách na šiestich kontinentoch.
Ľubomír Jurica
P
o dvouměsíčním zaškolení k nám
nastoupil nový ředitel Martin
Liška, který převzal dceru HOL-
LEN CZ po Lubovi Ochotnickém. Ten
se vrátil zpět na centrálu do Bratislavy.
Druhou velkou událostí bylo stěhování
pobočky v Mladé Boleslavi do nových
prostor. Toto stěhování proběhlo úspěš-
ně a my jsme již od 01. 09. 2013 v no-
vém. Prostory nové budovy jsou větší,
nacházejí se pouhých 500 metrů od
vjezdové brány č. 8 do závodu ŠKODA
Mladá Boleslav a umožňují parkování
až pro 10 vozidel. Neméně podstatnou
výhodou je možnost využívání skla-
du, který se nachází na pozemku, do
budoucna plánovaného i pro třídění.
Co se týče nově „vzniklých pracovišť, po-
dařilo se nám uzavřít důležité partnerství
s firmou Tenneco v Hodkovicích u Jab-
lonce nad Nisou, kde provádíme kontro-
lu výfuků a rovněž také s firmou Tower,
nacházející se v blízkosti Mladé Bo-
leslavi. Program Warenfilter, jehož jsme
součástí, pokračuje i nadále, nicméně
očekávání většího počtu hodin se nám
(i naší konkurenci) stále nedaří naplnit.
Doufejme, že ŠKODA AUTO bude v bu-
doucnu Warenfilter v MB využívat více.
Naše stabilní pracoviště TRW, Con-
tinental Brandýs i Magna Liberec po-
kračují i nadále, radost máme také
z výrazného navýšení počtu hodin do-
sažených ve ŠKODA Kvasiny a samo-
zřejmě v naší nové pobočce Continen-
tal Trutnov pod vedením Miloše Karase.
Jistou tíživou situací pro nás byla absen-
ce stálého nástupce na pozici QS, který
by zajistil pravidelnou kontrolu našich
pracovišť, důkladné proškolení pracovní-
ků a dodržování HOLLEN standardů. Od
01. 11. 2013 již nastupuje nový QS pan
Dvořáček a plně věříme, že posune náš
servis vůči klientům opět o kus dopředu.
Váš tým HOLLEN CZ
10
Nová hlava
v novém domě
Keď kvalita
víťazí
HOLLEN ČECHY
Foto: Michal Fabián
Na pobočce HOLLEN CZ
v Mladé Boleslavi
se nám od posledního vydáni HOLLENNEWS událo
mnoho nového.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...28
Powered by FlippingBook