HOLLEN CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro HOLLEN CZ s.r.o. v České republice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HOLLEN CZ s.r.o.

v České republice

platné od 1. 1. 2019

Článek I

Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”) upravují právní vztahy mezi společností HOLLEN CZ s. r. o., se sídlem Mladá Boleslav, Jiráskova 528/51, PSČ 293 01 Česká republika, IČ: 28978013, DIČ: CZ 28978013, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157357, zastoupená: Ing. Martinem Liškou, jednatelem společnosti (dále jen „zhotovitel”) a právní osobou, která si objednává její služby definované v článku III těchto VOP (dále jen „objednatel”), s výjimkou případů, kdy objednatel a zhotovitel uzavřou rámcovou smlouvu o poskytování služeb, ve které použití těchto VOP výslovně vyloučí.

Článek II

Definice pojmů

2.1 Objednatel - společnost, která si objednala služby a plnění podle těchto VOP.

2.2 Zhotovitel - společnost, která poskytuje služby podle těchto VOP

2.3 Odběratel - právnická osoba, které jsou určeny komponenty a díly, kterých se týká poskytování služeb podle těchto VOP; odběratel a objednatel mohou být identické právní entity

2.4 Dodavatel - právnická osoba, která pro objednatele dodává komponenty a díly, které jsou předmětem poskytování služeb podle těchto VOP.

2.5 Komponent - součástka, věc, polotovar, materiál nebo jakákoliv jejich kombinace, které se týkají služby poskytované podle těchto VOP.

2.6 Objednávka - dokument, kterým si objednatel objednává konkrétní zakázku a který je takto vytvořený, doručen a podepsán v souladu s těmito VOP.

2.7 Dílčí smlouva - dohoda smluvních stran uzavřená na základě těchto VOP formou akceptace objednávky ze strany zhotovitele v souladu s těmito VOP.

2.8 Osoba odpovědná za pracovní postup - odpovědná osoba na straně objednatele (zpravidla pracovník oddělení kvality) určená pro příslušnou zakázku v objednávce; touto osobou může být na základě rozhodnutí objednatele i osoba odběratele, jejíž jednání zavazuje ve smyslu těchto VOP přímo objednatele.

2.9 Odpovědná osoba oprávněná podepsat pracovní výkaz - jakákoliv osoba určená objednatelem v objednávce, kterou pověří k podpisu pracovního výkazu.

2.10 Pracovník oddělení kvality - odpovědná osoba objednavatele určená pro příslušnou zakázku v objednávce; touto osobou může být na základě rozhodnutí objednavatele i osoba odběratele, jejíž jednání však zavazuje ve smyslu těchto VOP přímo objednavatele.

2.11 Pracovníci zhotovitele - zaměstnanci případně jiné externí spolupracující osoby zhotovitele (fyzické osoby - OSVČ, právnické osoby), resp. jeho subdodavatelé, kteří zabezpečují poskytovaní služeb podle těchto VOP v zastoupení zhotovitele pro objednavatele; jsou jimi zejména operátoři, technici, rezidenti, koordinátoři.

2.12 Technik - zodpovědná osoba zhotovitele, určená pro příslušnou zakázku v objednávce.

2.13 Pracovní postup - zásadní pracovní dokument obsahující detailní popis jednotlivých, na komponentech realizovaných kroků, které jsou předmětem realizace zakázky.

2.14 Pracovní výkaz - dokument potvrzující druh a rozsah poskytnutých služeb, který je podkladem pro fakturaci.

2.15 8D - běžná a v automobilovém průmyslu standardně používaná metoda na zlepšení kvality a k řešení různých problémů, včetně reklamací.

Článek III

Služby

3.1 Plnění a služby, které bude poskytovat zhotovitel na základě těchto VOP a jednotlivých dílčích smluv, kdy jsou jimi zejména:

a) služby v oblasti zabezpečení kvality produkce a/ a nebo procesů, které zahrnují zejména kontrolu komponentů spojenou s třídícími (tzv. sortačními) činnostmi a korekčními pracemi a dodatečnými úpravami,

b) jakékoliv další služby související se zabezpečením kvality komponentů včetně podpory produkce, dílenských prací, logistických a asistenčních služeb (dále jen „služby”).

3.2 Konkrétní druh a rozsah poskytovaných služeb bude určený v dílčí smlouvě/objednávce.

3.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za poskytnuté služby odměnu v souladu s ustanoveními těchto VOP a jednotlivými dílčími smlouvami/objednávkami.

Článek IV

Objednávání služeb

4.1 Služby budou poskytované Objednateli na základě samostatných dílčích smluv, které budou uzavírané formou oboustranně potvrzených objednávek, přičemž samostatný dílčí smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vznikne zhotoviteli potvrzením objednávky Objednatele, která bude vystavena podle těchto VOP a bude akceptována Zhotovitelem. Součástí smluvního vztahu, který vzniká na základě předchozí věty, jsou automaticky také ustanovení těchto VOP.

4.2 Objednávka musí být provedena písemně, a to buď v tištěné nebo elektronické podobě, a musí být doručena zhotoviteli:

a) elektronickou cestou (zejména formou emailu, přílohou kterého je scan papírového vyhotovení objednávky anebo elektronický soubor podepsaný elektronickým podpisem umožňujícím jednoznačnou a nezaměnitelnou identifikaci osoby jednající za objednatele) nebo

b) osobně.

4.2.1 Objednávka musí obsahovat:

a) označení komponentu případně komponentů, které budou předmětem poskytovaní služeb v rámci zakázky,

b) vymezení a popis objednávaných služeb včetně definování příslušných měřitelných jednotek, které se týkají objednávaných služeb (např. množství, čas), pokud je to při dané službě možné,

c) určení místa realizace zakázky,

d) určení data zahájení realizace zakázky,

e) určení konkrétního technika pro danou zakázku,

f) určení odměny za objednávané služby,

g) jméno, příjmení a funkci osoby oprávněné podepsat objednávku za objednavatele.

4.2.2 Objednávka může obsahovat také:

a) určení předpokládaného termínu ukončení poskytovaní služeb,

b) určení pověřené osoby na straně objednavatele, která je oprávněná podepsat pracovní výkaz,

c) určení osoby zodpovědné za pracovní postup,

d) určení zodpovědného zaměstnance finančního oddělení objednavatele ve věcech fakturace (osoba příslušná zabezpečit úhradu faktury),

e) požadavek na zabezpečení pomůcek vytčených objednavatelem (bod 5.7 těchto VOP),

f) požadavek na formu a frekvenci poskytovaní dílčích výkazů (bod 9.4 těchto VOP),

g) pracovní postup (bod 5.1 těchto VOP),

h) určení zvláštního druhu nákladů, které objednavatel uhradí zhotoviteli

i) číslo objednávky,

j) požadavek na zaslání faktury v papírové podobě

k) další osobu, které se má doručovat elektronická faktura.

l) případně další požadavky, podmínky a dohody.

4.2.3 V objednávce (nebo v její příloze) může být určeno více pracovníků oddělení kvality, či osob určených odpovědnými za dodržení pracovního postupu, přičemž může být určeno a definováno rozdělení a vymezení jejich jednotlivých kompetencí, které vyplývají z těchto VOP (např. právo na podepisování pracovního postupu a jeho dodatků, právo jednat v rámci reklamačního procesu a pod.).

4.3 Na objednávky se přednostně používají zhotovitelem vytvořené formuláře objednávek. Formulář objednávky předvyplní na základě informací a podkladů dodaných objednatelem samotný zhotovitel, který ji následně zasílá objednavateli. Zhotovitel po doplnění chybějících údajů zašle podepsanou závaznou objednávku zhotoviteli. Pro vznik dílčí smlouvy se vyžaduje, aby objednávka byla zhotovitelem následně akceptovaná a podepsaná oprávněnou osobou jednající za zhotovitele (bod 10.2 těchto VOP). Akceptovaná objednávka se (jako dílčí smlouva) stává pro obě smluvní strany závaznou až okamžikem řádného doručení odsouhlasené (t.j. oběma smluvními stranami podepsané) objednávky zhotovitelem objednateli podle bodu 4.7 těchto VOP.

4.4 Zhotovitel může na základě vlastního rozhodnutí akceptovat také objednávku vystavenou i jinak, např. podle bodu 4.3 těchto VOP (např. jako objednávku vystavenou použitím vlastního formuláře objednatele) za předpokladu, že takováto objednávka obsahuje nejméně povinné náležitosti podle bodu 4.2.1 těchto VOP.

4.5 Objednávka objednatele se považuje za řádně doručenou v případě jejího doručení zhotoviteli:

a) v listinné podobě k rukám pověřené osoby zhotovitele (bod 10.2 těchto VOP) nebo

b) emailem, zaslaným na adresu technika uvedeného ve formuláři objednávky doručeném objednateli nebo

c) na stejnou adresu zhotovitele, ze které byl formulář objednávky podle druhé věty bodu 4.3 těchto VOP, nebo

d) v případě objednávky podle bodu 4.4 těchto VOP emailem zaslaným na emailovou adresu oprávněné osoby zhotovitele podle bodu 10.2 těchto VOP.

4.6 Akceptovaná objednávka se považuje za řádně doručenou v případě jejího doručení:

a) v listinné podobě k rukám kontaktní osoby na straně objednatele nebo

b) emailem zaslaným na v objednávce uvedený email osoby objednatele, která objednávku za Objednavatele podepsala, nebo

c) emailem zaslaným osobě objednatele, která je uvedena v bodě 10.1 těchto VOP, nebo

d) v případě objednávky podle bodu 4.4 těchto VOP emailem, který je zaslán na emailovou adresu, ze které byla ze strany objednatele takováto objednávka odeslaná.

4.7 Zhotovitel není povinný akceptovat závaznou objednávku objednatele. V případě, že nedojde k akceptaci závazné objednávky a jejímu doručení objednateli ve lhůtě 48 hodin od jejího doručení zhotoviteli, pozbývá závazná objednávka svojí platnosti.

4.8 V případě, kdy dojde po uzavření dílčí smlouvy ze strany Objednatele k vystavení další objednávky na shodnou službu, považuje se tato pouze za právně nezávaznou objednávku vystavenou výlučně pro interní potřeby Objednatele (např. SAP ERP), a to i v případě, kdy Zhotovitel takovouto objednávku potvrdí, tj. tato pozdější objednávka nemění ani nenahrazuje původní dílčí smlouvu a považuje se za výlučně interní dokument Objednatele; to neplatí v případě explicitního zrušení anebo explicitní změny původní objednávky, přičemž takovéto zrušení, resp. změna objednávky musí být jednoznačně a nezpochybnitelně přímo uvedena v pozdější objednávce s odkazem na původní ustanovení objednávky, které se ruší či mění, případně nahrazuje celou původní objednávku identifikovanou konkrétním datem.

4.9 Změnu objednávky je možno uskutečnit zejména vystavením nové objednávky, přičemž ustanovení tohoto článku se použijí obdobně, dále např. dohodou smluvních stran o obsahu změny. Změnu následujících podmínek realizace zakázky je možné provést také oboustranně odsouhlaseným mailem.

a) doba trvání zakázky,

b) rozšíření zakázky o další komponenty,

c) omezení či snížení celkového objemu/hodnoty zakázky, případně zvýšení jejího objemu

d) změna/rozšíření místa realizace zakázky,

e) změna/zavedení příplatků podle těchto VOP, které byly původně vyloučené.

4.9.1 Změna objednávky musí být v každém případě provedena písemně např. písemným dokumentem nebo emailem. Osobou oprávněnou k realizaci změny objednávky je jak za Objednatele, tak i za Zhotovitele:

a) osoba, která byla oprávněna k podpisu původní objednávky,

b) osoba, která nahradila osobu uvedenou v písm. a) ve funkčním zařazení, které původně zastávala osoba uvedená v písm. a) případně

c) osoba nadřazená osobám uvedeným v bodech a) a a) (např. nadřízený manažer, statutární orgán a pod.).

4.9.2 Nově sjednané podmínky platí od data, které je uvedeno v objednávce, pokud toto datum není v objednávce uvedeno, pak platí od data přijetí objednávky Zhotovitelem. Na plnění realizované do přijetí změny objednávky v rámci realizace plnění zakázky se aplikují ustanovení původní objednávky, pokud není smluvními stranami v nové objednávce ujednáno jinak.

4.10 Pokud je dále hovořeno o objednávce, myslí se touto objednávkou pouze oběma stranami akceptovaná objednávka plnící funkci další dílčí smlouvy.

Článek V

Realizace a provedení zakázky

5.1 Detailní popis způsobu realizace každé zakázky musí být uveden v pracovním postupu, který bude vypracován a podepsaný technikem společně s pracovníkem oddělení kvality - osobou odpovědnou za pracovní postup, pokud pracovní postup netvoří již samotnou přílohu objednávky.

5.2 Na základě pracovního postupu zodpovědný pracovník Zhotovitele koordinuje realizaci zakázky.

5.3 Případné změny pracovního postupu musí být provedené

a) dodatkem k pracovnímu postupu nebo

b) vypracováním aktuálního úplného znění pracovního postupu. Změny provedené dle předchozí věty musí být ve formě písemných dodatků podepsaných technikem a osobou odpovědnou za pracovní postup. V dodatku, resp. aktualizovaném znění podle věty první tohoto ustanovení, musí být uvedený popis změny a přesný časový údaj o tom, kdy byla změna přijatá, resp. od kdy má být účinná.

5.4 Za účelem řádného provedení zakázky se Zhotovitel zavazuje, že zajistí dostatečný počet pracovníků (s potřebnými schopnostmi, znalostmi, výkonností a erudicí pro danou zakázku), kteří budou zabezpečovat realizaci zakázky.

5.5 Technik je zodpovědnou osobou Zhotovitele ve věcech, které se týkají zakázky, zejména pak:

a) odpovídá za plnění a řádnou realizaci zakázky

b) koordinuje práci ostatních pracovníků Zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci zakázky,

c) za vypracování pracovního postupu a za Zhotovitele tento pracovní postup podepisuje (včetně jeho dodatků), pokud tyto VOP nestanoví jinak,

d) vypracovává pracovní výkazy a částečné výkazy práce,

e) vykonává činnosti v rámci zabezpečení kvality poskytovaných služeb a reklamačního procesu ve smyslu článku XIII těchto VOP,

f) je kontaktní osobou Zhotovitele přijímající jakékoliv návrhy, připomínky nebo požadavky týkající se zakázky; musí být bezodkladně informovaný o jakýchkoliv organizačních změnách, které se týkají změny realizace zakázky nebo o překážkách bránících její řádné a včasné realizaci,

g) kontaktuje zaměstnance oddělení kvality - osobu odpovědnou za pracovní postup, kdykoliv je to potřebné, zejména však kvůli vyžádání potřebné součinnosti.

5.6 V případě, že se Objednatel a Zhotovitel nedohodli jinak, Zhotovitel si zabezpečí na realizaci zakázky základní pomůcky a vybavení, nářadí a pracovní materiál (např. značkovače, nálepky, identifikační štítky, pera, papír, formuláře, pásky a další materiál), jakož i prostředky pro zabezpečení BOZP v běžném rozsahu a spotřebě (dále jen „základní pracovní pomůcky”).

5.7 Zhotovitel a Objednatel se mohou dohodnout, že si Zhotovitel zajistí také další pracovní pomůcky či nástroje, jako např. pracovní stoly, osvětlení, vázací nářadí a pod. (dále jen „nadstandardní pomůcky”); v opačném případě toto zajišťuje svým nákladem Objednatel. Příslušná dohoda s přesným vymezením nadstandardních pomůcek, které mají být zajištěné Zhotovitelem, musí být uvedena v objednávce.

Článek VI

Místo výkonu plnění předmětu objednávky

6.1 Služby podle těchto VOP budou poskytované zpravidla v prostorách Objednatele případně v prostorách Zhotovitele. Přesné určení místa realizace zakázky, jakož i stanovení nákladů s tím spojených, bude provedeno v každé z dílčích objednávek.

6.2 Objednatel je povinný zabezpečit pracovníkům Zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci zakázky, přístup do místa realizace zakázky, pokud se toto místo nachází u Objednatele nebo jeho koncového zákazníka a poskytnout jim pro tento účel potřebné pomůcky, kterými jsou např. (identifikační karty, čipy, visačky apod.).

6.3 Objednatel je povinný zajistit vhodné prostory pro realizaci zakázky Zhotovitelem, jakož i pro činnosti související s realizací poskytování služeb (např. dovoz a odvoz materiálu) a dále pak adekvátní vybavení takovýchto prostor, které umožňuje řádné plnění předmětu těchto VOP.

6.4 Objednatel odpovídá za to, že místo realizace zakázky splňuje veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména těmi, které upravují BOZP a PO. Ustanovení tohoto bodu se nepoužije v případě, pokud jsou místem poskytování služeb prostory Zhotovitele.

6.5 Objednatel je povinný seznámit Technika Zhotovitele s interními předpisy o BOZP a PO, které jsou platné v místě realizace služeb, jakož i s veškerými dalšími pravidly, které se týkají této oblasti, které je nutné v daném objektu realizace zakázky dodržovat (dále jen „interní předpisy”). Technik musí být s interními předpisy řádně seznámen před zahájením realizace první zakázky a dále bez zbytečného odkladu po každé změně interních předpisů Objednatele. O seznámení Technika s interními předpisy se vyhotoví písemný záznam; v opačném případě Zhotovitel neodpovídá za porušení těchto interních předpisů, o nichž nebyl písemně poučen, v souladu s tímto bodem VOP.

6.6 Technik je po splnění postupu podle článku 6.5 těchto VOP povinný zabezpečit, aby s interními předpisy byli seznámeni všichni jeho pracovníci, kteří se podílejí na realizaci zakázky v daném místě poskytovaní služeb, a to před tím, než takovýto pracovník začne vykonávat práce na realizaci zakázky. O případných změnách interních předpisů platí ustanovení bodů 6.5 a 6.6 tohoto článku obdobně.

6.7 Zhotovitel odpovídá za to, že jeho pracovníci budou dodržovat interní předpisy, se kterými byl Technik řádně seznámený podle bodu 6.5 těchto VOP.

Článek VII

Termín realizace zakázek

7.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění zakázky v termínu podle dohody uvedené v uzavřené dílčí smlouvě, tj. objednávce.

7.1.1 Předpokladem dodržení začátku realizace zakázky ze strany Zhotovitele je poskytnutí veškeré potřebné součinnosti ze strany Objednatele a to podle článku VIII těchto VOP.

7.2 Počet hodin poskytování služeb bude průběžně zaznamenávaný do pracovního výkazu, který vypracovává Technik Zhotovitele a potvrzuje jej pověřená osoba na straně Objednatele oprávněná podepsat pracovní výkaz (bod 9.3 těchto VOP); ustanovení bodu 10.5 těchto VOP není uvedeným postupem dotčeno.

7.3 Do doby poskytovaní služeb, který bude zaznamenaný v pracovním výkazu, se započítává také doba potřebná pro:

a) logistické přesuny materiálu,

b) balící práce a s nimi spojené pracovní postupy,

c) seznámení se Technika a pracovníků Zhotovitele s interními předpisy Objednatele a jejich případnými změnami

d) prostoje způsobené pracovníky na straně Objednatele,

e) přestávky v práci stanovené zákonem, (např. obědové pauzy,..atd)

f) organizační zajištění zakázky, včetně jednání s příslušnými odděleními Objednatele, které mají spojitost s realizací zakázky

g) zjištění částečných výkazů (bod 9.4 těchto VOP), hlášení a závěrečná zpráva o realizaci zakázky.

h) zajištění potřebné fotodokumentace (např. z důvodu zachycení kvality kontrolovaných komponentů či jiných dílů).

Článek VIII

Součinnost Objednatele

8.1 Objednatel je povinný v souvislosti s realizací zakázky poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost spočívající zejména v:

a) v poskytnutí veškerých odborných technických informací potřebných pro řádné poskytnutí služeb,

b) v poskytnutí komponentů, které mají být předmětem poskytování služeb, resp. umožnění přístupu k nim,

c) v zabezpečení přístupu do místa realizace zakázky,

d) v zabezpečení pracovního prostředí, které je v souladu s příslušnými právními předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

e) v poskytnutí potřebných dodatečných pokynů a požadavků, které se týkají konkrétní zakázky,

f) v zabezpečení pracovních pomůcek, nástrojů a dalšího vybavení, které nezabezpečuje Zhotovitel,

g) v poskytnutí další součinnosti vyplývající z ustanovení těchto VOP (např. body 5.1, 6.3, 7.2),

h) v poskytnutí další potřebné, zejména vyžádané, součinnosti.

8.2 V případě, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost podle předchozího bodu, Zhotovitel je oprávněný přerušit poskytování služeb.

8.3 V případě, že v důsledku neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatelem bude poskytování služeb přerušené, po dobu trvání prodlení s poskytováním součinnosti podle bodu 8.2 těchto VOP Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností podle těchto VOP a neodpovídá za jakoukoliv škodu, která v příčinné souvislosti s takovým to přerušením vznikne; doba přerušení poskytování služeb se v takovém to případě považuje za prostoj nezaviněný pracovníky Zhotovitele podle bodu 7.3 písm. c) těchto VOP, a za tuto dobu tedy náleží Zhotoviteli odměna v plné výši, jako kdyby k takovému to prostoji nedošlo.

8.4 Jestliže Objednatel neuvede v objednávce zodpovědného zaměstnance finančního oddělení Objednatele ve věcech fakturace, je ho povinen oznámit Zhotoviteli průkazným způsobem ve lhůtě 10 dní ode dne podpisu objednávky.

8.5 Ustanovení tohoto článku se přiměřeně vztahují také na Odběratele, pokud se zakázka realizuje v jeho prostorách nebo s komponenty, které má ve své dispozici Odběratel; v těchto případech má Objednatel povinnost zabezpečit poskytování součinnosti ze strany Odběratele v nezbytném rozsahu (zejména podle ustanovení tohoto článku) a za případné neposkytnutí součinnosti Odběratelem odpovídá, jako kdyby součinnost neposkytl sám.

8.6 V případě, že se zakázka týká komponentu, který se v rámci automobilového průmyslu považuje za bezpečnostní díl, nebo díl se specifickými vlastnostmi (např. bezpečnostními znaky), zpravidla díl se zvláštním označením např. D/TLD nebo ESD (dále jen „bezpečnostní díl“), je Objednatel povinný na tuto skutečnost Zhotovitele jednoznačně a průkazně upozornit např. v objednávce, pracovním postupu apod. Tato skutečnost pak musí být zohledněna vždy v pracovním postupu a to tak, aby pracovní postup odpovídal skutečnosti, že se manipuluje s bezpečnostním dílem. V případě, že Objednatele na tuto skutečnost Zhotovitele neupozorní, pak se daný díl nepovažuje pro účely plnění předmětu podle těchto VOP za díl bezpečnostní a Zhotovitel neodpovídá za následky, které z toho mohou vyplynout (např. nesprávná manipulace či skladování) a Objednatel není oprávněný uplatňovat vůči Zhotoviteli nároky mající původ nebo souvislost s tím, že ve skutečnosti šlo o bezpečnostní díl. Za nedostatky pracovního postupu, které se týkají manipulace s bezpečnostním dílem, výlučně odpovídá Objednatel.

Článek IX

Pracovní výkaz a dílčí výkazy

9.1 Technik vyhotoví o poskytnutých službách pracovní výkaz.

9.1.1 Pracovní výkaz musí obsahovat počet hodin poskytování služeb všemi pracovníky Zhotovitele anebo počet jiných měřitelných jednotek poskytování služby, pokud byly definované v objednávce (bod 4.2.1 písm. b) těchto VOP).

9.1.2 Pracovní výkaz může obsahovat:

a) seznam a množství komponentů, které byly předmětem poskytování služeb a/ nebo druh poskytnutých služeb,

b) údaje o množství zjištěných vadných komponentů a o množství opravených komponentů,

c) počet pracovníků Zhotovitele, kteří poskytovali služby,

d) odměnu za poskytnuté služby,

e) jiné skutečnosti, na kterých se prokazatelně dohodne technik a osoba zodpovědná za pracovní postup nebo osoba oprávněná podepsat pracovní výkaz.

9.2 Pracovní výkaz bude vyhotovený po realizaci zakázky nebo po skončení kalendářního měsíce (v případě, kdy zakázka trvá déle než 14 dní). Frekvenci vystavování pracovního výkazů určuje Zhotovitel, pokud tato frekvence není uvedena přímo v objednávce.

9.2.1 Po dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem může být pracovní výkaz vystavený také v jiných oboustranně odsouhlasených termínech.

9.3 Podkladem fakturace je pracovní výkaz potvrzený odpovědnou osobou na straně Objednatele určenou v objednávce, která je oprávněna podepsat pracovní výkaz (bod 4.2.2 písm. d) těchto VOP); v případě, kdy v objednávce Objednatel takovouto osobu neurčil, za Objednatele potvrzuje podpisem pracovní výkaz osoba podle bodu 10.5 těchto VOP. Osoba na straně Objednatele, která potvrzuje pracovní výkaz, je povinna u svého podpisu také uvést své jméno a příjmení a též svou pracovní pozici, resp. funkční zařazení. Osoba na straně Objednatele, která má ve smyslu interních kompetencí Objednatele potvrdit pracovní výkaz sestavený Zhotovitelem, je povinná ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne, kdy Objednatel obdrží pracovní výkaz, tento buď potvrdit anebo připomínkovat, a to formou elektronické zprávy nebo papírovou formou. Jestliže Objednatel pracovní výkaz v uvedené lhůtě nepřipomínkuje, považuje se pracovní výkaz za schválený, a to také v případě, kdy ho v uvedené lhůtě ani neschválil (t.j. platí fikce schválení). Pracovní výkaz se stejně tak považuje za schválený, jestli-že Zhotovitel zapracuje řádně všechny připomínky Objednatele, a to v okamžiku zaslání takto zpracovaného nového pracovního výkazu.

9.4 Zhotovitel může na základě požadavku Objednatele vypracovat také částečné výkazy, které budou obsahovat údaje vyžádané Objednatelem, v něm zvolené formě a/ nebo periodicitě; povinnost vypracovat takovéto částečné výkazy však má jen, když je tato skutečnost zachycená v objednávce (bod 4.2.2 písm. f) těchto VOP). Částečné výkazy nejsou podkladem pro fakturaci a slouží pouze pro potřeby Objednatele.

Článek X

Oprávněné osoby

10.1 Osobami Objednatelem oprávněnými pro vystavení a podpis objednávky jsou:

a) statutární zástupce Objednatele anebo prokurista Objednatele,

b) osoba písemně zplnomocněná osobou podle písm. a), přičemž Objednatel musí Zhotovitelovi příslušné zplnomocnění předat,

c) ostatní pracovníci jednotlivých oddělení Objednatele (např. Oddělení logistiky, kvality, vývoje, nákupu a ostatní), kteří jsou k tomuto Objednatelem určeni, a to každý samostatně.

10.2 Osobami Zhotovitele oprávněnými na podpis a přijetí objednávky jsou:

a) statutární zástupce Zhotovitele,

b) prokurista Zhotovitele,

c) ředitel pobočky Zhotovitele,

d) technici, a to každý samostatně.

10.3 Každá ze smluvních stran může jednostranným písemným oznámením, podepsaným statutárním zástupcem oznamující strany, druhé smluvní straně změnit své Oprávněné osoby definované v tomto článku VOP. Změna je účinná doručením příslušného oznámení a není potřebné k jejímu přijetí zvláštní dodatek těchto VOP.

10.4 V případě, kdy Objednatel v objednávce neurčí konkrétního zaměstnance oddělení kvality, jakožto osobu odpovědnou za pracovní postup, pro věci vyhrazené těmito VOP, je oprávněn jménem Objednatele jednat každý pracovník Objednatele (zejména zaměstnanec, příp. spolupracující osoba), případně také Odběratel anebo třetí osoba na straně Objednatele, a to za podmínky, že se tato třetí osoba zúčastňuje zakázky aktivně (např. spolupráce) anebo pasivně (např. kontrola, převzetí výsledku zakázky). Funkční zařazení tohoto zaměstnance musí odpovídat pozici zaměstnance odpovědného za kvalitu anebo vyšší. Zhotovitel v tomto případě není povinen zkoumat, zda takovýto pracovník nepřekračuje svojí pravomoc; jednání tohoto zaměstnance zavazuje Objednatele v plném rozsahu, vyjma případu, kdy se prokáže, že Zhotovitel o překročení pravomoci jednoznačně věděl a Objednatele o této skutečnosti neinformoval bez zbytečného odkladu po tomto svém zjištění.

10.4.1 Objednatel je oprávněný, průkazným způsobem, kdykoliv oznámit Zhotoviteli chybějící kontaktní údaje příslušné osoby zodpovědné za pracovní postup, jakož i změnu takovýchto údajů; z oznámení musí být zřejmé, kdo jej jménem Objednatele učinil.

10.5 Ustanovení bodu 10.4 se obdobně vztahuje také na osobu na straně Objednatele, která je oprávněná podepisovat pracovní výkaz (bod 4.2.2 písm. b) těchto VOP), pokud není určená v objednávce.

Článek XI

Odměna za poskytnuté služby

11.1 Objednatel za zavazuje Zhotoviteli za poskytnuté služby zaplatit odměnu ve výši, která byla dohodnuta v objednávce a to včetně případných příplatků a dalších nákladů, které vyplývají z těchto VOP, pokud se smluvní strany v objednávce nedomluví jinak

11.2 K odměně bude připočítána zákonná sazba DPH. Odměna bude fakturovaná podle skutečného počtu hodin nebo jiných, který bude uveden v potvrzeném pracovním výkazu v souladu s ustanoveními tohoto článku VOP.

11.3 Příplatky k základní dohodnuté poskytované službě v hodinové sazbě v objednávce jsou za práci:

a) v noci 25%,

b) v sobotu (00.00 h - 24.00 h) 50%,

c) v neděli a jiný den pracovního volna, např. státní svátek (00.00 h - 24.00 h) 100%.

Za noc se považují následující časové úseky v týdnu - pondělí.: 00.00 - 06.00 h; 22.00 - 06.00 h následujícího dne, úterý až čtvrtek: 22.00 - 06.00 h následujícího dne, pátek: 22.00 - 24.00 h. Na příplatky podle tohoto bodu má Zhotovitel nárok i bez zvláštní k tomuto uzavřené dohody v dílčí objednávce. V případě, pokud budou v objednávce sjednány příplatky v jiné výši než jsou uvedeny v těchto VOP, případně dojde k jejich vyloučení, platí ustanovení objednávky. V případě, že některý časový úsek spadá pod více příplatků podle písm. a) - c) tohoto bodu (např. státní svátek na sobotu), příplatek se platí pouze jedenkrát, a to ve vyšší sazbě.

11.4 Objednatel je povinný mimo odměny za poskytnuté služby Zhotoviteli také uhradit další zvláštní náklady, které budou ujednány v objednávce.

Článek XII

Platební podmínky, požadavky na fakturaci a sankce

12.1 Odměna za poskytnuté služby je splatná na základě faktur, které Zhotovitel vystaví na základě objednávek nebo pracovních výkazů:

a) po zrealizování zakázky nebo

b) po skončení příslušného kalendářního měsíce za služby poskytnuté v daném měsící nebo

c) po skončení kalendářního týdne, pokud je odměna za služby poskytnuté v příslušném kalendářním týdnu přesáhne 2 000,- €.

12.2 Splatnost faktur je 14 dní od jejich doručení Objednateli, pokud není ve vlastní faktuře určena jiná lhůta splatnosti. Pokud je na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, než je uvedena v tomto článku VOP platí, že pro prodlení Objednatele s úhradou vystavené faktury je rozhodující údaj o době splatnosti faktury, který je uveden v tomto článku VOP.

12.3 Zasláním objednávky Objednatelem poskytovateli (článek IV těchto VOP) Objednatel souhlasí s vystavením elektronické faktury. Poskytovatel je však oprávněný vystavit a zaslat Objednateli na místo elektronické faktury i nadále fakturu v papírové podobě, zejména pokud Objednatel nedisponuje emailovou adresou pro doručování elektronických faktur.

12.3.1 Poskytovatel zasílá fakturu k rukám zástupce Objednatele, který za Objednatele vystavil objednávku Poskytovateli, nebo osobě, která je závazně určená Objednatelem v jeho objednávce; Poskytovatel je však oprávněn také fakturu zaslat na obecnou emailovou adresu Objednatele, kterou má k dispozici, jedná se např. o emailovou adresu, která je běžně dostupná na webových stránkách Objednatele. Tímto způsobem bude Poskytovatel postupovat v těch případech, kdy se mu původně vystavená faktura vrátí jako nedoručitelná, případně na žádost Objednatele.

12.4 Faktura Poskytovatele musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem ve smyslu náležitostí daňového dokladu, musí být vystavená v souladu se zněním těchto VOP a musí být řádně doručena Objednateli.

12.5 K faktuře musí být přiložena kopie, ve smyslu těchto VOP potvrzení příslušného pracovního výkazu, který je doložena oprávněnost provedené fakturace.

12.6 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury, je Objednatel povinen Poskytovateli uhradit zákonný úrok z prodlení, který se vypočítává z fakturované částky. Úrok je hrazen Objednatelem za každý den prodlení.

Článek XIII

Garance kvality a odpovědnost za vady

13.1 Zhotovitel je držitelem certifikátu Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a BS OHSAS 18001:2007, které jsou zárukou kvality poskytovaných služeb. Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby s vynaložením odborné péče a v kvalitě garantované ve smyslu uvedených certifikátů.

13.2 V zájmu zajištění náležité kvality služeb se Zhotovitel zavazuje vykonávat jejich průběžné monitorování a v případě, pokud shledá na straně Objednatele překážky pro dosažení potřebné kvality poskytovaných služeb, o této skutečnosti prostřednictvím technika bezodkladně informuje osobu zodpovědnou za pracovní postup; v případě, kdy technik oznamuje takovouto informaci ústně, je povinný ji zopakovat také písemně (postačí prostřednictvím emailu) osobě zodpovědné za pracovní postup, pokud jsou její kontaktní údaje uvedené v objednávce, nebo je Objednatel Zhotoviteli oznámil podle bodu 10.4.1 těchto VOP. Kontrolu dodržování kvality poskytování služeb je oprávněná vykonávat také osoba zodpovědná za pracovní postup, která v případě vzniku pochybností o kvalitě poskytovaných služeb o této skutečnosti bezodkladně informuje technika. Technik po projednání a potvrzení zjištěných pochybností o kvalitě poskytovaných služeb s osobou zodpovědnou za pracovní postup nařídí provedení opakované kontroly komponentů, která bude spojena s odstraněním případně zjištěných vad; o této skutečnosti vyhotoví písemný záznam, který podepíše technik a osoba zodpovědná za pracovní postup. Pokud se opakovanou kontrolou zjistí vadné poskytnutí služeb, Zhotovitel nemá nárok na odměnu za čas realizace opakované kontroly. Pokud se opakovanou kontrolou nezjistí vadné poskytnutí služeb, čas opakované kontroly zaznamenaný v pracovním výkazu se považuje za čas poskytování služeb, za který náleží Zhotoviteli odměna ve stejné výši, jako za poskytování služeb podle příslušné objednávky, v souladu s ustanoveními těchto VOP.

13.3 V případě, že se po poskytnutí služeb, nejpozději však v průběhu první montáže komponentů do příslušného finálního výrobku, jehož přímou a nedílnou součástí je komponent (např. větší komponent, systémový komponent, modul, integrovaný modul, automobil apod.) zjistí, že služby nebyly poskytnuté v garantované kvalitě, Objednatel je povinný zjištěné vady poskytnutých služeb písemně, prokazatelným způsobem, oznámit Zhotoviteli (dále jen „reklamace”), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dní, od doby kdy se Objednatel o příslušné vadě dozvěděl; v opačném případě uplynutím uvedené doby Objednatel ztrácí právo uplatnit jakékoliv nároky z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb. Bez ohledu na výše uvedené, právo uplatnit reklamaci zaniká nejpozději 6 měsíců od poskytnutí služby, jíž se reklamace týká. Neuplatnění reklamace podle tohoto bodu zbavuje Zhotovitele zodpovědnosti za případnou škodu, které bylo (alespoň teoreticky) možné, v případě uplatnění reklamace a jejího vyřízení ze strany Zhotovitele, předejít.

13.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly z důvodu:

a) nevhodné nebo nesprávné manipulace s předmětem poskytování služby, po poskytnutí služby jinou osobou než je Zhotovitel,

b) pokud Zhotovitel označil předmět služby nebo jeho část jako nevyhovující, resp. neodpovídající podmínkám podle pracovního postupu a Objednatel (nebo osoba na jeho straně, např. Odběratel) takovýto předmět uvolnil pro další použití, resp. do dalšího oběhu,

c) chyby v pracovním postupu, které byly odsouhlaseny ze strany Objednatele,

d) skryté vady ve smyslu občanského zákoníku,

e) nesplněním povinnosti označit komponent jako bezpečnostní díl podle dobu 8.6. těchto VOP

f) vyšší moci, kdy se za vyšší moc se pro tyto účely považuje zejména (avšak nejen pouze) válka, invaze, akty zahraničního nepřátelství, zahraniční nepřátelské akty, občanská válka, státní převrat, revoluční povstání obyvatelstva, důsledek vojenské anebo jiné moci, konfiskace, znárodnění, dále pak, havárie, živelné pohromy, dlouhodobé výpadky elektrické energie, krizové situace, nebo jiné výjimečné okolnosti; za vyšší moc se však nepovažuje zejména nedostatek kvalifikované pracovní síly, neplnění si povinností ze strany osob, které spolupracují se smluvními stranami, nepříznivá ekonomická situace smluvní strany.

13.5 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou (zejména, Zhotovitelem vyžádanou) součinnost při řešení reklamace, zejména je povinen poskytnout fotodokumentaci, podklady, záznamy komunikace, data, kterými Objednatel anebo Odběratel disponuje, a které se týkají nebo se mohou týkat reklamace, resp. reklamované služby.

13.5.1 Porušení povinnosti Objednatele podle bodu 13.5 těchto VOP má za následek zánik nároků plynoucích z reklamovaných vad.

13.6 reklamace se musí začít řešit bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění, nejpozději do 10 pracovních dní a musí být vyřešena v co možná nejkratším čase. Zhotovitel se zavazuje reklamaci uznat nebo odmítnout do 30 pracovních dní od jejího uplatnění Objednatelem. V době, po kterou nemůže Zhotovitel řešit reklamaci z důvodu neposkytnutí požadované součinnosti upravené v bodě 13.5. těchto VOP (t. j. v době od vyžádání do poskytnutí součinnosti), se doba stanovená v předchozí větě alikvotně prodlužuje.

13.6.1 Objednatel má právo v případě oprávněné reklamace na přiměřenou slevu z ceny fakturované zakázky; toto však platí pouze v případě, že Zhotovitel na základě uplatněné reklamace ve lhůtě stanovené pro její uznání nebo odmítnutí (bod 13.6. těchto VOP) neoznámí Objednateli, že zajistí bezplatné odstranění nalezených a reklamovaných vad. Právo volby pro řešení uznané reklamace má Zhotovitel. V případě bezplatného odstranění zjištěné vady Zhotovitelem nemá Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny plnění.

13.6.2 V případně oprávněné reklamace poskytnutých služeb, kdy tyto služby spočívaly v manipulaci nebo kontrole komponentů, má Zhotovitel právo požádat Objednatele o opětovné předložení veškerých komponentů (s výjimkou těch, které již byly prokazatelně zapracovány do konečného výrobku, jehož součástí jsou dané komponenty), které byly předmětem poskytovaných služeb tak, aby u nich Zhotovitel mohl bezplatně odstranit případné vady reklamované služby na dalších komponentech a předejít tak vzniku případné škody a Objednatel je povinen této žádosti Zhotovitele vyhovět. Porušení této povinnosti ze strany Objednatele má za následek zánik jeho práv z odpovědnosti Zhotovitele za vady plnění a zánik nároku na náhradu škody.

13.6.3 Objednatel má právo ve výjimečných případech zajistit odstranění reklamované vady prostřednictvím třetích osob, a to na náklady Zhotovitele, avšak pro přiznání nároku na náhradu takto vzniklých nákladů ze strany Zhotovitele musí být splněny následující podmínky:

a) Objednatel provedl řádně a včas v písemné formě za podmínek stanovených těmito VOP reklamaci vad plnění u Zhotovitele a Zhotovitel nevyužil svého práva odstranit reklamované vady plnění, resp. reklamaci neprovedl řádně a včas případně za podmínek písemně sjednaných s Objednatelem.,

b) Objednatel poskytl Zhotoviteli prostor pro provedení opakované kontroly dílů podle dané zakázky,

c) nová kontrola, resp. oprava realizované zakázky třetí osobou, je realizována v obdobném rozsahu jako zakázka, které se týká reklamované - odstraňované vady (zejména co se časové náročnosti, pracovního postupu a nákladů týká v porovnaní s cenou zakázky) a Zhotoviteli byly předloženy relevantní doklady, prokazující tento obdobný rozsah.

d) Objednatel se mohou spolu se Zhotovitelem písemně dohodnout také na jiných podmínkách náhrady nákladů, které jsou uvedeny v tomto bodu.

13.7 V případě, že Objednatel používá standardně 8D-Report, Zhotovitel se zavazuje, že na požádání poskytne Objednateli 8D-Report podle 8D termínů.

13.8 V případě vyhotovení písemného záznamu o způsobu vyřešení reklamace musí být tento zápis podepsán oprávněnou osobou Objednatele (bod 10.1 těchto VOP) a oprávněnou osobou Zhotovitele (bod 10.2 těchto VOP). Objednatel je oprávněný v písemném záznamu uvést svá vyjádření a stanoviska.

13.9 Smluvní strany se mohou v písemném protokolu o způsobu vyřešení reklamace dohodnout také na jiném způsobu jejího vyřešení.

Článek XIV

Vlastnictví komponentů, odpovědnost za škodu a její náhrada

14.1 Zhotovitel nemůže nabýt vlastnické právo ke komponentům, které od Objednatele či Odběratele převzal v rámci plnění předmětu podle těchto VOP.

14.2 Zhotovitel odpovídá za úmyslné jednání svých pracovníků, v důsledku kterého dojde k poškození, ztrátě nebo zničení komponentů, které převzal od Objednatele (příp. Odběratele) za účelem realizace zakázky, pokud k takovémuto jednání došlo v průběhu realizace zakázky; za takovéto zaviněné jednání však neodpovídá v případě, kdyby k poškození, ztrátě nebo zničení došlo bez ohledu na úmyslné jednání Zhotovitele nebo v případě, pokud šlo o jednání, kterým pracovník Zhotovitele odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal anebo poškození způsobil jednáním v nutné obraně či krajní nouzi. Zhotovitel neodpovídá za škodu v případech stanovených zákonem (např. pokud porušení povinností bylo způsobené okolnostmi, které vylučují odpovědnost).

14.3 V případě vzniku škody, za kterou Zhotovitel odpovídá podle bodu 14.2 těchto VOP, hradí se vzniklá škoda uvedením do původního stavu anebo finanční náhradou; právo volby má Zhotovitel.

14.4 Limity náhrady škody

14.4.1 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil v důsledku vadného plnění a kterou neodstranil v rámci řešení reklamace, přičemž tato škoda byla v souladu s těmito VOP Objednatelem řádně uplatněna. V případě, že Objednatel neposkytl, na základě žádosti Zhotovitele po dle bodu 13.6.2 těchto VOP, Zhotoviteli komponenty ke kontrole, nemá nárok na náhradu škody, jež vznikla v důsledku nerealizování této kontroly, resp. škody, které se dalo touto bezplatnou kontrolou předejít.

14.4.2 Zhotovitel je odpovědný též za škodu, kterou způsobil Objednateli při výkonu své činnosti na jiném majetku Objednatele, než na tom, kterého se týká bod 14.4.1 těchto VOP.

14.4.3 V případě vzniku nároku na náhradu škody je Zhotovitel povinen uplatnit nárok na pojistné plnění z titulu škodné události u své pojišťovny.

14.4.4 Zhotovitel poskytne náhradu škody v plném rozsahu, maximálně však do výše Zhotovitelem přijatého, resp. pojišťovnou Zhotovitele vyplaceného pojistného plnění z titulu odpovědnosti za škodu, které má Zhotovitel uzavřené se svou pojišťovnou. Poskytnutí náhrady škody je vázáno na odkládací podmínku výplaty výše uvedeného pojistného plnění ze strany pojišťovny. Pokud pojišťovna nepoukáže pojistné plnění přímo Objednateli, ale Zhotoviteli, je tento povinen ho poukázat Objednateli, a to do 15 dní ode dne, kdy pojistné plnění přijal a kdy mu Objednatel průkazným způsobem sdělil číslo účtu, kam má být náhrada škody uhrazena.

14.4.5 Pokud z jakéhokoliv důvodu nedojde k výplatě pojistného plnění do 6 měsíců ode dne uplatnění nároku na pojistné plnění ze strany Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel poskytnout Objednateli plnění v rámci uplatněného nároku z odpovědnosti za škodu, maximálně však do výše hodnoty zakázky, jíž se škodná událost týká. Při zakázkách delších než jeden měsíc se určí hodnota zakázky jako průměr hodnot zakázky (fakturovaných sum) vypočtený z posledních 6 měsíců vykonávání zakázky, resp. z měsíců trvání zakázky, pokud zakázka trvala více než 1, ale méně než 6 měsíců, pokud nebylo ujednáno jinak. Tímto není dotčeno ustanovení bodu 14.4.4 těchto VOP, tj. pokud pojišťovna Zhotovitele vyplatí pojistné plnění po tom, co Vykonavatel plnil dle věty první tohoto bodu, Objednatel má z pojistného plnění vyplaceného pojišťovnou nárok na rozdíl mezi výší vyplaceného pojistného plnění a plněním přijatým podle věty první tohoto bodu. V případě, že by Objednatel obdržel víc, než mu dle těchto VOP náleží (zejména v důsledku přímého plnění ze strany pojišťovny na účet Objednatele), je povinen tento rozdíl Zhotoviteli vrátit.

14.4.6 V případě, kdy by pojišťovna Zhotovitele odmítla z jakéhokoli důvodu plnit, platí jako limit náhrady škody výše plnění určená v bodu 14.4.5 těchto VOP.

14.4.7 Předpokladem pro vznik nároku na náhradu škody je prokazatelné zavinění Zhotovitele. Obě smluvní strany se zavazují poskytnout si při řešení vzniklých škod maximální potřebnou součinnost, a to především tak, aby a) bylo možné vzniklou škodu uplatnit v rámci pojistného plnění, b) byla nad rámec pochybností prokázána odpovědnost Zhotovitele. Při porušení v tomto bodu uvedené povinnosti součinnosti se všechny lhůty týkající se náhrady škody prodlužují o dobu zmeškání, v níž nebyla povinnost součinnosti plněna. Povinnost součinnosti dle tohoto bodu se týká rovněž přijetí opatření k minimalizaci škod.

14.4.8 Zhotovitel má vždy právo nahradit škodu uvedením v původní stav. Objednatel není oprávněn toto právo Zhotoviteli odepřít, jinak Zhotovitel za vzniklou škodu není odpovědný.

14.4.9 Za situace, kdy Zhotovitel není za škodu odpovědný sám, ale společně s někým jiným (dělená odpovědnost), je Zhotovitel odpovědný vůči Objednateli pouze za škodu dle rozsahu své odpovědnosti. Nárok na náhradu škody zaniká v případě, kdy existuje prokazatelná a důvodná pochybnost ohledně způsobení škody Zhotovitelem.

14.4.10 Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, je v rámci náhrady škody hrazena jen skutečná škoda na majetku. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli nárok na náhradu vzniklé nemajetkové újmy, tzn. zejména újmy na dobré pověsti, jiné nehmotné újmy, újmy na dobrém jménu, poškození know how, ušlém zisku, vzniklém dluhu, veškerých nárocích třetích osob regresivně přenesených na Zhotovitele, pokut, penále, úroků z prodlení apod.

14.4.11 Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, je maximální výše náhrady škody z jedné škodné události určena dohodou stran na sumu 100 000,- EUR (slovy: jednostotisíc eur), pokud se strany nedohodnou písemně jinak.

Článek XV

Doručování, důvěrnost a ochrana obchodního tajemství

15.1 Na jakékoliv provedené dotazy, uplatněné nároky jakožto i na komunikaci realizovanou jednou smluvní stranou ve vztahu k druhé smluvní straně v mailové anebo listinné podobě, odpovídá druhá smluvní strana stejným nebo obdobným způsobem, tj. odpověď musí být stejně tak provedena buď v emailové anebo listinné podobě, které umožňují jednoznačně zachytit obsah projevu odpovědi. V případě nedodržení předepsané formy odpovědi nese důkazní břemeno ve vztahu k obsahu a doručení odpovědi její odesílatel.

15.2 Obsah emailu se považuje za doručený v případě i) manuálního potvrzení jeho přijetí, resp. potvrzení o jeho přečtení, ii) obdržení emailové odpovědi obsahující také původní text emailu o jehož doručení odesílateli jde. Za potvrzení o doručení se nepovažuje pouhá automatická odpověď na straně adresáta.

15.3 Pro doručovaní písemností mezi smluvními stranami platí, že písemnost se považuje za doručenou:

a) dnem jejího faktického doručení druhé smluvní straně - adresátovi,

b) dnem, kdy marně uplyne lhůta na převzetí zásilky u držitele poštovní licence, nebo také v případě vrácení zásilky odesílateli v případě, že si jí příjemce nepřevzal.

15.4 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděly v souvislosti s plněním zakázky podle těchto VOP, a které se týkají druhé smluvní strany, pokud tyto skutečnosti mají pro druhou smluvní stranu nebo jiné soutěžitele na trhu skutečný význam.

15.4.1 Za důvěrné informace se považují veškeré skutečnosti takto označené v občanském zákoníku a dále též informace jednoznačně a průkazně označené druhou smluvní stranou za důvěrné. Bez ohledu na uvedené se za důvěrné informace považují veškeré informace, které nejsou veřejně přístupné, technické, obchodní anebo jiné informace, které některá ze smluvních stran označí jako důvěrné, nebo se kterými se má nakládat (vzhledem na okolnosti známé druhé straně při poskytnutí informací) jako s důvěrnými nebo jakékoliv informace, z jejichž povahy vyplývá pro jakoukoliv osobu s rozumem průměrného člověka, že jsou důvěrné. Důvěrné informace jsou také jakékoliv technické, obchodní nebo komerční informace (včetně produktových plánů, plánů rozvoje, prognózy, analýzy a strategie), specifikace, plány, schémata, školící materiály, vzorce, náčrty, modely, vzorky, postupy, nápady a vynálezy (také když nepodléhají zvláštní právní ochraně), data, SW, anebo dokumentace v jakékoliv podobě ať již ústně nebo písemně poskytnut, dále informace přijaté od třetí osoby pokud je smluvní stranou, a pokud je tato osoba vázána s těmito informacemi nakládat jako s důvěrnými. Za důvěrné informace se považují také informace o poměrech jedné či druhé smluvní strany o jejích produktech, procesech a výkonech.

15.4.2 V zájmu o předcházení sporů o povahu informací se smluvní strany dohodly na tom, že strana, která druhé straně poskytne informace, které ve smyslu ustanovení tohoto článku mají být považované za důvěrné, jako důvěrné pak také tyto informace označí.

15.5 Závazek na zachování mlčenlivosti platí i po ukončení platnosti smluvního vztahu, Této smluvní povinnosti může být smluvní strana zbavena pouze na základě písemného potvrzení podepsaného zástupcem druhé smluvní strany. Smluvní povinnosti mlčenlivosti přechází také na právní nástupce smluvních stran.

15.6 Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na ty skutečnosti, které:

a) v souvislosti s plněním předmětu objednávky podle těchto VOP jsou dostupné zaměstnancům nebo třetím osobám, které tyto informace vzhledem k jejich pracovní pozici či funkčnímu zařazení, resp. tyto osoby musí být poučeny stranou, pro kterou vykonávají činnosti o skutečnosti, že se jedná o důvěrné informace.

b) byly prokazatelně získány od třetí osoby, která je oprávněná šířit tyto informace nebo

c) se staly veřejně známými bez porušení povinnosti některé ze smluvních stran s upraveným režimem mlčenlivosti.

d) byly nezávisle vyvinuté smluvní stranou, bez použití jakýchkoliv důvěrných informací podle ustanovení těchto VOP.

15.7 Za porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost se nepovažuje:

a) předání informací třetím osobám, které mají majetkovou účast v některé ze smluvních stan, přičemž tyto osoby musí být vždy dopředu informované o povinnostech mlčenlivosti a písemně se zavázat k dodržování povinnosti mlčenlivosti,

b) poskytnutí informací advokátem nebo jiným zástupcem pro potřeby řádného výkonu jejich činnosti, kteří jsou podle zákona vázáni povinností mlčenlivosti, přičemž tyto osoby musí být dopředu informované o povinnosti mlčenlivosti v předmětné věci,

c) poskytnutí informací v případě vyslovení předcházejícího písemného souhlasu druhé smluvní strany ke zpřístupnění informace chráněné povinností mlčenlivosti,

d) poskytnutí informací pro účely řízení před soudem, rozhodčím orgánem nebo jiným orgánem veřejné moci, a to tomuto orgánu, přičemž tento orgán musí být dopředu seznámený s důvěrným charakterem informací, aby mohl přijmout potřebná opatření (např. vyloučení veřejnosti),

e) poskytnutí informací vládní, bankovní, daňové či jiné podobné kontrolní autoritě, která je oprávněna a zmocněna je požadovat, a to v souladu s právními předpisy, přičemž tento orgán musí být dopředu seznámený s důvěrným charakterem informací, aby mohl přijmout potřebná opatření (např. vyloučení veřejnosti),

f) poskytnutí informací, které je smluvní strana povinna oznámit na základě zákona.

15.8 Zhotovitel označuje jako důvěrný celý obsah těchto VOP, přičemž navíc jako obchodní tajemství Zhotovitel označuje skutečnosti uvedené v čl. XI těchto VOP.

Článek XVI

Společná a závěrečná ustanovení

16.1 Právní instituty neupravené smluvními stranami těmito VOP se řídí obecně závaznými právními předpisy, které jsou platné na území České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. V případě, že objednávka nebo tyto VOP upravují některé smluvní vztahy mezi smluvními stranami odlišně od zákonné úpravy, platí za závaznou smluvní úpravu vztahu mezi stranami, za předpokladu, že zákon připouští takovéto odchýlení se od zákonné úpravy. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto VOP a objednávkou platí přednostně ustanovení obsažené v objednávce.

16.2 Pokud by mělo být některé ustanovení těchto VOP neplatné pro rozpor s obecně platnými předpisy nebo by se snad v průběhu plnění podle těchto VOP neplatným stalo, sjednává se, že tato neplatnost nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto VOP a na jejich celkovou platnost a účinnost.

16.3 Pro účely určení věcné a místní příslušnosti soudu platí, že místem plnění je místo realizace zakázky (bod 4.2.1 písm. c) těchto VOP).

16.3.1 V případě, že kolizní normy připouští volbu práva, řídí se vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem založené na základě těchto VOP, resp. na základě objednávky, českým právním řádem. V případě, že kolizní normy připouštějí volbu soudní příslušnosti, jsou pro rozhodování sporů mezi stranami věcně a místně příslušné soudy České republiky ve smyslu příslušných ustanovení občanského soudního řádu.

16.4 Tyto VOP se stávají platnými a účinnými dnem, který je uveden v jejich záhlaví. K uvedenému dni pak zanikají doposud platné VOP ze dne 1.10. 2015. Pro stávající, již uzavřené smluvní vztahy však i nadále platí původní VOP.

16.5 Zhotovitel je oprávněný tyto VOP podle svého uvážení kdykoliv změnit. Pro smluvní vztah vzniklý mezi Objednatelem a Zhotovitelem, podle konkrétní objednávky jsou však vždy rozhodující VOP, které budou platné v okamžiku doručení potvrzené objednávky Zhotoviteli.

V Mladé Boleslavi, dne 1. 1. 2019

HOLLEN CZ s. r. o.

 

[PDF] Všeobecné obchodní podmínky společnosti HOLLEN CZ s.r.o.

 

Archív VOP:

Všeobecné obchodní podmínky pro HOLLEN CZ s.r.o. v České republice platné od 01.02.2011 do 30.9.2015.

Všeobecné obchodní podmínky pro HOLLEN CZ s.r.o. v České republice platné od 30.09.2015 do 31.12.2018.

Hot Line

Slovensko

Bratislava (VW Slovakia)
+421 905 902 093

Trnava (PSA Slovakia)
+421 908 754 305

Lužianky (Jaguar Land Rover)
+421 908 754 305

Žilina (KIA Slovakia)
+421 907 752 059

Košice
+421 915 573 766

Česká republika

Mladá Boleslav (Škoda Auto)
+420 774 531 562

Trutnov (Continental)
+420 737 173 179

Frýdek Místek (Hyundai)
+420 739 565 727

Brandýs nad Labem (Continental)
+420 733 533 609

Kvasiny
+420 603 174 865

Ruská federácia

Kaluga (VW Rus)
+79 109 186 861

Ryazan
+79 109 186 861

Maďarsko

Györ (Audi Hungaria)
+36 202 300 934