HOLLEN s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky pre HOLLEN s.r.o. v Slovenskej republike

od 1. 10. 2015 

Článok I
Úvodné ustanovenie

1.1          Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú vzťah medzi spoločnosťou HOLLEN s.r.o., so sídlom: Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, IČO: 35804505, IČ DPH: SK2020281813, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 23309/B (ďalej len „vykonávateľ”) a subjektom, ktorý si objednáva jej služby definované v čl. III týchto VOP (ďalej len „zadávateľ”), s výnimkou prípadu, keď vykonávateľ a zadávateľ uzatvorili osobitnú zmluvu o poskytovaní služieb, v ktorej použitie týchto VOP vylúčili.

Článok II
Definície pojmov

2.1         Vykonávateľ – právnická osoba, ktorá poskytuje služby podľa týchto VOP (t. j. HOLLEN s.r.o.).

2.2         Zadávateľ – právnická osoba, ktorá si od vykonávateľa objednáva služby podľa týchto VOP.

2.3         Odberateľ – právnická osoba, ktorej sú určené komponenty, ktorých sa týka poskytovanie služieb podľa týchto VOP; odberateľ a zadávateľ môže, ale nemusí, byť tá istá osoba.

2.4         Komponent – súčiastka, tovar, polotovar, materiál alebo akákoľvek ich kombinácia, ktorej sa týkajú služby poskytované podľa týchto VOP.

2.5         Objednávka – dokument, ktorým si zadávateľ objednáva konkrétnu zákazku a ktorý je vyhotovený, doručený a podpísaný v súlade s článkom IV týchto VOP. Akceptáciou objednávky zo strany vykonávateľa v súlade s čl. IV týchto VOP dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi vykonávateľom a zadávateľom.

2.6         Zákazka – služba alebo súbor služieb podľa týchto VOP, ktoré sa týkajú komponentov a sú poskytované na základe jednej konkrétnej objednávky.

2.7         Pracovník oddelenia kvality – zodpovedná osoba zadávateľa určená pre príslušnú zákazku v objednávke; touto osobou môže byť na základe rozhodnutia zadávateľa aj osoba odberateľa, ktorej konanie však zaväzuje v zmysle týchto VOP priamo zadávateľa.

2.8         Pracovníci vykonávateľa – zamestnanci alebo iné spolupracujúce osoby vykonávateľa (fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby), resp. jeho subdodávateľov, ktorí zabezpečujú poskytovanie služieb podľa týchto VOP v mene vykonávateľa pre zadávateľa; sú nimi najmä operátori, technici, rezidenti, koordinátori.

2.8.1              Technik – zodpovedná osoba vykonávateľa pre príslušnú zákazku určená v objednávke.

2.9         Pracovný postup – kľúčový prevádzkový písomný dokument obsahujúci detailný popis jednotlivých, na komponentoch realizovaných, krokov, ktoré sú predmetom realizácie zákazky.

2.10     Pracovný výkaz – dokument potvrdzujúci druh a rozsah poskytnutých služieb, ktorý je podkladom pre fakturáciu.

2.11     8D – bežná a v automobilovom priemysle štandardne používaná metóda na zlepšenie kvality vo výrobe a k riešeniu rôznych problémov, vrátane reklamácií.

Článok III
Služby

3.1         Služby, ktoré sa poskytujú v súlade s týmito VOP, sú najmä:

a)     služby v oblasti zabezpečenia kvality produkcie a/alebo procesov, ktoré zahŕňajú najmä kontrolu komponentov spojenú s triediacimi (tzv. sortovacími) činnosťami a prípadnými korekčnými prácami a dodatočnými úpravami,

b)    akékoľvek ďalšie služby súvisiace so zabezpečením kvality komponentov vrátane podpory produkcie, dielenských prác, logistických a asistenčných služieb

(ďalej len „služby”).

3.2         Konkrétny druh a rozsah poskytovaných služieb je určený v zmluve/objednávke.

Článok IV
Objednávanie služieb

4.1         Služby podľa týchto VOP sú poskytované na základe samostatnej zmluvy alebo osobitných obojstranne potvrdených objednávok, pričom v prípade objednávky zmluvný vzťah medzi vykonávateľom a zadávateľom vznikne akceptovaním objednávky zadávateľa vystavenej podľa týchto VOP vykonávateľom. Súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý vzniká na základe predošlej vety sú aj tieto VOP.

4.2         Objednávka musí byť zachytená písmom, a to buď v tlačenej (papierovej alebo faxovej) alebo elektronickej forme a musí byť doručovaná:

a)      elektronickou cestou  (najmä formou emailu, prílohou ktorého je  scan papierového vyhotovenia objednávky alebo elektronický súbor podpísaný elektronickým podpisom umožňujúcim jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu osoby konajúcej za zadávateľa),

b)    faxom alebo osobne.

4.2.1              Objednávka musí obsahovať:

a)      označenie komponentu alebo komponentov, ktoré budú predmetom poskytovania služieb v rámci zákazky,

b)      vymedzenie a popis objednávaných služieb vrátane definovania príslušných merateľných jednotiek týkajúcich sa objednávaných služieb (napr. množstvo, čas), pokiaľ je to pri danej službe možné,

c)      určenie miesta realizácie zákazky (bod 6.1 týchto VOP),

d)     určenie dátumu začatia realizácie zákazky,

e)      určenie konkrétneho technika pre danú zákazku,

f)       určenie odmeny za objednávané služby,

g)      meno, priezvisko, funkciu  osoby podpisujúcej objednávku za zadávateľa,

h)      prehlásenie zmluvných strán, že tieto VOP sú súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý vznikne na základe akceptovanej objednávky.

4.2.2              Objednávka môže obsahovať aj:

a)      určenie predpokladaného termínu ukončenia poskytovania služieb,

b)      určenie osoby na strane zadávateľa, ktorá je oprávnená podpisovať pracovný výkaz,

c)      určenie pracovníka oddelenia kvality,

d)     určenie zodpovedného pracovníka finančného oddelenia zadávateľa vo veciach fakturácie (osoba príslušná zabezpečiť úhradu faktúry),

e)      požiadavku na zabezpečenie vymedzených pomôcok vykonávateľom (bod 5.7 týchto VOP),

f)       požiadavku na formu a frekvenciu poskytovania čiastkových výkazov (bod 9.4 týchto VOP),

g)      pracovný postup (bod 5.1 týchto VOP),

h)      určenie osobitného druhu nákladov, ktoré zadávateľ uhradí vykonávateľovi (bod 11.4 týchto VOP),

i)        číslo objednávky,

j)        požiadavku na zaslanie papierovej faktúry (bod 12.3.2 týchto VOP),

k)      osobu, ktorej sa má doručovať elektronická faktúra (bod 12.3.1 týchto VOP).

l)        prípadné ďalšie požiadavky, podmienky a dohody.

4.2.3              V objednávke (alebo jej prílohe) môže byť určených aj viac pracovníkov oddelenia kvality, pričom môže byť určené aj ich vzájomné rozdelenie jednotlivých kompetencií vyplývajúcich z týchto VOP (napr. právo na podpisovanie pracovného postupu a jeho dodatkov, právo konať v rámci reklamačného procesu a pod.).

4.3         Na objednávky sa prednostne používajú vykonávateľom vytvorené formuláre objednávok. Formulár objednávky predvyplní na základe informácií a podkladov dodaných zadávateľom vykonávateľ, ktorý ju následne zasiela zadávateľovi. Zadávateľ po doplnení chýbajúcich údajov zašle podpísanú záväznú objednávku vykonávateľovi. Na vznik zmluvného vzťahu sa vyžaduje, aby objednávka bola vykonávateľom následne akceptovaná formou jej podpísania oprávnenou osobou vykonávateľa (bod 10.1 týchto VOP). Akceptovaná objednávka sa (ako zmluva) stáva pre obe zmluvné strany záväznou až okamihom riadneho doručenia akceptovanej (t. j. obomi zmluvnými stranami podpísanej) objednávky vykonávateľom zadávateľovi podľa bodu 4.6 týchto VOP.

4.4         Vykonávateľ môže na základe vlastného rozhodnutia akceptovať aj objednávku vystavenú inak, ako podľa bodu 4.3 týchto VOP (najmä objednávka vystavená použitím vlastného formuláru zadávateľa) za predpokladu, že takáto objednávka obsahuje najmenej povinné náležitosti podľa bodu 4.2.1 týchto VOP.

4.4.1              V prípade , ak by v objednávke podľa bodu 4.4 týchto VOP chýbalo len prehlásenie podľa bodu 4.2.1 písm. h) týchto VOP, je vykonávateľ oprávnený objednávku akceptovať, pričom zmluvný vzťah založený podľa bodu 4.4 týchto VOP nadobúda platnosť a účinnosť až momentom dodatočného prehlásenia podľa bodu 4.2.1 písm. h) týchto VOP, zachyteného písmom (bod 4.2 týchto VOP tu platí obdobne); takéto prehlásenie musia zmluvné strany urobiť najneskôr pred začatím realizácie zákazky, inak zmluva nevznikne.

4.5         Objednávka zadávateľa sa považuje za riadne doručenú v prípade jej doručenia vykonávateľovi:

a)     v listinnej podobe do rúk oprávnenej osoby vykonávateľa (bod 10.1 týchto VOP)  alebo

b)    faxom zaslaným na číslo uvedené vo formulári objednávky zaslanom vykonávateľom zadávateľovi podľa druhej vety bodu 4.3 týchto VOP alebo

c)     emailom zaslaným na adresu technika uvedeného vo formulári objednávky, zaslanom vykonávateľom zadávateľovi podľa druhej vety bodu 4.3 týchto VOP alebo emailom zaslaným na rovnakú adresu vykonávateľa, z ktorej bol formulár objednávky podľa bodu 4.3 týchto VOP zaslaný,

d)    v prípade objednávky vystavenej podľa bodu 4.4 týchto VOP faxom alebo emailom zaslaným na adresu oprávnenej osoby vykonávateľa podľa bodu 10.1 týchto VOP.

4.6         Akceptovaná objednávka sa považuje za riadne doručenú v prípade jej riadneho doručenia:

a)     v listinnej podobe do rúk kontaktnej osoby na strane zadávateľa alebo

b)    faxom zaslaným na číslo uvedené v objednávke podpísanej zadávateľom alebo

c)     emailom zaslaným na v objednávke uvedený email osoby zadávateľa, ktorá objednávku podpísala alebo

d)    v prípade objednávky podľa bodu 4.4 týchto VOP faxom alebo emailom zaslaným na číslo/emailovú adresu, z ktorého/ej bola zo strany zadávateľa takáto objednávka odoslaná.

4.7         Vykonávateľ nie je povinný akceptovať záväznú objednávku zadávateľa. V prípade ak nedôjde k akceptovaniu záväznej objednávky a jej doručeniu zadávateľovi v lehote 48 hodín od jej doručenia vykonávateľovi, stráca záväzná objednávka svoju platnosť.

4.8         V prípade, ak dôjde po uzatvorení zmluvy zmluvného vzťahu podľa ustanovení tohto článku zo strany zadávateľa k vystaveniu ďalšej objednávky na totožnú službu, táto sa považuje len za právne nezáväznú objednávku vystavenú výlučne pre interné potreby zadávateľa (napr. SAP ERP ), a to aj v prípade, ak vykonávateľ takúto objednávku potvrdí, t. j. takáto neskoršia objednávka nemení ani nenahradzuje pôvodný zmluvný vzťah a považuje sa za výlučne interný dokument zadávateľa; to neplatí v prípade explicitného zrušenia alebo explicitnej zmeny pôvodnej objednávky, pričom takéto zrušenie, resp. zmena musí byť jednoznačne a nespochybniteľne priamo uvedené v neskoršej objednávke odkazom na pôvodné ustanovenia, ktoré sa rušia/menia prípadne celú pôvodnú objednávku identifikovanú konkrétnym dátumom (a teda len všeobecné ustanovenie o tom, že sa novou objednávkou nahrádzajú všetky doterajšie dohody, alebo obdobné ustanovenie, nepostačuje).

4.9         Ak sa v nasledujúcich článkoch hovorí o objednávke, myslí sa ňou akceptovaná objednávka v zmysle ustanovení tohto článku, ktorou je založený zmluvný vzťah medzi vykonávateľom a zadávateľom.

Článok V
Vykonávanie zákazky

5.1         Detailný popis spôsobu realizácie každej zákazky musí byť uvedený v pracovnom postupe vypracovanom a podpísanom technikom spolu s pracovníkom oddelenia kvality, ak pracovný postup netvorí už prílohu objednávky.

5.2         Na základe pracovného postupu zodpovedný pracovník vykonávateľa koordinuje realizáciu zákazky.

5.3         Prípadné zmeny pracovného postupu musia byť vykonané formou písomných dodatkov podpísaných technikom a pracovníkom oddelenia kvality. V dodatku musí byť uvedený popis zmeny a presný časový údaj o tom, kedy bola zmena prijatá, resp. od kedy má byť účinná.

5.4         Za účelom riadneho vykonania zákazky sa vykonávateľ zaväzuje, že zabezpečí dostatočný počet pracovníkov vykonávateľa (s potrebnými schopnosťami, znalosťami, výkonnosťou a zručnosťami pre danú zákazku), ktorí budú zabezpečovať realizáciu zákazky.

5.5         Technik je zodpovednou osobou vykonávateľa vo veciach týkajúcich sa zákazky, pričom najmä:

a)     koordinuje a manažuje prácu ostatných pracovníkov vykonávateľa podieľajúcich sa na realizácii zákazky,

b)    v súlade s týmito VOP sa spolupodieľa na vypracovaní pracovného postupu a za vykonávateľa tento podpisuje (vrátane dodatkov k nemu), ak tieto VOP neurčujú inak,

c)     vypracúva pracovné výkazy a čiastkové výkazy,

d)    vykonáva činnosti v rámci zabezpečenia kvality poskytovaných služieb a reklamačného procesu v zmysle čl. XIII týchto VOP,

e)     je kontaktnou osobou vykonávateľa prijímajúcou akékoľvek návrhy, pripomienky či požiadavky týkajúce sa zákazky; musí byť bezodkladne informovaný o akýchkoľvek organizačných zmenách týkajúcich sa realizácie zákazky alebo prekážkach brániacich jej riadnej a včasnej realizácii,

f)     kontaktuje pracovníka oddelenia kvality kedykoľvek je to potrebné, najmä však kvôli vyžiadaniu potrebnej súčinnosti.

5.6         V prípade, že sa zadávateľ a vykonávateľ nedohodli inak, vykonávateľ si zabezpečí na realizáciu zákazky základné pomôcky a vybavenie, náradie a pracovný materiál (napr.  značkovače, nálepky, identifikačné štítky, perá, papier, formuláre, pásky a ďalší spotrebný materiál), ako aj prostriedky pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v bežnom rozsahu a spotrebe (ďalej spolu len „základné pracovné pomôcky”).

5.7         Vykonávateľ a zadávateľ sa môžu dohodnúť, že vykonávateľ zabezpečí pre pracovníkov vykonávateľa aj ďalšie pracovné pomôcky alebo nástroje, ako napr. pracovné stoly, osvetlenie, viazacie náradie a pod. (ďalej len „nadštandardné pomôcky”); v opačnom prípade tieto zabezpečuje zadávateľ. Príslušná dohoda s presným vymedzením nadštandardných pomôcok, ktoré majú byť zabezpečené, musí byť uvedená v objednávke.

Článok VI
Miesto poskytovania služieb

6.1         Služby podľa týchto VOP sú poskytované najmä v priestoroch zadávateľa alebo v priestoroch odberateľa alebo v priestoroch vykonávateľa. Presné miesto poskytovania služieb a prípadné náklady s ním spojené je potrebné špecifikovať v objednávke.

6.2         Zadávateľ je povinný zabezpečiť pracovníkom vykonávateľa realizujúcim príslušnú zákazku, prístup do miesta poskytovania služieb, ak sa toto nachádza u zadávateľa alebo u odberateľa a poskytnúť im na ten účel akékoľvek potrebné prostriedky (identifikačné karty, visačky a pod.).

6.3         Zadávateľ je povinný zabezpečiť vhodné priestory pre poskytovanie služieb, ako aj pre činnosti súvisiace s poskytovaním služieb (napr. dovoz a odvoz materiálu) a adekvátne vybavenie týchto priestorov umožňujúce efektívne poskytovanie služieb.

6.4         Zadávateľ zodpovedá za to, že miesto poskytovania služieb spĺňa všetky požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

Článok VII
Čas realizácie zákazky

7.1         Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť začiatok realizácie zákazky v čase dohodnutom v objednávke, inak v obvyklom čase s prihliadnutím na vzdialenosť a dostupnosť miesta, v ktorom sa zákazka má realizovať.

7.1.1              Predpokladom dodržania začiatku realizácie zákazky zo strany vykonávateľa je poskytnutie všetkej nevyhnutnej súčinnosti zo strany zadávateľa/odberateľa podľa článku VIII týchto VOP.

7.2         Počet hodín poskytovania služieb bude priebežne zaznamenávaný do pracovného výkazu, ktorý vypracúva technik a potvrdzuje ho osoba na strane zadávateľa (bod 9.3 týchto VOP).

7.3         Do času poskytovania služieb, ktorý bude zaznamenaný v pracovnom výkaze, sa započítava aj čas potrebný na:

a)     logistické presuny materiálu,

b)    baliace práce,

c)     prestoje nezavinené pracovníkmi vykonávateľa,

d)    doby zodpovedajúcej dĺžke prestávok v práci stanovenej zákonom,

e)     organizačné zabezpečenie zákazky,

f)     zabezpečenie čiastkových výkazov (bod 9.4 týchto VOP), hlásení a konečnej dokumentácie zákazky.

Článok VIII
Súčinnosť zadávateľa

8.1         Zadávateľ je povinný v súvislosti s realizáciou zákazky poskytnúť vykonávateľovi všetku potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä:

a)     v poskytnutí všetkých odborných technických informácií potrebných pre riadne poskytnutie služieb,

b)    v poskytnutí komponentov, ktoré majú byť predmetom poskytovania služieb, resp. umožneniu prístupu k nim,

c)     v zabezpečení prístupu do miesta poskytovania služieb,

d)    v zabezpečení pracovného prostredia, ktoré je v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

e)     v poskytnutí potrebných dodatočných pokynov a spresnení požiadaviek týkajúcich sa konkrétnej zákazky,

f)     v zabezpečení pracovných pomôcok, nástrojov a ďalšieho vybavenia, ktoré nezabezpečuje vykonávateľ,

g)    v poskytnutí súčinnosti vyplývajúcej z ustanovení týchto VOP (napr. body 5.1, 6.3, 7.2),

h)    v poskytnutí ďalšej potrebnej, najmä vyžiadanej, súčinnosti.

8.2         V prípade, že zadávateľ neposkytne vykonávateľovi potrebnú súčinnosť podľa predchádzajúceho bodu, vykonávateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb.

8.3         V prípade, že v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti zadávateľom bude poskytovanie služieb prerušené, po dobu trvania omeškania s poskytovaním súčinnosti podľa bodu 8.2  týchto VOP vykonávateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností a nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v príčinnej súvislosti s takýmto prerušením vznikne; čas prerušenia poskytovania služieb sa v takom prípade považuje za prestoje nezavinené pracovníkmi vykonávateľa podľa bodu 7.3 písm. c) týchto VOP, za ktoré prináleží vykonávateľovi odmena v plnej výške, ako keby k prestoju nedošlo.

8.4         Ak zadávateľ neuvedie v objednávke zodpovedného pracovníka finančného oddelenia zadávateľa vo veciach fakturácie, je ho povinný oznámiť vykonávateľovi preukázateľným spôsobom v lehote 10 dní odo dňa podpísania objednávky.

8.5         Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na odberateľa, pokiaľ sa zákazka realizuje v jeho priestoroch alebo s komponentami, ktoré má vo svojej dispozícii odberateľ; v takýchto prípadoch má zadávateľ povinnosť zabezpečiť poskytovanie súčinnosti zo strany odberateľa v nevyhnutnom rozsahu (najmä podľa ustanovení tohto článku) a za prípadné neposkytnutie súčinnosti odberateľom zodpovedá, ako keby súčinnosť neposkytol sám.

Článok IX
Pracovný výkaz a čiastkové výkazy

9.1         Technik vyhotoví o poskytnutých službách pracovný výkaz.

9.1.1              Pracovný výkaz musí obsahovať:

a)      počet hodín poskytovania služieb všetkými pracovníkmi vykonávateľa alebo

b)      počet iných merateľných jednotiek poskytovania služby, pokiaľ boli definované v objednávke (bod 4.2.1 písm. b) týchto VOP), alebo

c)      odmenu za poskytnuté služby.

9.1.2              Pracovný výkaz môže obsahovať:

a)      zoznam a množstvo komponentov, ktoré boli predmetom poskytovania služieb a/alebo druh poskytnutých služieb,

b)      údaj o množstve zistených chybných komponentov a o množstve opravených komponentov,

c)      počet pracovníkov vykonávateľa, ktorí poskytovali služby,

d)     iné skutočnosti, na ktorých sa dohodnú technik a pracovník oddelenia kvality.

9.2         Pracovný výkaz bude vyhotovený po zrealizovaní zákazky alebo po skončení kalendárneho mesiaca (v prípade, ak zákazka trvá dlhšie ako 60 dní).

9.2.1              Po dohode medzi zadávateľom a vykonávateľom môže byť pracovný výkaz vystavovaný aj v iných obojstranne odsúhlasených termínoch.

9.3         Podkladom fakturácie je pracovný výkaz potvrdený osobou na strane zadávateľa určenou v objednávke (bod 4.2.2 písm. b) týchto VOP); v prípade, ak v objednávke zadávateľ takúto osobu neurčil, za zadávateľa potvrdzuje podpisom pracovný výkaz osoba podľa bodu 10.3 týchto VOP. Osoba na strane zadávateľa, ktorá potvrdzuje pracovný výkaz  pri svojom podpise uvádza aj svoje meno a priezvisko a tiež svoju pracovnú pozíciu, resp. funkčné zaradenie. Osoba na strane zadávateľa, ktorá má v zmysle interných kompetencií zadávateľa potvrdiť pracovný výkaz zostavený vykonávateľom,  je povinná v lehote 5 dní odo dňa, kedy zadávateľ obdrží pracovný výkaz, tento buď potvrdiť alebo pripomienkovať, a to formou elektronickej správy, papierovou formou alebo faxom. Ak zadávateľ pracovný výkaz v uvedenej lehote nepripomienkuje, považuje sa pracovný výkaz za schválený, a to aj v prípade, ak ho v uvedenej lehote ani neschválil (t. j. platí fikcia schválenia). Pracovný výkaz sa rovnako považuje za schválený, ak vykonávateľ zapracuje riadne všetky pripomienky zadávateľa, a to momentom zaslania takto spracovaného nového pracovného výkazu.

9.4         Vykonávateľ môže na základe požiadavky zadávateľa vypracúvať aj čiastkové výkazy, ktoré budú obsahovať údaje vyžiadané zadávateľom, v ním zvolenej forme a/alebo periodicite; povinnosť vypracúvať takéto čiastkové výkazy však má len ak je táto skutočnosť zachytená v objednávke (bod 4.2.2 písm. f) týchto VOP). Čiastkové výkazy nie sú podkladom pre fakturáciu a slúžia iba pre potreby zadávateľa.

Článok X
Oprávnené osoby

10.1     Osobami vykonávateľa oprávnenými na podpísanie objednávky sú:

a)     štatutárny zástupca vykonávateľa,

b)    prokurista vykonávateľa, ak je vymenovaný

c)     riaditeľ pobočky vykonávateľa,

d)    technici,

a to každý samostatne.

10.2     V prípade, ak zadávateľ v objednávke neurčí konkrétneho pracovníka oddelenia kvality, vo veciach vyhradených týmito VOP pracovníkovi oddelenia kvality je oprávnený v mene zadávateľa konať každý pracovník zadávateľa (najmä zamestnanec, príp. spolupracujúca osoba), prípadne aj odberateľa alebo aj inej tretej osoby na strane zadávateľa, pokiaľ sa táto tretia osoba zúčastňuje zákazky aktívne (napr. spolupráca) alebo pasívne (napr. kontrola, prevzatie výsledku zákazky). Funkčné zaradenie takéhoto pracovníka musí zodpovedať pozícii pracovníka zodpovedného za kvalitu alebo vyššej. Vykonávateľ v takomto prípade nie je povinný skúmať, či takýto pracovník neprekračuje svoju právomoc; konanie takéhoto pracovníka zaväzuje zadávateľa v plnom rozsahu, okrem prípadu, ak sa preukáže, že vykonávateľ o prekročení právomoci jednoznačne vedel a zadávateľa o tejto skutočnosti neinformoval bez zbytočného odkladu po takomto svojom zistení.

10.2.1          Zadávateľ je oprávnený, preukázateľným spôsobom, kedykoľvek oznámiť vykonávateľovi chýbajúce kontaktné údaje príslušného pracovníka oddelenia kvality, ako aj zmenu týchto údajov; z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho v mene zadávateľa urobil.

10.3     Ustanovenia bodu 10.2 týchto VOP sa obdobne vzťahujú aj na osobu na strane zadávateľa, ktorá je oprávnená podpisovať pracovný výkaz (bod 4.2.2 písm. b) týchto VOP), ak nie je určená v objednávke.

Článok XI
Odmena za poskytnuté služby

11.1     Zadávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby vykonávateľovi zaplatiť odmenu vo výške, ktorá  bola dohodnutá v objednávke a ktorá vyplýva z týchto VOP.

11.2     K odmene bude pripočítaná príslušná zákonná sadzba DPH. Odmena bude fakturovaná podľa skutočného počtu hodín a/alebo iných merateľných jednotiek (bod 4.2.1 písm. b) týchto VOP) poskytovania služieb uvedeného v potvrdenom pracovnom výkaze v súlade s ustanoveniami tohto článku.

11.3     Príplatky k základnej hodinovej odmene dohodnutej v objednávke za služby poskytované:

a)     v noci (22.00 – 06.00 h)                                                   25%,

b)    v sobotu                                                                           50%,

c)     v nedeľu a iný deň pracovného pokoja (napr. štátny sviatok)    100%.

Na príplatky podľa tohto bodu má vykonávateľ nárok aj bez osobitnej dohody v objednávke. V prípade, ak sú v objednávke dohodnuté príplatky v inej výške, príp. sú vylúčené, platia ustanovenia objednávky.

11.4     Zadávateľ je povinný okrem odmeny za poskytnuté služby vykonávateľovi uhradiť aj prípadné osobitné náklady dohodnuté v objednávke.

Článok XII
Platobné podmienky a sankcie

12.1     Odmena za poskytnuté služby je splatná na základe faktúr, ktoré vykonávateľ vystaví na základe objednávok a/alebo pracovných výkazov:

a)     po zrealizovaní zákazky alebo

b)    po skončení príslušného kalendárneho mesiaca za služby poskytnuté v danom mesiaci alebo

c)     po skončení kalendárneho týždňa, ak odmena za služby poskytnuté v príslušnom kalendárnom týždni presiahne 2 000,- €.

12.2     Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia zadávateľovi, ak nie je v samotnej faktúre určená dlhšia lehota splatnosti. Ak je na faktúre skorší dátum splatnosti ako uvedený v tomto bode, pre omeškanie zadávateľa s úhradou faktúry je rozhodujúca splatnosť faktúry určená v tomto bode.

12.3     Zaslaním objednávky zadávateľom vykonávateľovi (čl. IV týchto VOP) zadávateľ súhlasí s vystavením elektronickej faktúry.

12.3.1          Vykonávateľ zasiela faktúru prednostne osobe, ktorá vystavila na strane zadávateľa objednávku alebo osobe, ktorú zadávateľ určil v objednávke; môže ju však zaslať aj na všeobecnú emailovú adresu zadávateľa, ktorou disponuje alebo ktorá je uvedená na webovom sídle zadávateľa, a to najmä v prípadoch, ak sa z adries uvedených v časti vety pred bodkočiarkou vráti ako nedoručená alebo sa z nej nevráti vyžiadaná notifikácia o doručení.

12.3.2          V prípade, ak zadávateľ požaduje zaslanie aj/len papierovej faktúry, je povinný to uviesť do objednávky. Vykonávateľ je oprávnený vyhovieť aj neskoršej žiadosti zadávateľa na vystavenie papierovej faktúry.

12.4     Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v súlade s ustanoveniami týchto VOP a musí byť riadne doručená zadávateľovi.

12.5     K faktúre musí byť priložená kópia príslušného  pracovného výkazu, ktorý sa považuje za potvrdený podľa ustanovení týchto VOP, preukazujúca oprávnenosť fakturácie.

12.6     V prípade omeškania zadávateľa s úhradou faktúry, je zadávateľ povinný vykonávateľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,04 % z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.

Článok XIII
Garancia kvality a zodpovednosť za vady

13.1     Vykonávateľ je držiteľom certifikátov Integrated Management System ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007, ktoré sú garanciou kvality poskytovaných služieb.  Vykonávateľ sa zaväzuje poskytovať služby s vynaložením odbornej starostlivosti a v kvalite garantovanej v zmysle uvedených certifikátov.

13.2     V záujme zabezpečenia náležitej kvality služieb sa vykonávateľ zaväzuje vykonávať ich priebežné monitorovanie a v prípade, ak vidí na strane zadávateľa prekážky pre dosiahnutie náležitej kvality poskytovaných služieb, o tejto skutočnosti prostredníctvom technika bezodkladne informuje pracovníka oddelenia kvality; v prípade, ak technik oznamuje takúto informáciu ústne, je povinný ju zopakovať aj formou emailu alebo faxu pracovníkovi oddelenia kvality, ak sú jeho kontaktné údaje uvedené v objednávke, alebo ich zadávateľ vykonávateľovi oznámil podľa bodu 10.2.1 týchto VOP. Kontrolu dodržiavania kvality poskytovania služieb je oprávnený vykonávať aj pracovník oddelenia kvality, ktorý v prípade vzniku pochybností o kvalite poskytovaných služieb o tejto skutočnosti bezodkladne informuje technika. Technik po prekonzultovaní vzniknutých pochybností o kvalite poskytovaných služieb s pracovníkom oddelenia kvality nariadi vykonanie opakovanej kontroly komponentov spojenej s odstránením prípadných zistených vád; o tejto skutočnosti vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše technik a pracovník oddelenia kvality. Ak sa opakovanou kontrolou preukáže vadné poskytnutie služieb, vykonávateľ nemá nárok na odmenu za čas vykonávania opakovanej kontroly. Ak sa opakovanou kontrolou nepreukáže vadné poskytnutie služieb, čas opakovanej kontroly zaznamenaný v pracovnom výkaze sa považuje za čas poskytovania služieb, za ktorý patrí vykonávateľovi odmena v súlade s ustanoveniami týchto VOP.

13.3     V prípade, že sa po poskytnutí služieb, najneskôr však v priebehu prvej montáže komponentov do príslušnej veci, ktorej prvou priamou súčasťou je komponent (napr. väčší komponent, systémový komponent, modul, integrovaný modul, automobil a pod.) zistí, že služby neboli poskytnuté v garantovanej kvalite, zadávateľ je povinný zistené vady poskytnutých služieb písomne oznámiť vykonávateľovi (ďalej len „reklamácia”), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní, od kedy sa zadávateľ o príslušnej vade dozvie; v opačnom prípade uplynutím uvedenej lehoty zadávateľ stráca právo uplatňovať si akékoľvek nároky zo zodpovednosti za vady poskytnutých služieb.

13.4     Vykonávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli z dôvodu:

a)     nevhodného alebo nesprávneho manipulovania s predmetom poskytovania služby po poskytnutí služby inou osobou ako vykonávateľom,

b)    ak vykonávateľ označil predmet služby alebo jeho časť ako nevyhovujúci, resp. nezodpovedajúci podmienkam podľa pracovného postupu a zadávateľ (alebo osoba na jeho strane, napr. odberateľ) takýto predmet napriek tejto skutočnosti uvoľnil pre ďalšie použitie, resp. do ďalšieho obehu,

c)     chýb v pracovnom postupe, ktorý však bol odsúhlasený zo strany zadávateľa,

d)    vyššej moci, pričom za vyššiu moc sa pre tieto účely považuje najmä (avšak nielen) vojna, invázia, akty zahraničného nepriateľa, cudzích nepriateľských aktov, občianska vojna, vzbura, revolučné povstanie obyvateľstva, dôsledok vojenskej alebo uzurpačnej moci, konfiškácie alebo znárodnenia alebo zhabania alebo zničenia na základe príkazu alebo pri výkone príkazu štátnych alebo iných orgánov verejnej moci, dôsledky pôsobenia akejkoľvek vojenskej zbrane využívajúcej štiepenie jadra alebo rádioaktívnu silu, bez ohľadu na to, či v čase mieru alebo vojny, havárie, živelné pohromy, dlhodobejšie výpadky elektrickej energie, krízová situácia a/alebo iná výnimočná okolnosť; za vyššiu moc sa však nepovažuje najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, neplnenie si povinností zo strany osôb spolupracujúcich so zmluvnými stranami, nepriaznivá ekonomická situácia zmluvnej strany.

13.5     Zadávateľ je povinný poskytnúť vykonávateľovi všetku potrebnú (najmä, ale nielen vykonávateľom vyžiadanú) súčinnosť pri preverovaní reklamácie, najmä je povinný poskytnúť  fotodokumentáciu, podklady, záznamy komunikácie, dáta, ktorými zadávateľ alebo odberateľ disponuje a ktoré sa týkajú alebo sa môžu týkať reklamácie, resp. reklamovanej služby. 

13.5.1          Porušenie povinnosti zadávateľa podľa bodu 13.5 týchto VOP má za následok zánik nárokov z reklamovaných vád.

13.6     Reklamácia sa musí začať vybavovať bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, najneskôr do 10 pracovných dní a vyriešená bude v čo najkratšom možnom čase. Vykonávateľ sa zaväzuje reklamáciu uznať alebo zamietnuť do 15 pracovných dní od uplatnenia reklamácie.

13.6.1          V prípade, vykonávateľ reklamáciu uzná, má zadávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady, okrem prípadu ak sa s vykonávateľom preukázateľne dohodne na inom spôsobe riešenia reklamácie.

13.7     V prípade, ak zadávateľ používa štandardne  8D-Report, vykonávateľ sa zaväzuje, že poskytne zadávateľovi 8D-Report podľa 8D termínov.

13.8     V prípade vyhotovenia písomného záznamu o spôsobe vybavenia reklamácie musí tento byť podpísaný zadávateľom a oprávnenou osobou vykonávateľa uvedenou v bode 10.1 týchto VOP. Zadávateľ je oprávnený v písomnom zázname vyznačiť akékoľvek svoje stanoviská.

13.9     Zmluvné strany sa môžu v písomnom zázname o spôsobe vybavenia reklamácie vždy dohodnúť aj na inom spôsobe jej vybavenia, resp. riešenia.

Článok XIV
Vlastníctvo komponentov, zodpovednosť za škodu a jej náhrada

14.1     Vykonávateľ sa nestáva vlastníkom komponentov prevzatých za účelom realizácie zákazky.

14.2     Vykonávateľ zodpovedá za zavinené konanie pracovníkov vykonávateľa, ktorým dôjde k poškodeniu, strate alebo zničeniu komponentov, ktoré prevzal od zadávateľa (príp. odberateľa) za účelom realizácie zákazky, ak k takémuto konaniu došlo v priebehu realizácie zákazky; za takéto zavinené konanie však nezodpovedá v prípade, ak by k poškodeniu, strate alebo zničeniu došlo bez ohľadu na takéto zavinené konania alebo v prípade, ak išlo o konanie, ktorým pracovník vykonávateľa odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal alebo ak poškodenie spôsobil v nutnej obrane proti hroziacemu alebo trvajúcemu útoku.

14.3     V prípade vzniku škody, za ktorú vykonávateľ zodpovedá podľa bodu 14.2 týchto VOP, sa škoda uhrádza uvedením do pôvodného stavu alebo peňažnou náhradou; právo voľby má vykonávateľ.

14.4     Limity náhrady škody

14.4.1          V prípade vzniku nároku na náhradu škody vykonávateľ poskytuje náhradu škodu v plnom rozsahu, maximálne však do výšky 25% objemu zákazky podľa objednávky, pri dlhodobých zákazkách (trvajúcich dlhšie ako 30 dní) maximálne do výšky 25% mesačného objemu zákazky, ktorej sa škoda týka. Za dlhodobé zákazky sa považujú zákazky v dĺžke trvania nad jeden mesiac a maximálny limit náhrady škody je (bez ohľadu na prv uvedené obmedzenia) 100 000,- eur pri každej samostatnej zákazke podľa objednávky.

Článok XV
Doručovanie, dôvernosť informácií a mlčanlivosť

15.1     Na akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, žiadosti o súhlasy alebo akúkoľvek inú komunikáciu predkladanú jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v emailovej, faxovej alebo listinnej podobe,  odpovedá druhá zmluvná strana rovnakým alebo obdobným spôsobom, t. j. odpoveď  musí byť rovnako buď v emailovej, faxovej alebo listinnej podobe umožňujúcej jednoznačne zachytiť obsah prejavu odpovede. V prípade nedodržania predpísanej formy odpovede dôkazné bremeno o obsahu a doručení odpovede zaťažuje jej odosielateľa.

15.2     Obsah faxu sa považuje za doručený pokiaľ má odosielateľ k dispozícii výstup z faxu potvrdzujúci jeho bezchybné doručenie. Pokiaľ by došlo pri doručovaní faxu k akémukoľvek technickému problému, v dôsledku ktorého nebude možné sa s jeho obsahom oboznámiť, prijímajúca zmluvná strana je povinná o tom bezodkladne vhodným spôsobom upovedomiť odosielajúcu zmluvnú stranu a požiadať ju o opakované doručenie faxu, prípadne o doručenie iným spôsobom. Faxové správy vykonávateľ prijíma v pracovných dňoch od 8.30 h do 15.30 h (ďalej len „prevádzková doba”); fax doručený vykonávateľovi mimo uvedených hodín sa považuje za doručený až začiatkom najbližšej prevádzkovej doby  (t. j. o 8.30 h najbližšieho pracovného dňa).

15.3     Obsah emailu sa považuje za doručený v prípade i) manuálneho potvrdenia jeho obdržania, resp. potvrdenia o jeho prečítaní, ii) obdržania emailovej  odpovede obsahujúcej aj pôvodný text emailu o doručenie ktorého ide; za potvrdenie o doručení  sa nepovažuje len automatická odpoveď bez zásahu adresáta.

15.4     Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami platí, že písomnosť sa považuje za doručenú:

a)     dňom jej faktického doručenia druhej zmluvnej strane – adresátovi,

b)    dňom, keď márne uplynie lehota na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,

c)     dňom vykonania neúspešného pokusu o doručenie, ak doručenie bolo znemožnené úmyselným konaním adresáta, najmä odmietnutím prevzatia zásielky.

15.5     Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením na základe zmluvného vzťahu vzniknutého v súlade s týmito VOP a ktoré sa týkajú druhej zmluvnej strany, ak takéto skutočnosti majú pre druhú zmluvnú stranu alebo iných súťažiteľov na trhu preukázateľný hospodársky význam.

15.5.1          Za dôverné informácie sa považujú aj všetky skutočnosti a informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ďalej tiež informácie jednoznačne a preukázateľne označené druhou stranou za dôverné. Bez dotknutia prv uvedených ustanovení, dôvernými informáciami sú aj akékoľvek informácie verejne neprístupné, technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré niektorá zmluvná strana označí ako dôverné, alebo s ktorými sa má nakladať (vzhľadom na okolnosti známe druhej strane pri poskytnutí informácií) ako s dôvernými alebo akékoľvek informácie, z povahy ktorých je pochopiteľné pre akúkoľvek priemerne znalú osobu, že sú dôverné. Dôverné informácie sú aj akékoľvek technické, obchodné alebo komerčné informácie (vrátane produktových plánov, plánov rozvoja, prognózy, analýzy a stratégie), špecifikácie, plány, schémy, školiace materiály, vzorce, náčrty, modely, vzorky, postupy, nápady a vynálezy (aj keď nepodliehajú osobitnej ochrane), dáta,  softvér, alebo dokumentácia v akejkoľvek podobe či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ako aj informácie prijaté od inej osoby ako je zmluvná strana, pokiaľ je táto osoba zaviazaná nimi nakladať ako s dôvernými. Za dôverné informácie sa považujú aj informácie o pomeroch jednej alebo druhej zo zmluvných strán, jej produktoch, procesoch a výkonoch.

15.5.2          V záujme predchádzania sporom o povahu informácií sa zmluvné strany dohodli na tom, že strana, ktorá druhej strane poskytne informácie, ktoré v zmysle ustanovení tohto článku majú byť považované za dôverné, ako dôverné tieto informácie aj jednoznačne označí.

15.6     Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na tie skutočnosti, ktoré:

a)     v súvislosti s plnením na základe zmluvného vzťahu vzniknutého v súlade s týmito VOP sú alebo budú prístupné zamestnancom alebo tretím osobám, ktoré tieto informácie vzhľadom na svoju pracovnú pozíciu, funkčné zaradenie, resp. svoju úlohu pri zmluvnom plnení musia poznať, pričom ale tieto osoby musia byť príslušnou zmluvnou stranou, pre ktorú sú činné, informované o dôvernom charaktere týchto informácií,

b)    boli preukázateľne získané od tretej osoby, ktorá je oprávnená šíriť tieto informácie, alebo

c)     boli nezávisle vyvinuté zmluvnou stranou, bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa ustanovení tohto článku,

15.7     Za porušenie povinnosti mlčanlivosti  sa nepovažuje:

a)     poskytnutie informácií tretím osobám, ktoré majú majetkovú účasť v  niektorej zo zmluvných strán, pričom tieto osoby musia byť vždy vopred informované o povinnostiach mlčanlivosti a písomne zaviazané k dodržiavaniu povinnosti mlčanlivosti,

b)    poskytnutie informácií advokátom či iným zástupcom pre potreby riadneho výkonu ich činnosti, ktorí sú podľa zákona viazaní povinnosťou mlčanlivosti, pričom tieto osoby musia byť vopred informované o povinnosti mlčanlivosti v predmetnej veci,

c)     poskytnutie informácií v prípade vyslovenia predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany k sprístupneniu jednotlivej informácie chránenej povinnosťou mlčanlivosti,

d)    poskytnutie informácií pre účely konania pred súdom, rozhodcovským orgánom a/alebo iným orgánom verejnej moci, a to takémuto orgánu, pričom tento orgán musí byť vopred oboznámený s dôverným charakterom informácie, aby mohol prijať potrebné opatrenia (napr. vylúčenie verejnosti),

e)     poskytnutie informácií vládnej, bankovej, daňovej alebo inej kontrolnej autorite, ktorá je oprávnená a kompetentná ich vyžadovať, a to v súlade s právnymi predpismi, pričom tento orgán musí byť vopred oboznámený s dôverným charakterom informácie, aby mohol prijať potrebné opatrenia (napr. vylúčenie verejnosti),

f)     poskytnutie informácií, ktoré je zmluvná strana povinná oznámiť na základe zákona.

15.8     Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré podliehajú režimu mlčanlivosti podľa tohto článku, budú chrániť aspoň v takom rozsahu ako keby išlo o informácie ich vlastné a zaväzujú sa v rovnakom rozsahu zaviazať mlčanlivosťou svoje organizačné zložky, riadiacich zamestnancov alebo zamestnancov (resp. spolupracujúce osoby), ktorí sa dostanú s takýmito  informáciami do styku, pričom za porušenie povinnosti týchto osôb každá zo zmluvných strán zodpovedá v plnom rozsahu.

15.9     Povinnosť mlčanlivosti trvá po dobu platnosti príslušného zmluvného vzťahu vzniknutého v súlade s týmito VOP a ďalšie 3 roky po jeho zániku a prechádza aj na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

Článok XVI
Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1     Zmluvné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito VOP ani objednávkou, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla vykonávateľa (t. j. Slovenskej republike), najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (a najmä ustanoveniami zmluvy o dielo) v platnom znení. V prípade, ak tieto VOP a/alebo objednávka upravuje niektoré vzťahy medzi zmluvnými stranami odlišne ako zákon, platia VOP a zmluvná úprava za predpokladu, že ide o rozpor s ustanoveniami zákona, od ktorých sa je možné odchýliť. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a objednávkou platia prednostne ustanovenia objednávky.

16.1.1          V prípade, ak došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi vykonávateľom a zadávateľom samostatnou zmluvou (t. j. nie formou objednávky podľa čl. IV), tam kde tieto VOP hovoria o objednávke, myslí sa ňou takáto zmluva.

16.2     Pre účely určenia súdnej právomoci platí, že miestom zmluvného plnenia je miesto realizácie zákazky  (bod 4.2.1 písm. c) týchto VOP).

16.2.1          V prípade, ak kolízne normy dovoľujú voľbu práva, spravujú sa vzťahy medzi zadávateľom a vykonávateľom vzniknuté podľa týchto VOP slovenským právnym poriadkom. V prípade, ak kolízne normy dovoľujú voľbu súdnej právomoci, sú na rozhodnutie sporu medzi zadávateľom a vykonávateľom zo zmluvného vzťahu vzniknutého podľa týchto VOP príslušné súdy Slovenskej republiky.

16.3     Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom v záhlaví dokumentu. Súčasne týmto zanikajú VOP vydané vykonávateľom 1. februára 2011; pre zmluvné vzťahy vzniknuté na základe objednávok, ktorých súčasťou boli aj doterajšie VOP sa však použijú doterajšie VOP.

16.4     Vykonávateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Pre zmluvný vzťah medzi zadávateľom a vykonávateľom založený konkrétnou objednávkou sú však vždy rozhodujúce VOP v znení platnom v čase riadneho doručenia potvrdenej objednávky vykonávateľovi.

 

Archiv VOP:

Všeobecné obchodné podmienky HOLLEN s.r.o. v Slovenskej republike platné od 1.februára 2011 do 30.9.2015.

Hot Line

Slovensko

Bratislava (VW Slovakia)
+421 905 902 093

Trnava (PSA Slovakia)
+421 908 754 305

Lužianky (Jaguar Land Rover)
+421 908 754 305

Žilina (KIA Slovakia)
+421 908 784 713

Košice
+421 908 784 713

Česká republika

Mladá Boleslav (Škoda Auto)
+420 774 531 562

Trutnov (Continental)
+420 737 173 179

Frýdek Místek (Hyundai)
+420 734 441 094

Brandýs nad Labem (Continental)
+420 733 533 609

Kvasiny
+420 603 174 865

Rusko

Kaluga (VW Rus)
+79 109 186 861

Ryazan
+79 109 186 861

Maďarsko

Györ (Audi Hungaria)
+36 202 300 934