HOLLEN s.r.o.

Všeobecné obchodné podmienky pre HOLLEN s.r.o. v Slovenskej republike

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HOLLEN s.r.o.

v Slovenskej republike

platné od 01.11.2018

Článok I

Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú vzťah medzi spoločnosťou HOLLEN s.r.o., so sídlom: Kosatcová 24/A, 841 07 Bratislava, IČO: 35804505, IČ DPH: SK2020281813, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 23309/B (ďalej len „vykonávateľ”) a subjektom, ktorý si objednáva jej služby definované v článku III týchto VOP (ďalej len „zadávateľ”), s výnimkou prípadu, keď vykonávateľ a zadávateľ uzatvorili osobitnú zmluvu o poskytovaní služieb, v ktorej použitie týchto VOP vylúčili.

Článok II

Definície pojmov

2.1 Vykonávateľ - právnická osoba, ktorá poskytuje služby podľa týchto VOP (t. j. HOLLEN s.r.o.).

2.2 Zadávateľ - právnická osoba, ktorá si od vykonávateľa objednáva služby podľa týchto VOP.

2.3 Odberateľ - právnická osoba, ktorej sú určené komponenty, ktorých sa týka poskytovanie služieb podľa týchto VOP; odberateľ a zadávateľ môže, ale nemusí, byť tá istá osoba.

2.4 Komponent - súčiastka, tovar, polotovar, materiál alebo akákoľvek ich kombinácia, ktorej sa týkajú služby poskytované podľa týchto VOP.

2.5 Objednávka - dokument, ktorým si zadávateľ objednáva konkrétnu zákazku a ktorý je vyhotovený, doručený a podpísaný v súlade s článkom IV týchto VOP. Akceptáciou objednávky zo strany vykonávateľa v súlade s článkom IV týchto VOP dochádza k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi vykonávateľom a zadávateľom.

2.6 Zákazka - služba alebo súbor služieb podľa týchto VOP, ktoré sa týkajú komponentov a sú poskytované na základe jednej konkrétnej objednávky.

2.7 Osoba zodpovedná za pracovný postup - zodpovedná osoba na strane zadávateľa (zväčša pracovník oddelenia kvality) určená pre príslušnú zákazku v objednávke; touto osobou môže byť na základe rozhodnutia zadávateľa aj osoba odberateľa, ktorej konanie však zaväzuje v zmysle týchto VOP priamo zadávateľa.

2.8 Zodpovedná osoba oprávnená podpísať pracovný výkaz - akákoľvek osoba určená zadávateľom v objednávke, ktorú určil na podpísanie pracovného výkazu.

2.9 Pracovníci vykonávateľa - zamestnanci alebo iné spolupracujúce osoby vykonávateľa (fyzické osoby - podnikatelia, právnické osoby), resp. jeho subdodávateľov, ktorí zabezpečujú poskytovanie služieb podľa týchto VOP v mene vykonávateľa pre zadávateľa; sú nimi najmä operátori, technici, rezidenti, koordinátori.

2.9.1 Technik - zodpovedná osoba vykonávateľa, určená pre príslušnú zákazku v objednávke.

2.10 Pracovný postup - kľúčový prevádzkový písomný dokument obsahujúci detailný popis jednotlivých, na komponentoch realizovaných, krokov, ktoré sú predmetom realizácie zákazky.

2.11 Pracovný výkaz - dokument potvrdzujúci druh a rozsah poskytnutých služieb, ktorý je podkladom pre fakturáciu.

2.12 8D - bežná a v automobilovom priemysle štandardne používaná metóda na zlepšenie kvality vo výrobe a k riešeniu rôznych problémov, vrátane reklamácií.


Článok III

Služby

3.1 Služby, ktoré sa poskytujú v súlade s týmito VOP, sú najmä:

a) služby v oblasti zabezpečenia kvality produkcie a/alebo procesov, ktoré zahŕňajú najmä kontrolu komponentov spojenú s triediacimi (tzv. sortovacími) činnosťami a prípadnými korekčnými prácami a dodatočnými úpravami,

b) akékoľvek ďalšie služby súvisiace so zabezpečením kvality komponentov, vrátane podpory produkcie, dielenských prác, logistických a asistenčných služieb

(ďalej len „služby”).

3.2 Konkrétny druh a rozsah poskytovaných služieb je určený v zmluve/objednávke.

Článok IV

Objednávanie služieb

4.1 Služby podľa týchto VOP sú poskytované na základe samostatnej zmluvy alebo osobitných obojstranne potvrdených objednávok, pričom v prípade objednávky zmluvný vzťah medzi vykonávateľom a zadávateľom vznikne vykonávateľovým akceptovaním objednávky zadávateľa, vystavenej podľa týchto VOP. Súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý vzniká na základe predošlej vety sú aj tieto VOP.

4.2 Objednávka musí byť zachytená písmom, a to buď v listinnej (papierovej alebo faxovej) alebo elektronickej podobe a musí byť doručovaná:

a) elektronickou cestou (najmä formou emailu, prílohou ktorého je scan papierového vyhotovenia objednávky alebo elektronický súbor podpísaný elektronickým podpisom umožňujúcim jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu osoby konajúcej za zadávateľa),

faxom alebo osobne.

4.2.1 Objednávka musí obsahovať:

a) označenie komponentu alebo komponentov, ktoré budú predmetom poskytovania služieb v rámci zákazky,

b) vymedzenie a popis objednávaných služieb vrátane definovania príslušných merateľných jednotiek týkajúcich sa objednávaných služieb (napr. množstvo, čas), pokiaľ je to pri danej službe možné,

c) určenie miesta realizácie zákazky (bod 6.1 týchto VOP),

d) určenie dátumu začatia realizácie zákazky,

e) určenie konkrétneho technika pre danú zákazku,

f) určenie odmeny za objednávané služby,

g) meno, priezvisko (a prípadne aj funkciu) osoby podpisujúcej objednávku za zadávateľa,

h) prehlásenie zmluvných strán, že tieto VOP sú súčasťou zmluvného vzťahu, ktorý vznikne na základe akceptovanej objednávky.

4.2.2 Objednávka môže obsahovať aj:

a) určenie predpokladaného termínu ukončenia poskytovania služieb,

b) určenie zodpovednej osoby oprávnenej podpísať pracovný výkaz,

c) určenie osoby zodpovednej za pracovný postup,

d) určenie zodpovedného pracovníka finančného oddelenia zadávateľa vo veciach fakturácie (osoba príslušná zabezpečiť úhradu faktúry),

e) požiadavku na zabezpečenie vymedzených pomôcok vykonávateľom (bod 5.7 týchto VOP),

f) požiadavku na formu a frekvenciu poskytovania čiastkových výkazov (bod 9.4 týchto VOP),

g) pracovný postup (bod 5.1 týchto VOP),

h) určenie osobitného druhu nákladov, ktoré zadávateľ uhradí vykonávateľovi (bod 11.4 týchto VOP),

i) číslo objednávky,

j) požiadavku na zaslanie papierovej faktúry,

k) osobu, ktorej sa má doručovať elektronická faktúra (bod 12.3.1 týchto VOP),

l) prípadné ďalšie požiadavky, podmienky a dohody (napr. požiadavka na faxovú komunikáciu).

4.2.3 V objednávke (alebo jej prílohe) môže byť určených aj viac osôb zodpovedných za pracovný postup, pričom môže byť určené aj vzájomné rozdelenie ich jednotlivých kompetencií vyplývajúcich z týchto VOP (napr. právo na podpisovanie pracovného postupu a jeho dodatkov, právo konať v rámci reklamačného procesu a pod.).

4.3 Na objednávky sa prednostne používajú vykonávateľom vytvorené formuláre objednávok. Formulár objednávky predvyplní na základe informácií a podkladov dodaných zadávateľom vykonávateľ, ktorý ju následne zasiela zadávateľovi. Zadávateľ po doplnení chýbajúcich údajov zašle podpísanú záväznú objednávku vykonávateľovi. Na vznik zmluvného vzťahu sa vyžaduje, aby objednávka bola vykonávateľom následne akceptovaná formou jej podpísania oprávnenou osobou vykonávateľa (bod 10.1 týchto VOP). Akceptovaná objednávka sa (ako zmluva) stáva pre obe zmluvné strany záväznou až okamihom riadneho doručenia akceptovanej (t. j. obomi zmluvnými stranami podpísanej) objednávky vykonávateľom zadávateľovi podľa bodu 4.6 týchto VOP.

4.4 Vykonávateľ môže na základe vlastného rozhodnutia akceptovať aj objednávku vystavenú inak, ako podľa bodu 4.3 týchto VOP (najmä objednávka vystavená použitím vlastného formuláru zadávateľa) za predpokladu, že takáto objednávka obsahuje najmenej povinné náležitosti podľa bodu 4.2.1 týchto VOP.

4.4.1 V prípade , ak by v objednávke podľa bodu 4.4 týchto VOP chýbalo len prehlásenie podľa bodu 4.2.1 písm. h) týchto VOP, je vykonávateľ oprávnený objednávku akceptovať, pričom zmluvný vzťah založený podľa bodu 4.4 týchto VOP nadobúda platnosť a účinnosť až momentom dodatočného prehlásenia podľa bodu 4.2.1 písm. h) týchto VOP, zachyteného písmom (bod 4.2 týchto VOP tu platí obdobne); takéto prehlásenie musia zmluvné strany urobiť najneskôr pred začatím realizácie zákazky, inak zmluva nevznikne.

4.5 Objednávka zadávateľa sa považuje za riadne doručenú v prípade jej doručenia vykonávateľovi:

a) v listinnej podobe do rúk oprávnenej osoby vykonávateľa (bod 10.1 týchto VOP) alebo

b) faxom zaslaným na číslo uvedené vo formulári objednávky zaslanom vykonávateľom zadávateľovi podľa druhej vety bodu 4.3 týchto VOP alebo

c) emailom zaslaným i/ na emailovú adresu technika, ktorá je uvedená vo formulári objednávky, ktorý bol doručený zadávateľovi v súlade s druhou vetou bodu 4.3 týchto VOP alebo ii/ na rovnakú adresu vykonávateľa, z ktorej bol formulár objednávky podľa druhej vety bodu 4.3 týchto VOP odoslaný,

d) v prípade objednávky vystavenej podľa bodu 4.4 týchto VOP faxom alebo emailom zaslaným na adresu oprávnenej osoby vykonávateľa (bod 10.1 týchto VOP).

4.6 Akceptovaná objednávka sa považuje za riadne doručenú v prípade jej doručenia:

a) v listinnej podobe do rúk akejkoľvek kontaktnej osoby na strane zadávateľa alebo

b) faxom zaslaným na číslo uvedené v objednávke, podpísanej zadávateľom alebo

c) emailom zaslaným na v objednávke uvedený email osoby zadávateľa, ktorá objednávku za zadávateľa podpísala alebo

d) v prípade objednávky podľa bodu 4.4 týchto VOP faxom alebo emailom zaslaným na číslo/emailovú adresu, z ktorého/ej bola zo strany zadávateľa takáto objednávka odoslaná.

4.7 Vykonávateľ nie je povinný akceptovať záväznú objednávku zadávateľa. V prípade ak nedôjde k akceptovaniu záväznej objednávky a jej doručeniu zadávateľovi v lehote 48 hodín od jej doručenia vykonávateľovi, stráca záväzná objednávka svoju platnosť.

4.8 V prípade, ak dôjde po uzatvorení zmluvy zmluvného vzťahu podľa ustanovení tohto článku zo strany zadávateľa k vystaveniu ďalšej objednávky na totožnú službu, táto sa považuje len za právne nezáväznú objednávku vystavenú výlučne pre interné potreby zadávateľa (napr. SAP ERP), a to aj v prípade, ak vykonávateľ takúto objednávku potvrdí, t. j. takáto neskoršia objednávka nemení ani nenahradzuje pôvodný zmluvný vzťah a považuje sa za výlučne interný dokument zadávateľa; to neplatí v prípade explicitného zrušenia alebo explicitnej zmeny pôvodnej objednávky, pričom takéto zrušenie, resp. zmena objednávky sa musí jednoznačne a nespochybniteľne priamo uviesť v neskoršej objednávke odkazom na pôvodné ustanovenia, ktoré sa rušia/menia, prípadne celú pôvodnú objednávku identifikovanú konkrétnym dátumom (na zrušenie predošlej objednávky teda nepostačuje len všeobecné ustanovenie o tom, že sa novou objednávkou nahrádzajú všetky doterajšie dohody, ani žiadne obdobné ustanovenie).

4.9 Zmenu objednávky je možné uskutočniť najmä vystavením novej objednávky, pričom ustanovenia tohto článku sa použijú obdobne, alebo aj dohodou zmluvných strán o obsahu zmeny. Zmenu nasledujúcich podmienok realizácie zákazky je možné vykonať aj obojstranným odsúhlasením emailom:

a) dĺžky trvania zákazky,

b) rozšírenie zákazky na ďalšie komponenty,

c) obmedzenie celkového objemu/hodnoty zákazky, a to aj smerom nahor (t. j. zvýšenie),

d) zmena/rozšírenie miesta realizácie zákazky,

e) zmena/zavedenie príplatkov podľa týchto VOP, ktoré boli pôvodne vylúčené.

4.9.1 Zmena objednávky musí byť v každom prípade zachytená písomne (listinou, emailom alebo faxom), pričom na dohodnutie obsahu zmeny je, tak na strane zadávateľa, ako aj vykonávateľa, oprávnená:

a) osoba, ktorá podpísala pôvodnú objednávku,

b) osoba, ktorá nahradila osobu uvedenú v písm. a) na funkčnej pozícii, ktorú pôvodne zastávala osoba uvedená v písm. a) alebo

c) osoba nadriadená osobám uvedeným v bodoch a) a b) (napr. nadriadený manažér, štatutárny orgán a pod.).

4.9.2 Novo dohodnuté podmienky platia od momentu uvedeného v objednávke; ak takýto moment v objednávke uvedený nie je, tak od jej akceptovania vykonávateľom. Na dovtedajšie služby poskytované v rámci zákazky sa aplikujú ustanovenia predošlej objednávky, ak v novej objednávke nie je uvedené inak.

4.10 Ak sa v nasledujúcich článkoch hovorí o objednávke, myslí sa ňou akceptovaná objednávka v zmysle ustanovení tohto článku, ktorou je založený zmluvný vzťah medzi vykonávateľom a zadávateľom, prípadne aj samostatná zmluva, v ktorej sa dohodla aplikácia týchto VOP.

Článok V

Vykonávanie zákazky

5.1 Detailný popis spôsobu realizácie každej zákazky musí byť uvedený v pracovnom postupe, vypracovanom a podpísanom technikom a aj osobou zodpovednou za pracovný postup, ak pracovný postup netvorí už prílohu objednávky.

5.2 Na základe pracovného postupu zodpovedný pracovník vykonávateľa (najmä technik) koordinuje realizáciu zákazky.

5.3 Prípadné zmeny pracovného postupu musia byť vykonané i/ dodatkom k pracovnému postupu alebo ii/ vypracovaním aktualizovaného úplného znenia pracovného postupu. Zmena podľa predošlej vety musí byť písomná a musí byť podpísaná technikom a osobou zodpovednou za pracovný postup. V dodatku, resp. aktualizovanom znení podľa prvej vety, musí byť uvedený popis zmeny a presný časový údaj o tom, kedy bola zmena prijatá, resp. od kedy má byť účinná.

5.4 Za účelom riadneho vykonania zákazky sa vykonávateľ zaväzuje, že zabezpečí dostatočný počet pracovníkov vykonávateľa (s potrebnými schopnosťami, znalosťami, výkonnosťou a zručnosťami pre danú zákazku), ktorí budú zabezpečovať realizáciu zákazky.

5.5 Technik je zodpovednou osobou vykonávateľa vo veciach týkajúcich sa zákazky, pričom najmä:

a) zodpovedá za plnenie a realizáciu zákazky,

b) v súlade s týmito VOP sa spolupodieľa na vypracovaní pracovného postupu a za vykonávateľa tento podpisuje (vrátane dodatkov k nemu), ak tieto VOP neurčujú inak,

c) vypracúva pracovné výkazy a čiastkové výkazy,

d) vykonáva činnosti v rámci zabezpečenia kvality poskytovaných služieb a reklamačného procesu v zmysle článku XIII týchto VOP,

e) je kontaktnou osobou vykonávateľa, prijímajúcou akékoľvek návrhy, pripomienky alebo požiadavky, týkajúce sa zákazky; musí byť bezodkladne informovaný o akýchkoľvek organizačných zmenách týkajúcich sa realizácie zákazky alebo prekážkach brániacich jej riadnej a včasnej realizácii,

f) kontaktuje osobu zodpovednú za pracovný postup kedykoľvek je to potrebné, najmä však kvôli vyžiadaniu potrebnej súčinnosti.

5.6 V prípade, že sa zadávateľ a vykonávateľ nedohodli inak, vykonávateľ si zabezpečí na realizáciu zákazky základné pomôcky a vybavenie, náradie a pracovný materiál (napr. značkovače, nálepky, identifikačné štítky, perá, papier, formuláre, pásky a ďalší spotrebný materiál), ako aj prostriedky pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v bežnom rozsahu a spotrebe (ďalej spolu len „základné pracovné pomôcky”).

5.7 Vykonávateľ a zadávateľ sa môžu dohodnúť, že vykonávateľ si zabezpečí aj ďalšie pracovné pomôcky alebo nástroje, ako napr. pracovné stoly, osvetlenie, viazacie náradie a pod. (ďalej len „nadštandardné pomôcky”); v opačnom prípade tieto zabezpečuje zadávateľ. Príslušná dohoda s presným vymedzením nadštandardných pomôcok, ktoré majú byť zabezpečené, musí byť uvedená v objednávke, prípadne neskôr zachytená písomne.

Článok VI

Miesto realizácie zákazky

6.1 Služby podľa týchto VOP sú poskytované najmä v priestoroch zadávateľa alebo v priestoroch odberateľa alebo v priestoroch vykonávateľa. Presné miesto realizácie zákazky a prípadné náklady s ním spojené je potrebné špecifikovať v objednávke.

6.2 Zadávateľ je povinný zabezpečiť pracovníkom vykonávateľa realizujúcim príslušnú zákazku, prístup do miesta realizácie zákazky, ak sa toto nachádza u zadávateľa, odberateľa alebo u tretej osoby a poskytnúť im na ten účel akékoľvek potrebné prostriedky (identifikačné karty, čipy, visačky a pod.).

6.3 Zadávateľ je povinný zabezpečiť vhodné priestory pre poskytovanie služieb, ako aj pre činnosti súvisiace s poskytovaním služieb (napr. dovoz a odvoz materiálu) a adekvátne vybavenie týchto priestorov umožňujúce efektívne poskytovanie služieb.

6.4 Zadávateľ zodpovedá za to, že miesto realizácie zákazky spĺňa všetky požiadavky stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu.

Článok VII

Čas realizácie zákazky

7.1 Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť začiatok realizácie zákazky v čase dohodnutom v objednávke, inak v obvyklom čase s prihliadnutím na vzdialenosť a dostupnosť miesta realizácie zákazky.

7.1.1 Predpokladom dodržania začiatku realizácie zákazky zo strany vykonávateľa je poskytnutie všetkej nevyhnutnej súčinnosti zo strany zadávateľa podľa článku VIII týchto VOP.

7.2 Počet hodín poskytovania služieb bude priebežne zaznamenávaný do pracovného výkazu, ktorý vypracúva technik a potvrdzuje ho zodpovedná osoba oprávnená podpísať pracovný výkaz.

7.3 Do času poskytovania služieb, ktorý bude zaznamenaný v pracovnom výkaze, sa započítava aj čas potrebný na:

a) manažovanie a výkon logistického presunu materiálu,

b) baliace práce a s nimi súvisiace organizačné úkony (napr. zabezpečenie dodržiavania baliaceho predpisu),

c) oboznámenie technika a ostatných pracovníkov vykonávateľa s internými predpismi miesta realizácie zákazky a ich prípadnými zmenami,

d) prestoje nezavinené pracovníkmi vykonávateľa,

e) doby zodpovedajúcej dĺžke prestávok v práci stanovenej zákonom (napr. obedná prestávka),

f) organizačné zabezpečenie zákazky (vrátane stretnutí s príslušnými oddeleniami za účelom realizácie zákazky),

g) zabezpečenie čiastkových výkazov (bod 9.4 týchto VOP), hlásení a konečnej dokumentácie zákazky,

h) zabezpečenie potrebnej fotodokumentácie (napr. z dôvodu zachytenia kvality kontrolovaných komponentov alebo iných dielov).

Článok VIII

Súčinnosť zadávateľa

8.1 Zadávateľ je povinný v súvislosti s realizáciou zákazky poskytnúť vykonávateľovi všetku potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä:

a) v poskytnutí všetkých odborných technických informácií potrebných pre riadne poskytnutie služieb,

b) v poskytnutí komponentov, ktoré majú byť predmetom poskytovania služieb, resp. umožneniu prístupu k nim,

c) v zabezpečení prístupu do miesta realizácie zákazky,

d) v zabezpečení pracovného prostredia, ktoré je v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

e) v poskytnutí potrebných dodatočných pokynov a spresnení požiadaviek týkajúcich sa konkrétnej zákazky,

f) v zabezpečení pracovných pomôcok, nástrojov a ďalšieho vybavenia, ktoré nezabezpečuje vykonávateľ,

g) v poskytnutí ďalšej súčinnosti vyplývajúcej z ustanovení týchto VOP (napr. body 5.1, 6.3, 7.2),

h) v poskytnutí všetkej potrebnej, najmä dodatočne vyžiadanej, súčinnosti.

8.2 V prípade, že zadávateľ neposkytne vykonávateľovi potrebnú súčinnosť podľa predchádzajúceho bodu, vykonávateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb.

8.3 V prípade, že v dôsledku neposkytnutia potrebnej súčinnosti zadávateľom bude poskytovanie služieb prerušené, po dobu trvania omeškania s poskytovaním súčinnosti podľa bodu 8.2 týchto VOP vykonávateľ nie je v omeškaní s plnením svojich povinností a nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá v príčinnej súvislosti s takýmto prerušením vznikne; čas prerušenia poskytovania služieb sa v takom prípade považuje za prestoj nezavinený pracovníkmi vykonávateľa podľa bodu 7.3 písm. d) týchto VOP.

8.4 Ak zadávateľ neuvedie v objednávke zodpovedného pracovníka finančného oddelenia zadávateľa vo veciach fakturácie, je ho povinný oznámiť vykonávateľovi preukázateľným spôsobom v lehote 10 dní odo dňa podpísania objednávky.

8.5 Ustanovenia tohto článku sa primerane vzťahujú aj na odberateľa (prípadne aj inú tretiu osobu), pokiaľ sa zákazka realizuje v jeho priestoroch alebo s komponentami, ktoré má vo svojej dispozícii odberateľ; v takýchto prípadoch má zadávateľ povinnosť zabezpečiť poskytovanie súčinnosti zo strany odberateľa (resp. inej tretej osoby) v nevyhnutnom rozsahu (najmä podľa ustanovení tohto článku) a za prípadné neposkytnutie súčinnosti odberateľom zodpovedá rovnako, ako keby súčinnosť neposkytol sám.

8.6 V prípade, že sa zákazka týka komponentu, ktorý sa v rámci automobilového priemyslu považuje za bezpečnostný diel alebo diel so špecifickými charakteristikami (napr. bezpečnostnými znakmi), zvyčajne aj osobitne označený, alebo označený v dokumentácii, napr. D/TLD alebo ESD (ďalej len „bezpečnostný diel“), je zadávateľ povinný na túto skutočnosť vykonávateľa osobitne a preukázateľným spôsobom upozorniť (napr. v objednávke, pracovnom postupe a pod.) a zohľadniť túto skutočnosť v pracovnom postupe, tak, aby pracovný postup zodpovedal skutočnosti, že sa manipuluje s bezpečnostným dielom. V prípade, že zadávateľ vykonávateľa s touto skutočnosťou neoboznámi, tak komponent sa na účely zákazky nepovažuje za takýto bezpečnostný diel a vykonávateľ nezodpovedá za následky, ktoré z toho môžu vzniknúť (napr. nesprávna manipulácia alebo uskladnenie) a zadávateľ ani nie je oprávnený uplatňovať si voči vykonávateľovi nároky majúce pôvod alebo súvis s tým, že v skutočnosti išlo o bezpečnostný diel. Za nedostatky pracovného postupu týkajúce sa manipulácie s bezpečnostným dielom zodpovedá výlučne zadávateľ.

Článok IX

Pracovný výkaz a čiastkové výkazy

9.1 Technik vyhotoví o poskytnutých službách pracovný výkaz.

9.1.1 Pracovný výkaz musí obsahovať počet hodín poskytovania služieb všetkými pracovníkmi vykonávateľa alebo počet iných merateľných jednotiek poskytovania služby, pokiaľ boli definované v objednávke (bod 4.2.1 písm. b) týchto VOP).

9.1.2 Pracovný výkaz môže obsahovať:

a) zoznam a množstvo komponentov, ktoré boli predmetom poskytovania služieb a/alebo druh poskytnutých služieb,

b) údaj o množstve zistených chybných komponentov a o množstve opravených komponentov,

c) počet pracovníkov vykonávateľa, ktorí poskytovali služby,

d) odmenu za poskytnuté služby,

e) iné skutočnosti, na ktorých sa preukázateľne dohodnú technik a osoba zodpovedná za pracovný postup, alebo osoba oprávnená podpísať pracovný výkaz.

9.2 Pracovný výkaz bude vyhotovený po zrealizovaní zákazky alebo po skončení uceleného obdobia (napr. týždeň, 2-týždňové obdobie alebo mesiac, a to najmä v prípade, ak zákazka trvá dlhšie ako 14 dní). Frekvenciu vyhotovovania pracovných výkazov určuje vykonávateľ, pokiaľ frekvencia nie je definovaná v objednávke. Po preukázateľnej dohode medzi zadávateľom a vykonávateľom môže byť pracovný výkaz vystavovaný aj v iných obojstranne odsúhlasených termínoch.

9.3 Podkladom fakturácie je pracovný výkaz potvrdený zodpovednou osobou oprávnenou podpísať pracovný výkaz (bod 4.2.2 písm. b) týchto VOP); v prípade, ak v objednávke zadávateľ takúto osobu neurčil, za zadávateľa potvrdzuje podpisom pracovný výkaz osoba podľa bodu 10.3 týchto VOP. Osoba na strane zadávateľa, ktorá potvrdzuje pracovný výkaz, je povinná pri svojom podpise uvádza aj svoje meno a priezvisko a tiež svoju pracovnú pozíciu, resp. funkčné zaradenie. Osoba na strane zadávateľa, ktorá má v zmysle interných kompetencií zadávateľa potvrdiť pracovný výkaz zostavený vykonávateľom, je povinná v lehote 5 dní odo dňa, kedy zadávateľ obdrží pracovný výkaz, tento buď potvrdiť alebo pripomienkovať, a to formou elektronickej správy, papierovou formou alebo faxom. Ak zadávateľ pracovný výkaz v uvedenej lehote nepripomienkuje, považuje sa pracovný výkaz za schválený, a to aj v prípade, ak ho v uvedenej lehote ani neschválil (t. j. platí fikcia schválenia). Pracovný výkaz sa rovnako považuje za schválený, ak vykonávateľ zapracuje riadne všetky pripomienky zadávateľa, a to momentom zaslania takto spracovaného nového pracovného výkazu.

9.4 Vykonávateľ môže na základe požiadavky zadávateľa vypracúvať aj čiastkové výkazy, ktoré budú obsahovať údaje vyžiadané zadávateľom, v ním zvolenej forme a/alebo periodicite; povinnosť vypracúvať takéto čiastkové výkazy však má len ak je táto skutočnosť zachytená v objednávke (bod 4.2.2 písm. f) týchto VOP). Čiastkové výkazy nie sú podkladom pre fakturáciu a slúžia iba pre potreby zadávateľa.

Článok X

Oprávnené osoby

10.1 Osobami vykonávateľa oprávnenými na podpísanie objednávky sú:

a) štatutárny zástupca vykonávateľa,

b) prokurista vykonávateľa, ak je vymenovaný,

c) riaditeľ pobočky vykonávateľa,

d) technici,

a to každý samostatne.

10.2 V prípade, ak zadávateľ v objednávke neurčí konkrétnu osobou zodpovednú za pracovný postup, vo veciach vyhradených týmito VOP osobe zodpovednej za pracovný postup je oprávnený v mene zadávateľa konať každý pracovník zadávateľa (najmä zamestnanec, príp. spolupracujúca osoba), prípadne aj odberateľa alebo aj inej tretej osoby na strane zadávateľa, pokiaľ sa táto tretia osoba zúčastňuje zákazky aktívne (napr. spolupráca) alebo pasívne (napr. kontrola, prevzatie výsledku zákazky). Vykonávateľ v takomto prípade nie je povinný skúmať, či takýto pracovník neprekračuje svoju právomoc; konanie takéhoto pracovníka zaväzuje zadávateľa v plnom rozsahu, okrem prípadu, ak sa preukáže, že vykonávateľ o prekročení právomoci jednoznačne vedel a zadávateľa o tejto skutočnosti neinformoval bez zbytočného odkladu po takomto svojom zistení.

10.2.1 Zadávateľ je oprávnený, preukázateľným spôsobom, kedykoľvek oznámiť vykonávateľovi chýbajúce kontaktné údaje príslušnej osoby zodpovednej za pracovný postup, ako aj oznámiť zmenu týchto údajov; z oznámenia musí byť zrejmé, kto ho v mene zadávateľa urobil.

10.3 Ustanovenia bodu 10.2 týchto VOP sa obdobne vzťahujú aj na zodpovednú osobu oprávnenú podpísať pracovný výkaz (bod 4.2.2 písm. b) týchto VOP), ak nie je určená v objednávke.

Článok XI

Odmena za poskytnuté služby

11.1 Zadávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby vykonávateľovi zaplatiť odmenu vo výške, ktorá bola dohodnutá v objednávke s prípadnými príplatkami a nákladmi, ktoré vyplývajú z týchto VOP, ak v objednávke nebolo dohodnuté inak.

11.2 K odmene bude pripočítaná príslušná zákonná sadzba DPH. Odmena bude fakturovaná podľa skutočného počtu hodín a/alebo iných merateľných jednotiek (bod 4.2.1 písm. b) týchto VOP) poskytovania služieb uvedeného v potvrdenom pracovnom výkaze v súlade s ustanoveniami tohto článku.

11.3 Príplatky k základnej hodinovej odmene dohodnutej v objednávke za služby poskytované:

a) v noci 25%,

b) v sobotu (00.00 h - 24.00 h) 50%,

c) v nedeľu a iný deň pracovného pokoja, napr. štátny sviatok (00.00 h - 24.00 h) 100%.

Za noc sa považujú nasledujúce časové úseky v týždni - pon.: 00.00 - 06.00 h; 22.00 - 06.00 h nasledujúceho dňa, ut. - štv.: 22.00 - 06.00 h nasledujúceho dňa, pia.: 22.00 - 24.00 h.

Na príplatky podľa tohto bodu má vykonávateľ nárok aj bez osobitnej dohody v objednávke. V prípade, ak sú v objednávke dohodnuté príplatky v inej výške, príp. sú vylúčené, platia ustanovenia objednávky. V prípade, že niektorý časový úsek spadá pod viaceré príplatky podľa písm. a) - c) tohto bodu (napr. štátny sviatok v sobotu), príplatok sa platí len jedenkrát, a to vo vyššej sadzbe.

11.4 Zadávateľ je povinný okrem odmeny za poskytnuté služby vykonávateľovi uhradiť aj prípadné osobitné náklady dohodnuté v objednávke.

Článok XII

Platobné podmienky a sankcie

12.1 Odmena za poskytnuté služby je splatná na základe faktúr, ktoré vykonávateľ vystaví na základe objednávok a/alebo pracovných výkazov:

a) po zrealizovaní zákazky alebo

b) po skončení príslušného kalendárneho mesiaca za služby poskytnuté v danom mesiaci alebo

c) po skončení kalendárneho týždňa, ak odmena za služby poskytnuté v príslušnom kalendárnom týždni presiahne 2 000,- €.

12.2 Splatnosť faktúry je 14 dní od jej doručenia zadávateľovi, ak nie je v samotnej faktúre určená dlhšia lehota splatnosti. Ak je na faktúre skorší dátum splatnosti ako uvedený v tomto bode, pre omeškanie zadávateľa s úhradou faktúry je rozhodujúca splatnosť faktúry určená v tomto bode.

12.3 Zaslaním objednávky zadávateľom vykonávateľovi (článok IV týchto VOP) zadávateľ súhlasí s vystavením elektronickej faktúry. Vykonávateľ je však oprávnený poslať namiesto elektronickej faktúry faktúru v papierovej forme, najmä ak nedisponuje emailovou adresou na doručovanie elektronických faktúr.

12.3.1 Vykonávateľ zasiela faktúru prednostne osobe, ktorá vystavila na strane zadávateľa objednávku alebo osobe, ktorú zadávateľ určil v objednávke; môže ju však zaslať aj na všeobecnú emailovú adresu zadávateľa, ktorou disponuje alebo ktorá je uvedená na webovom sídle zadávateľa, a to najmä v prípadoch, ak sa z adries uvedených v časti vety pred bodkočiarkou vráti ako nedoručená alebo sa z nej nevráti vyžiadaná notifikácia o doručení.

12.3.2 Vykonávateľ je oprávnený vyhovieť aj neskoršej žiadosti zadávateľa na vystavenie papierovej faktúry.

12.4 Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v súlade s ustanoveniami týchto VOP a musí byť riadne doručená zadávateľovi.

12.5 K faktúre musí byť priložená kópia, v zmysle týchto VOP potvrdeného, príslušného pracovného výkazu, preukazujúceho oprávnenosť fakturácie.

12.6 V prípade omeškania zadávateľa s úhradou faktúry, je zadávateľ povinný vykonávateľovi zaplatiť úrok z omeškania v zákonnej výške z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania.

Článok XIII

Garancia kvality a zodpovednosť za vady

13.1 Vykonávateľ je držiteľom certifikátov Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a BS OHSAS 18001:2007, ktoré sú garanciou kvality poskytovaných služieb. Vykonávateľ sa zaväzuje poskytovať služby s vynaložením odbornej starostlivosti a v kvalite garantovanej v zmysle uvedených certifikátov.

13.2 V záujme zabezpečenia náležitej kvality služieb sa vykonávateľ zaväzuje vykonávať ich priebežné monitorovanie a v prípade, ak vidí na strane zadávateľa prekážky pre dosiahnutie náležitej kvality poskytovaných služieb, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje (najmä prostredníctvom technika) osobu zodpovednú za pracovný postup; v prípade, ak technik oznamuje takúto informáciu ústne, je povinný túto informáciu následne zaslať aj formou emailu alebo faxu osobe zodpovednej za pracovný postup, ak sú jej kontaktné údaje uvedené v objednávke, alebo ich zadávateľ vykonávateľovi oznámil podľa bodu 10.2.1 týchto VOP. Kontrolu dodržiavania kvality poskytovania služieb je oprávnená vykonávať aj osoba zodpovedná za pracovný postup, ktorá v prípade vzniku pochybností o kvalite poskytovaných služieb o tejto skutočnosti bezodkladne informuje technika. Technik, po prekonzultovaní a potvrdení vzniknutých pochybností o kvalite poskytovaných služieb s osobou zodpovednou za pracovný postup, môže nariadiť vykonanie opakovanej kontroly komponentov spojenej s odstránením prípadných zistených vád; o tejto skutočnosti vyhotoví písomný záznam, ktorý podpíše technik a osoba zodpovedná za pracovný postup. Ak sa opakovanou kontrolou preukáže vadné poskytnutie služieb, vykonávateľ nemá nárok na odmenu za čas vykonávania opakovanej kontroly. Ak sa opakovanou kontrolou nepreukáže vadné poskytnutie služieb, čas opakovanej kontroly zaznamenaný v pracovnom výkaze sa považuje za čas poskytovania služieb, za ktorý patrí vykonávateľovi odmena v rovnakej výške, ako za poskytovanie služieb podľa príslušnej objednávky v súlade s ustanoveniami týchto VOP.

13.3 V prípade, že sa po poskytnutí služieb, najneskôr však v priebehu prvej montáže komponentov do príslušnej veci, ktorej prvou priamou súčasťou je komponent (napr. väčší komponent, systémový komponent, modul, integrovaný modul, automobil a pod.) zistí, že služby neboli poskytnuté v garantovanej kvalite, zadávateľ je povinný zistené vady poskytnutých služieb písomne, preukázateľným spôsobom, oznámiť vykonávateľovi (ďalej len „reklamácia”), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní, od kedy sa zadávateľ o príslušnej vade dozvie; v opačnom prípade uplynutím uvedenej lehoty zadávateľ stráca právo uplatňovať si akékoľvek nároky zo zodpovednosti za vady poskytnutých služieb. Bez ohľadu na prv uvedené, právo uplatniť reklamáciu zaniká najneskôr po 6 mesiacoch od poskytnutia služby, ktorej sa reklamácia týka. Neuplatnenie reklamácie podľa tohto bodu zbavuje vykonávateľa zodpovednosti za prípadnú škodu, ktorej bolo (aspoň teoreticky) možné uplatnením reklamácie a jej vybavením zo strany vykonávateľa, predísť.

13.4 Vykonávateľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli z dôvodu:

a) nevhodného alebo nesprávneho manipulovania s predmetom poskytovania služby po poskytnutí služby inou osobou ako vykonávateľom,

b) ak vykonávateľ označil predmet služby alebo jeho časť ako nevyhovujúci, resp. nezodpovedajúci podmienkam podľa pracovného postupu a zadávateľ (alebo osoba na jeho strane, napr. odberateľ) takýto predmet napriek tejto skutočnosti uvoľnil pre ďalšie použitie, resp. do ďalšieho obehu,

c) chýb v pracovnom postupe, ktorý však bol odsúhlasený zo strany zadávateľa,

d) nesplnenia povinnosti označiť komponent ako bezpečnostný diel podľa bodu 8.6 týchto VOP,

e) vyššej moci, pričom za vyššiu moc sa pre tieto účely považuje najmä (avšak nielen) vojna, invázia, akty zahraničného nepriateľa, cudzích nepriateľských aktov, občianska vojna, vzbura, revolučné povstanie obyvateľstva, dôsledok vojenskej alebo uzurpačnej moci, konfiškácie alebo znárodnenia alebo zhabania alebo zničenia na základe príkazu alebo pri výkone príkazu štátnych alebo iných orgánov verejnej moci, dôsledky pôsobenia akejkoľvek vojenskej zbrane využívajúcej štiepenie jadra alebo rádioaktívnu silu, bez ohľadu na to, či v čase mieru alebo vojny, havárie, živelné pohromy, dlhodobejšie výpadky elektrickej energie, krízová situácia a/alebo iná výnimočná okolnosť; za vyššiu moc sa však nepovažuje najmä nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, neplnenie si povinností zo strany osôb spolupracujúcich so zmluvnými stranami, nepriaznivá ekonomická situácia zmluvnej strany.

13.5 Zadávateľ je povinný poskytnúť vykonávateľovi všetku potrebnú (najmä, ale nielen vykonávateľom vyžiadanú) súčinnosť pri preverovaní reklamácie, najmä je povinný poskytnúť fotodokumentáciu, podklady, záznamy komunikácie, dáta, ktorými zadávateľ alebo odberateľ disponuje a ktoré sa týkajú alebo sa môžu týkať reklamácie, resp. reklamovanej služby.

13.5.1 Porušenie povinnosti zadávateľa podľa bodu 13.5 týchto VOP má za následok zánik nárokov z reklamovaných vád.

13.6 Reklamácia sa musí začať vybavovať bez zbytočného odkladu po jej uplatnení, najneskôr do 10 pracovných dní a vyriešená bude v čo najkratšom možnom čase. Vykonávateľ sa zaväzuje reklamáciu uznať alebo zamietnuť do 30 pracovných dní od uplatnenia reklamácie. O čas, počas ktorého nemôže vykonávateľ posudzovať reklamáciu v dôsledku ním vyžiadanej súčinnosti podľa bodu 13.5 tejto zmluvy (t. j. o čas od vyžiadania do poskytnutia súčinnosti), sa lehota podľa predchádzajúcej vety predlžuje.

13.6.1 Zadávateľ má právo v prípade oprávnenej reklamácie na primeranú zľavu z ceny fakturovanej za zákazku; uvedené platí len v prípade, ak vykonávateľ na základe uplatnenej reklamácie v lehote na uznanie alebo zamietnutie reklamácie (bod 13.6 týchto VOP) neoznámi zadávateľovi, že zabezpečí bezplatné odstránenie zistených vád. Právo voľby o spôsobe riešenia reklamácie má vykonávateľ. V prípade bezplatného odstránenia zistenej vady vykonávateľom, nemá zadávateľ právo na primeranú zľavu.

13.6.2 V prípade oprávnenej reklamácie týkajúcej sa služieb, predmetom ktorých bola manipulácia alebo kontrola komponentov, má vykonávateľ právo požiadať zadávateľa o opätovné dodanie všetkých komponentov (s výnimkou tých, ktoré už preukázateľne boli zapracované do veci, súčasťou ktorých sú dané komponenty), ktoré boli predmetom poskytovania reklamovanej služby tak, aby vykonávateľ mohol bezplatne odstrániť prípadné chyby reklamovanej služby aj na ostatných komponentoch a predísť tak prípadnej škode a zadávateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť; porušenie tejto povinnosti zo strany zadávateľa má za následok zánik práv zo zodpovednosti za vady a zánik nároku na náhradu škody v rozsahu stanovenom v bode 14.4.1 týchto VOP.

13.6.3 Zadávateľ má právo zabezpečiť, vo výnimočných prípadoch, odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady vykonávateľa, pričom však pre náhradu takto vzniknutých nákladov zo strany vykonávateľa musia byť splnené nasledujúce podmienky:

a) zadávateľ riadne uplatnil reklamáciu v zmysle týchto VOP a vykonávateľ nevyužil možnosť vyriešiť reklamáciu, resp. reklamáciu nevybavil v lehote podľa týchto VOP, prípadne v lehote podľa osobitnej písomnej dohody so zhotoviteľom, alebo ak vykonávateľ preukázateľne písomne súhlasil s odstránením vady inou osobou,

b) zadávateľ umožnil vykonávateľovi vykonanie kontroly výsledku zákazky (najmä formou opakovanej kontroly dielov, ktorých sa zákazka týka), v prípade ak ide o zákazku podľa bodu 3.1 písm. a) týchto VOP,

c) opakované triedenie/oprava/ resp. iná služba, ktorou sa odstraňuje vada treťou osobou, je realizovaná v porovnateľnom rozsahu ako zákazka, ktorej sa odstraňovanie vady týka (najmä čo do časovej náročnosti, pracovného postupu a nákladov v porovnaní s cenou zákazky) a vykonávateľovi boli predložené relevantné doklady, preukazujúce tento porovnateľný rozsah.

Zadávateľ sa s vykonávateľom môžu písomne, preukázateľným spôsobom, dohodnúť aj na iných podmienkach náhrady nákladov podľa tohto bodu.

13.7 V prípade, ak zadávateľ používa štandardne 8D-Report, vykonávateľ na požiadanie poskytne zadávateľovi 8D-Report podľa 8D termínov.

13.8 V prípade vyhotovenia písomného záznamu o spôsobe vybavenia reklamácie musí tento byť podpísaný zadávateľom a oprávnenou osobou vykonávateľa uvedenou v bode 10.1 týchto VOP. Zadávateľ je oprávnený v písomnom zázname vyznačiť akékoľvek svoje stanoviská.

13.9 Zmluvné strany sa môžu v písomnom zázname o spôsobe vybavenia reklamácie vždy dohodnúť aj na inom spôsobe jej vybavenia, resp. riešenia.

Článok XIV

Vlastníctvo komponentov, zodpovednosť za škodu a jej náhrada

14.1 Vykonávateľ sa nestáva vlastníkom komponentov prevzatých za účelom realizácie zákazky.

14.2 Vykonávateľ zodpovedá za zavinené konanie pracovníkov vykonávateľa, ktorým dôjde k poškodeniu, strate alebo zničeniu komponentov, ktoré prevzal od zadávateľa (príp. odberateľa) za účelom realizácie zákazky, ak k takémuto konaniu došlo v priebehu realizácie zákazky; za takéto zavinené konanie však nezodpovedá v prípade, ak by k poškodeniu, strate alebo zničeniu došlo bez ohľadu na takéto zavinené konania alebo v prípade, ak išlo o konanie, ktorým pracovník vykonávateľa odvracal priamo hroziace nebezpečenstvo, ktoré sám nevyvolal alebo ak poškodenie spôsobil v nutnej obrane proti hroziacemu alebo trvajúcemu útoku. Vykonávateľ nezodpovedá za škodu v prípadoch stanovených zákonom (napr. ak porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť).

14.3 V prípade vzniku škody, za ktorú vykonávateľ zodpovedá podľa bodu 14.2 týchto VOP, sa škoda uhrádza uvedením do pôvodného stavu alebo peňažnou náhradou; právo voľby má vykonávateľ.

14.4 Limity náhrady škody

14.4.1 Vykonávateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil v dôsledku vadného plnenia a neodstránil ju v rámci riešenia reklamácie, ktorú si uplatnil zadávateľ v súlade s týmito VOP. V prípade, ak zadávateľ neposkytol vykonávateľovi komponenty na základe žiadosti vykonávateľa podľa bodu 13.6.2 týchto VOP na prekontrolovanie, nemá nárok na náhradu škody, ktorá v dôsledku tejto nerealizovanej kontroly vznikne, resp. škody, ktorej sa dalo takouto bezplatnou kontrolou predísť.

14.4.2 Vykonávateľ zodpovedá tiež za škodu, ktorú spôsobil zadávateľovi pri výkone svojej činnosti na inom majetku zadávateľa, ako tom, ktorého sa týka ustanovenie bodu 14.4.1 týchto VOP.

14.4.3 V prípadoch vzniku nároku na náhradu škody, vykonávateľ je povinný uplatniť nárok na poistné plnenie z titulu škodovej udalosti u svojej poisťovne.

14.4.4 Vykonávateľ poskytuje náhradu škody v plnom rozsahu, maximálne však do výšky vykonávateľom prijatého, resp. poisťovňou vykonávateľa vyplateného poistného plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu, ktoré má vykonávateľ uzatvorené so svojou poisťovňou, s odkladacou podmienkou výplaty takéhoto poistného plnenia zo strany poisťovne. Ak poisťovňa nepoukáže poistné plnenie priamo zadávateľovi, ale ho poskytne vykonávateľovi, ten poukáže takto prijaté plnenie od poisťovne vykonávateľa do 15 dní odo dňa, kedy poistné plnenie od poisťovne prijal a zadávateľ mu preukázateľným spôsobom určil číslo účtu, na ktoré mu má byť náhrada škody poukázaná.

14.4.5 Ak z akéhokoľvek dôvodu poisťovňa vykonávateľa nepoukáže poistné plnenie zo škodovej udalosti najneskôr do 6 mesiacov odo dňa, kedy vykonávateľa uplatnil nárok na poistné plnenie, vykonávateľ sa zaväzuje poskytnúť zadávateľovi plnenie z uplatneného nároku zadávateľa zo zodpovednosti za škodu maximálne do výšky hodnoty zákazky, ktorej sa škodová udalosť týka, pričom pri zákazkách dlhších ako 1 mesiac sa hodnota zákazky určí ako priemer hodnôt zákazky (fakturovaných súm) vypočítaný z posledných 6 mesiacov vykonávania zákazky (resp. z mesiacov trvania zákazky, ak zákazka trvala viac ako mesiac, ale menej ako 6 mesiacov), ak sa v objednávke nedohodlo inak. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 14.4.4 týchto VOP, t. j. ak poisťovňa vykonávateľa vyplatí poistné plnenie po tom, ako vykonávateľ plnil podľa prvej vety tohto bodu, zadávateľ má z poistného plnenia poskytnutého poisťovňou nárok na rozdiel medzi výškou poistného plnenia a plnením prijatým podľa prvej vety tohto bodu; ak zadávateľ obdržal viac, ako mu patrí (najmä v dôsledku priameho plnenia od poisťovne), rozdiel je povinný vrátiť vykonávateľovi.

14.4.6 Pre prípad, ak by poisťovňa vykonávateľa z akéhokoľvek dôvodu odmietla poskytnúť poistné plnenie, platí ako limit náhrady škody výška plnenia, určená v bode 14.4.5 týchto VOP.

14.4.7 Predpokladom pre vznik nároku na náhradu škody voči vykonávateľovi je preukázateľné zavinenie vykonávateľa. Zadávateľ a vykonávateľ sa zaväzujú poskytnúť si pri riešení vzniknutých škôd všetku potrebnú, najmä ale druhou stranou vyžiadanú, súčinnosť (vrátane poskytnutia akejkoľvek potrebnej dokumentácie) tak, aby bolo možné i/ vzniknutú škodu uplatniť v rámci poistenia vykonávateľa, ii/ bola bez pochybností zrejmá zodpovednosť vykonávateľa; pri porušení tejto povinnosti sa predlžujú o dobu omeškania s jej splnením, všetky lehoty týkajúce sa náhrady škody. Súčinnosť podľa tohto bodu sa týka aj prijatia opatrení na minimalizáciu škody.

14.4.8 Vykonávateľ má vždy právo nahradiť škodu uvedením do pôvodného stavu. Zadávateľ nie je oprávnený toto právo vykonávateľovi uprieť, inak vykonávateľ za vzniknutú škodu nezodpovedá.

14.4.9 Ak vykonávateľ nezodpovedá za škodu sám, ale spolu s inými (delená zodpovednosť), voči zadávateľovi vykonávateľ zodpovedá len za škodu podľa rozsahu svojej zodpovednosti. Nárok na náhradu škody nie je daný, ak existuje dôvodná a preukázateľná pochybnosť o spôsobení škody vykonávateľom.

14.4.10 Bez ohľadu na iné ustanovenia týchto VOP, nahrádza sa iba skutočná majetková škoda, pričom zadávateľ nemá voči vykonávateľovi nárok na náhradu nemajetkovej ujmy (napr. ujmy na povesti, dobrom mene, know how a pod.) ani na náhradu ušlého zisku, pokút, penále úrokov z omeškania. Zadávateľ tiež nemá nárok na náhradu škody spôsobenej tretím osobám, ktoré by zadávateľ chcel regresne preniesť na vykonávateľa. Zadávateľ a vykonávateľ sa môžu písomne, preukázateľným spôsobom, dohodnúť inak.

14.4.11 Bez ohľadu na iné ustanovenia týchto VOP, je maximálna výška náhrady škody z jednej škodovej udalosti dohodnutá na sumu 100 000,- € (slovom stotisíc eur).

Článok XV

Doručovanie, dôvernosť informácií a mlčanlivosť

15.1 Na akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, žiadosti o súhlasy alebo akúkoľvek inú komunikáciu predkladanú jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v emailovej, faxovej alebo listinnej podobe, odpovedá druhá zmluvná strana rovnakým alebo obdobným spôsobom, t. j. odpoveď musí byť rovnako buď v emailovej, faxovej alebo listinnej podobe umožňujúcej jednoznačne zachytiť obsah prejavu odpovede. V prípade nedodržania predpísanej formy odpovede dôkazné bremeno o obsahu a doručení odpovede zaťažuje jej odosielateľa.

15.2 Faxová komunikácia sa môže používať výlučne v prípade, ak je to v objednávke osobitne dohodnuté; v opačnom prípade sa faxová správa nepovažuje (bez ohľadu na skutočné doručenie) za doručenú a ustanovenie bodu 15.2.1 sa neaplikuje. Ustanovenia tohto bodu (15.2) sa neuplatnia na samotné uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi zadávateľom a vykonávateľom faxom podľa článku IV týchto VOP.

15.2.1 Obsah faxu sa považuje za doručený, ak má odosielateľ k dispozícii výstup z faxu potvrdzujúci jeho bezchybné doručenie. Pokiaľ by došlo pri doručovaní faxu k akémukoľvek technickému problému, v dôsledku ktorého nebude možné sa s jeho obsahom oboznámiť, prijímajúca zmluvná strana je povinná o tom bezodkladne vhodným spôsobom upovedomiť odosielajúcu zmluvnú stranu a požiadať ju o opakované doručenie faxu, prípadne o doručenie iným spôsobom. Faxové správy vykonávateľ prijíma v pracovných dňoch od 8.30 h do 15.30 h (ďalej len „prevádzková doba”); fax doručený vykonávateľovi mimo uvedených hodín sa považuje za doručený až začiatkom najbližšej prevádzkovej doby (t. j. o 8.30 h najbližšieho pracovného dňa). Ustanoveniami tohto bodu nie sú dotknuté ustanovenia bodu 15.2 týchto VOP.

15.3 Obsah emailu sa považuje za doručený v prípade i) manuálneho potvrdenia jeho obdržania, resp. potvrdenia o jeho prečítaní, ii) obdržania emailovej odpovede obsahujúcej aj pôvodný text emailu o doručenie ktorého ide; za potvrdenie o doručení sa nepovažuje len automatická odpoveď bez zásahu adresáta.

15.4 Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami platí, že písomnosť sa považuje za doručenú:

a) dňom jej faktického doručenia druhej zmluvnej strane - adresátovi,

b) dňom, keď márne uplynie lehota na prevzatie si zásielky na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel,

c) dňom vykonania neúspešného pokusu o doručenie, ak doručenie bolo znemožnené úmyselným konaním adresáta, najmä odmietnutím prevzatia zásielky.

15.5 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením na základe zmluvného vzťahu vzniknutého v súlade s týmito VOP a ktoré sa týkajú druhej zmluvnej strany, ak takéto skutočnosti majú pre druhú zmluvnú stranu alebo iných súťažiteľov na trhu preukázateľný hospodársky význam.

15.5.1 Za dôverné informácie sa považujú aj všetky skutočnosti a informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ďalej tiež informácie jednoznačne a preukázateľne označené druhou stranou za dôverné. Bez dotknutia prv uvedených ustanovení, dôvernými informáciami sú aj akékoľvek informácie verejne neprístupné, technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré niektorá zmluvná strana označí ako dôverné, alebo s ktorými sa má nakladať (vzhľadom na okolnosti známe druhej strane pri poskytnutí informácií) ako s dôvernými alebo akékoľvek informácie, z povahy ktorých je pochopiteľné pre akúkoľvek priemerne znalú osobu, že sú dôverné. Dôverné informácie sú aj akékoľvek technické, obchodné alebo komerčné informácie (vrátane produktových plánov, plánov rozvoja, prognózy, analýzy a stratégie), špecifikácie, plány, schémy, školiace materiály, vzorce, náčrty, modely, vzorky, postupy, nápady a vynálezy (aj keď nepodliehajú osobitnej ochrane), dáta, softvér, alebo dokumentácia v akejkoľvek podobe či už zachytené hmotne alebo ústne poskytnuté, ako aj informácie prijaté od inej osoby ako je zmluvná strana, pokiaľ je táto osoba zaviazaná nimi nakladať ako s dôvernými. Za dôverné informácie sa považujú aj informácie o pomeroch jednej alebo druhej zo zmluvných strán, jej produktoch, procesoch a výkonoch a tiež cenách, príplatkoch a nákladoch dohodnutých v objednávkach.

15.5.2 V záujme predchádzania sporom o povahu informácií sa zmluvné strany dohodli na tom, že strana, ktorá druhej strane poskytne informácie, ktoré v zmysle ustanovení tohto článku majú byť považované za dôverné a z povahy veci nie je jednoznačné, že ide o dôverné informácie tak, ako sú špecifikované v bode 15.5.1, ako dôverné tieto informácie aj jednoznačne označí.

15.6 Záväzok zachovávania mlčanlivosti platí i po ukončení platnosti zmluvného vzťahu, súčasťou ktorého sú tieto VOP. Od tejto povinnosti môže byť zmluvná strana oslobodená len písomným vyhlásením druhej zmluvnej strany. Povinnosť mlčanlivosti prechádza aj na právnych nástupcov zmluvných strán.

15.7 Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na tie skutočnosti, ktoré:

a) v súvislosti s plnením na základe zmluvného vzťahu vzniknutého v súlade s týmito VOP sú alebo budú prístupné zamestnancom alebo tretím osobám, ktoré tieto informácie vzhľadom na svoju pracovnú pozíciu, funkčné zaradenie, resp. svoju úlohu pri zmluvnom plnení musia poznať, pričom ale tieto osoby musia byť príslušnou zmluvnou stranou, pre ktorú sú činné, informované o dôvernom charaktere týchto informácií,

b) boli preukázateľne získané od tretej osoby, ktorá je oprávnená šíriť tieto informácie, alebo

c) sa stali verejne známymi bez porušenia povinnosti niektorej zmluvnej strany upravujúcej povinnosť mlčanlivosti,

d) boli nezávisle vyvinuté zmluvnou stranou, bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa ustanovení tohto článku.

15.8 Za porušenie povinnosti zachovať mlčanlivosť sa nepovažuje:

a) poskytnutie informácií tretím osobám, ktoré majú majetkovú účasť v niektorej zo zmluvných strán, pričom tieto osoby musia byť vždy vopred informované o povinnostiach mlčanlivosti a písomne zaviazané k dodržiavaniu povinnosti mlčanlivosti,

b) poskytnutie informácií advokátom či iným zástupcom pre potreby riadneho výkonu ich činnosti, ktorí sú podľa zákona viazaní povinnosťou mlčanlivosti, pričom tieto osoby musia byť vopred informované o povinnosti mlčanlivosti v predmetnej veci,

c) poskytnutie informácií v prípade vyslovenia predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany k sprístupneniu jednotlivej informácie chránenej povinnosťou mlčanlivosti,

d) poskytnutie informácií pre účely konania pred súdom, rozhodcovským orgánom a/alebo iným orgánom verejnej moci, a to takémuto orgánu, pričom tento orgán musí byť vopred oboznámený s dôverným charakterom informácie, aby mohol prijať potrebné opatrenia (napr. vylúčenie verejnosti),

e) poskytnutie informácií vládnej, bankovej, daňovej alebo inej kontrolnej autorite, ktorá je oprávnená a kompetentná ich vyžadovať, a to v súlade s právnymi predpismi, pričom tento orgán musí byť vopred oboznámený s dôverným charakterom informácie, aby mohol prijať potrebné opatrenia (napr. vylúčenie verejnosti),

f) poskytnutie informácií, ktoré je zmluvná strana povinná oznámiť na základe zákona.

15.9 Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré podliehajú režimu mlčanlivosti podľa tohto článku, budú chrániť aspoň v takom rozsahu ako keby išlo o informácie ich vlastné a zaväzujú sa v rovnakom rozsahu zaviazať mlčanlivosťou svoje organizačné zložky, riadiacich zamestnancov alebo zamestnancov (a tiež spolupracujúce osoby), ktorí sa dostanú s takýmito informáciami do styku, pričom za porušenie povinnosti týchto osôb každá zo zmluvných strán zodpovedá v plnom rozsahu.

15.10 Povinnosť mlčanlivosti trvá po dobu platnosti príslušného zmluvného vzťahu vzniknutého v súlade s týmito VOP a ďalší 1 rok po jeho zániku a prechádza aj na prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

Článok XVI

Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1 Zmluvné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené týmito VOP ani objednávkou, sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla vykonávateľa (t. j. Slovenskej republike), najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (a najmä ustanoveniami zmluvy o dielo) v platnom znení. V prípade, ak tieto VOP a/alebo objednávka upravuje niektoré vzťahy medzi zmluvnými stranami odlišne ako zákon, platia VOP a zmluvná úprava za predpokladu, že ide o rozpor s ustanoveniami zákona, od ktorých sa je možné odchýliť, prípadne ktorých aplikáciu je možné vylúčiť (pre prípad rozporu sa dispozitívne ustanovenie Obchodného zákonníka považuje za vylúčené). V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto VOP a objednávkou platia prednostne ustanovenia objednávky.

16.1.1 V prípade, ak došlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu medzi vykonávateľom a zadávateľom samostatnou zmluvou (t. j. nie formou objednávky podľa článku IV týchto VOP), tam kde tieto VOP hovoria o objednávke, myslí sa ňou takáto zmluva.

16.2 Pre účely určenia súdnej právomoci platí, že miestom zmluvného plnenia je miesto realizácie zákazky (bod 4.2.1 písm. c) týchto VOP). V prípade, ak kolízne normy dovoľujú voľbu práva, spravujú sa vzťahy medzi zadávateľom a vykonávateľom vzniknuté podľa týchto VOP slovenským právnym poriadkom. V prípade, ak kolízne normy dovoľujú voľbu súdnej právomoci, sú na rozhodnutie sporu medzi zadávateľom a vykonávateľom zo zmluvného vzťahu vzniknutého podľa týchto VOP príslušné súdy Slovenskej republiky.

16.3 Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

16.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom v záhlaví dokumentu. Súčasne týmto zanikajú VOP vydané vykonávateľom pred 1. 11. 2018; pre zmluvné vzťahy vzniknuté na základe objednávok, ktorých súčasťou boli aj doterajšie VOP sa však použijú doterajšie VOP.

16.5 Vykonávateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Pre zmluvný vzťah medzi zadávateľom a vykonávateľom založený konkrétnou objednávkou sú však vždy rozhodujúce VOP v znení platnom v čase riadneho doručenia potvrdenej objednávky vykonávateľovi.

 

Archív VOP:

Všeobecné obchodné podmienky HOLLEN s.r.o. v Slovenskej republike platné od 01.02 2011 do 30.9.2015.

Všeobecné obchodné podmienky HOLLEN s.r.o. v Slovenskej republike platné od 01.10.2015 do 31.10.2018.

Hot Line

Slovensko

Bratislava (VW Slovakia)
+421 905 902 093

Trnava (PSA Slovakia)
+421 908 754 305

Lužianky (Jaguar Land Rover)
+421 908 754 305

Žilina (KIA Slovakia)
+421 907 752 059

Košice
+421 915 573 766

Česká republika

Mladá Boleslav (Škoda Auto)
+420 774 531 562

Trutnov (Continental)
+420 737 173 179

Frýdek Místek (Hyundai)
+420 739 565 727

Brandýs nad Labem (Continental)
+420 733 533 609

Kvasiny
+420 603 174 865

Ruská federácia

Kaluga (VW Rus)
+79 109 186 861

Ryazan
+79 109 186 861

Maďarsko

Györ (Audi Hungaria)
+36 202 300 934